Forțele Navale Române: Activități de întreținere pentru fregata „Regele Ferdinand” [galerie FOTO]

0
231

For­țe­le Nava­le Româ­ne: Fre­ga­ta „Rege­le Fer­di­nand”, una din­tre cele mai impor­tan­te nave mili­ta­re a For­țe­lor Nava­le Româ­ne, a fost ando­ca­tă în a doua jumă­ta­te a lunii apri­lie și a intrat într-un pro­ces de recon­di­țio­na­re și între­ți­ne­re.

Lucră­ri­le au loc în Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța și pre­văd cură­ța­rea, tra­ta­rea și revop­si­rea între­gu­lui exte­ri­or al navei, pre­cum și între­ți­ne­rea și repa­ra­rea unor insta­la­ții de la bord, acti­vi­tăți care pot fi exe­cu­ta­te numai în con­di­ții de doc uscat.

Nava mili­ta­ră româ­neas­că a intrat pen­tru pri­ma dată în șan­ti­er, după o peri­oa­dă de 10 ani, timp în care a exe­cu­tat, în mod con­stant, misiuni în ape­le inter­națio­na­le și a con­tri­bu­it la con­so­li­da­rea sta­tu­tu­lui For­țe­lor Nava­le Româ­ne de pilon de secu­ri­ta­te pen­tru flan­cul de sud-est al Ali­an­ței Nord-Atlan­ti­ce, prin par­ti­ci­pa­rea la ope­ra­ții NATO, ală­tu­ri de par­te­ne­rii stră­ini.

#F221 #For­țe­le­Na­va­le­Ro­mâ­ne #MApN


Man­ga­lia News, 28.05.2020. (sur­sa: For­te­le­Na­va­le­Ro­ma­ne).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele