EMIL GHINEA – “Pentru mine și familia mea, Motorsportul este un mod de viață”

0
162

Poves­tea “Life on the hill” con­ti­nuă, astăzi, cu inter­vi­ul pilo­tu­lui Emil Ghi­nea, ală­tu­ri de care am poves­tit des­pre pasiu­nea lui si a fami­li­ei pen­tru Motor­sport.

De unde pasiu­nea pen­tru Motor­sport?

La mine a înce­put unde­va in copi­lă­rie si a ince­put cu “suru­ba­re­a­la” in gara­jul unui meca­nic din car­ti­e­rul unde am cres­cut, meca­ni­cu­lui i se spu­nea CALU. Din cate știu si buni­cul meu din par­tea mamei era pasio­nat de moto­ci­cle­te. Apoi în 2003 am des­chis o mica afa­ce­re de fami­lie tot in dome­ni­ul auto pe care o am si azi. În 2009 am achi­zi­tio­nat un Rena­ult 5 GT Tur­bo din pasiu­nea pen­tru masini pe care o aveam cu gan­dul sa o trans­form in mași­na de cur­se. Con­struc­ția masi­nii a durat doi ani cu aju­to­rul finu­lui meu VEVE (care din păca­te câți­va ani mai tar­ziu a ple­cat din­tre noi), a unor pri­e­te­ni si a lui Nea Jan Pes­ca­ru. În 2011 am ajuns la START la cate­va eta­pe de Cam­pi­o­nat Regio­nal si apoi tot in 2011 am reu­sit sa iau star­tul la Teliu, in cadrul Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Vite­ză in Coas­tă.

Ce înseam­nă pen­tru tine “Life on The Hill”?

In pri­mul rand pen­tru mine si fami­lia mea Motor­spor­tul a deve­nit un mod de via­ță LIFE on The Motor­sport! Când vine vor­ba de Life on The Hill eu ma gân­desc la adre­na­li­na, ambi­ție, lup­ta cu secun­de­le si wee­kend plin de bucu­rie ală­tu­ri de piloți, meca­nici, arbi­trii, ofi­ci­ali, fami­lie, pri­e­te­ni pe car eu îi numesc sim­plu “FAMILIA MOTORSPORT”.

Cum defi­nești tu cura­jul?

Din punc­tul meu de vede­re cura­jul nu este lip­sa fri­cii, ci accep­ta­rea ei. Cura­jul poa­te fi une­ori o lec­ție de via­ță și ne poa­te lua timp să îl învă­țăm, să îl inte­ri­o­ri­zăm și să acțio­năm în baza lui.

Care este eta­pa ta pre­fe­ra­ta din Cam­pi­o­nat? Dar pe care o con­si­deri cea mai difi­ci­la?
Cu sigu­ran­ță, eta­pa mea pre­fe­ra­tă este Rân­ca! Din punc­tul meu de vede­re, le are pe toa­te: por­țiuni de vite­ză, este si teh­ni­că, pei­sa­jul este superb, asfal­tul intr‑o sta­re exce­len­tă!

Nu pot spu­ne care este cea mai difi­ci­lă, pen­tru că fie­ca­re eta­pă este difi­ci­lă în felul ei… clar nu mă pot pro­nun­ța în sen­sul ăsta.

Cum vezi tu lup­ta cu secun­de­le?

Citiți con­ti­nu­a­rea pe gp24.ro/life-on-the-hill


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele