Delta Dunării, destinație turistică pentru experiențe culinare. Ce bunătăți să nu ratezi, când ajungi în Deltă

0
272

Ale­ge­rea unei des­ti­na­ții de vacan­ță în actu­a­la cri­ză mondi­a­lă gene­ra­tă de Covid-19, a deve­nit o ade­vă­ra­tă pro­vo­ca­re. Pen­tru că Româ­nia este mai la îndemâ­nă, turiș­tii noș­tri încep să redes­co­pe­re că avem o țară fru­moa­să, care meri­tă vizi­ta­tă. În aces­te con­di­ții, Del­ta Dună­rii poa­te deve­ni regi­na turis­mu­lui româ­nesc. Ea ne ofe­ră tot ce ne putem dori: pei­sa­je de vis, bir­dwat­ching, expe­rien­țe culi­na­re, tra­di­ții, pes­cu­it, rela­xa­re în natu­ră. Prac­tic, este locul ide­al, în care uiți de toa­te  pro­ble­me­le de aca­să.

Nu sunt Mas­ter­Chefi, dar gătesc peș­te­le în mii de feluri

Local­ni­cii din Del­ta Dună­rii nu ne ofe­ră mân­că­ruri sofis­ti­ca­te, ale căror denu­mi­ri nu le putem pro­nun­ța. Ei gătesc după caie­tul de rețe­te al buni­ci­lor, iar pre­pa­ra­te­le din peș­te pe care ni le ofe­ră sunt bune, de te lingi pe dege­te.

Când sin­gu­rul pro­dus pe care îl au gos­po­di­ne­le la îndemâ­nă este peș­te­le, ele se adap­tea­ză și gătesc din el ceea ce nouă nici nu ne tre­ce prin min­te. De fapt, nu exis­tă un fel de mân­ca­re pe care locu­i­to­rii din del­tă să nu îl poa­tă pre­pa­ra din peș­te.

Meniu­ri­le lor sunt atât de diver­si­fi­ca­te, încât au ajuns să găteas­că peș­te­le în mii de feluri. Inclu­siv dul­ciuri și dul­cea­ță au ajuns să pre­pa­re locu­i­to­rii din jude­țul Tul­cea din peș­te și sunt tare mân­dri de pro­du­se­le lor.

Turiș­tii ado­ră mân­ca­rea tra­di­țio­na­lă din Del­ta Dună­rii

Indi­fe­rent de națio­na­li­ta­te, turiș­tii se îndră­gos­tesc de gas­tro­no­mia din Del­ta Dună­rii. Mân­ca­rea tra­di­țio­na­lă este unul din­tre moti­ve­le pen­tru care ei se reîn­torc cu drag în del­tă, pe lân­gă pei­sa­je­le de basm din împă­ră­ția ape­lor.

Sin­ceri să fim, numai când pro­nun­țăm cuvân­tul sto­rceag, ne plo­uă în gură. Să nu mai spu­nem de borș de peș­te, pla­chie, peș­te afu­mat, scrum­bie pe gră­tar, sara­mu­ră sau știu­că umplu­tă, icre ori musa­ca din peș­te.

Con­ti­nu­a­rea, pe discoverdobrogea.ro. POFTĂ BUNĂ! 🙂


Man­ga­lia News, 27.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele