De la 1 Iunie, pe terase, doar cu rezervare! Au fost publicate noile Norme

0
335

În Moni­to­rul Ofi­ci­al a fost publi­cat Ordi­nul emis de minis­trul Sănă­tă­ţii, Nelu Tăta­ru, minis­trul Eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu şi preşe­din­te­le Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le Sani­tar-Vete­ri­na­re şi pen­tru sigu­ranţa ali­men­te­lor, prin care se apro­bă Nor­me­le pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii SARS-CoV‑2 la pre­pa­ra­rea, ser­vi­rea şi con­su­mul pro­du­se­lor ali­men­ta­re, bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce, în spa­ţi­i­le spe­cial ame­na­ja­te în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor uni­tă­ţi­lor de ali­men­ta­ţie publi­că.

Aces­tea sta­bi­lesc că:

  • Nu se va per­mi­te acce­sul cli­enţi­lor cu simp­to­me res­pi­ra­to­rii;
  • La o masă vor putea sta maxi­mum patru per­soa­ne, dacă nu sunt mem­bri ai ace­le­ia­şi fami­lii;
  • Nu se vor trans­fe­ra meniuri, sol­ni­ţe sau alte obiec­te, de la o masă la alta;
  • Toa­te aces­tea se vor dez­in­fec­ta, după ple­ca­rea cli­enţi­lor de la o masă;
  • Per­so­na­lul de ser­vi­re tre­bu­ie să poar­te măşti şi mănu­şi;
  • Tre­bu­ie reor­ga­ni­za­te cir­cu­i­te­le de pro­du­cţie şi livra­re, unde este cazul, tre­bu­ie moni­to­ri­za­tă sta­rea de sănă­ta­te a anga­ja­ţi­lor;
  • Tre­bu­ie să exis­te un Regis­tru de rezer­vări ale cli­enţi­lor, pen­tru ca în cazul apa­ri­ţi­ei unei îmbol­nă­viri să poa­tă fi făcu­tă anche­ta epi­de­mi­o­lo­gi­că;
  • Tre­bu­ie lua­te măsuri de res­pec­ta­re a dis­tanţei între anga­ja­ţi sau, dacă acest lucru nu este posi­bil, tre­bu­ie lua­te măsuri supli­men­ta­re de pro­te­cţie (redu­ce­rea numă­ru­lui de anga­ja­ţi şi lucrul în ture, folo­si­rea de echi­pa­ment de pro­te­cţie);
  • Cură­ţe­nia şi dez­in­fec­ta­rea cu pro­du­se bio­ci­de a spa­ţi­i­lor, echi­pa­men­te­lor şi usten­si­le­lor tre­bu­ie făcu­te mai frec­vent;
  • La intra­rea pe tera­să şi la gru­pu­ri­le sani­ta­re, tre­bu­ie să fie puse dis­po­zi­ti­ve cu sub­stanţe dez­in­fec­tan­te pen­tru mâini.


Man­ga­lia News, 31.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele