Ziua Academiei Române – Mesajul președintelui Ioan-Aurel Pop

0
227

Ziua Aca­de­mi­ei Româ­ne – Mesa­jul pre­șe­din­te­lui Ioan-Aurel Pop.

Pen­tru pri­ma oară, dato­ri­tă gra­ve­lor împre­ju­rări pe care le tră­im, se va săr­bă­tori în acest an Ziua Aca­de­mi­ei Româ­ne, de la 4 apri­lie, depar­te de vene­ra­bi­la insti­tu­ție, sim­bo­li­za­tă de clă­di­rea de pe Calea Vic­to­ri­ei nr. 125 (fos­te­le case Cesia­nu și Bel­lu), fără ca mem­brii să se mai poa­tă reuni în tra­di­țio­na­la Adu­na­re Gene­ra­lă fes­ti­vă și fără să se mai poa­tă orga­ni­za „Ziua Por­ți­lor Des­chi­se“. Cu toa­te aces­tea, vă pro­pu­nem să cele­brăm cu toții, în sufle­te­le noas­tre, Aca­de­mia, să‑i con­ști­en­ti­zăm din nou, în comu­ni­ta­te și în comu­niu­ne, rolul de for suprem de con­sa­cra­re a valo­ri­lor inte­lec­tu­a­le și de cer­ce­ta­re din țara noas­tră.

Să ne gân­dim – cu pre­că­de­re în aces­te zile – la mun­ca și cre­a­ția mari­lor savanți-medici din cadrul insti­tu­ți­ei noas­tre, ace­ia care au ela­bo­rat cele mai efi­cien­te medi­ca­men­te, vac­ci­nuri, reme­dii, teh­nici și care au vin­de­cat, prin dăru­i­rea și talen­tul lor, mili­oa­ne de oameni și au sal­vat mili­oa­ne de vieți.

Să ne gân­dim la insti­tu­te­le de spe­cia­li­ta­te ale Aca­de­mi­ei, mai ales la cele cu pro­fil medi­cal, bio­lo­gic, medi­co-far­ma­ce­u­tic și la impor­tan­ta lor acti­vi­ta­te, sal­va­toa­re de mul­te ori, inclu­siv în aces­te zile. Dacă efi­cien­ța uno­ra din­tre solu­ți­i­le și măsu­ri­le pre­co­ni­za­te acum de auto­ri­tăți nu este întot­dea­u­na evi­den­tă, încre­de­rea în for­ța cunoaș­te­rii ști­in­ți­fi­ce și a cre­a­ți­ei spi­ri­tu­a­le tre­bu­ie să rămâ­nă nez­drun­ci­na­tă, fiind­că ome­ni­rea a mers îna­in­te și a depă­șit cri­ze­le nume­roa­se prin care a tre­cut dato­ri­tă ști­in­ței, cer­ce­tă­rii, inven­ți­i­lor și des­co­pe­ri­ri­lor făcu­te de savanți și de cre­a­to­rii de valori inte­lec­tu­a­le.

Mem­brii Aca­de­mi­ei sunt, în cea mai mare par­te, per­soa­ne în vâr­stă, fapt pen­tru care anu­miți oameni – con­form unor cli­șee per­pe­tu­a­te și aug­men­ta­te în aces­te zile – îi pri­vesc (mai ales acum, în vre­muri de cum­pă­nă) cu oare­ca­re sus­pi­ciu­ne, fără să înțe­lea­gă că seni­o­rii nu răs­pân­desc viru­sul mai mult decât alții, ci doar mor mai mult, mai repe­de și mai des decât alții, din cau­za fra­gi­li­tă­ții vie­ții lor aproa­pe tre­cu­te.

Pre­zen­ța părin­ți­lor și buni­ci­lor în comu­ni­ta­te nu poa­te să ofe­re decât sigu­ran­ță, expe­rien­ță de via­ță și solu­ții pen­tru ast­fel de neno­ro­ciri, prin care seni­o­rii au tre­cut și au ieșit cu bine la liman. Dacă ști­in­ța, înțe­lep­ciu­nea și cum­pă­ta­rea bătrâ­ni­lor se unesc cu entu­zi­as­mul și for­ța tine­ri­lor și matu­ri­lor, atunci toa­te pro­vo­că­ri­le pot fi rezol­va­te întru bine­le ome­ni­rii și al popo­ru­lui român.

Aca­de­mia Româ­nă are astăzi 154 de ani și, în toți acești ani, a par­ti­ci­pat la con­stru­i­rea, la pro­pă­și­rea și la for­ti­fi­ca­rea Româ­ni­ei și a ome­ni­rii, la ela­bo­ra­rea cre­a­ți­ei inte­lec­tu­a­le majo­re, româ­nești și uni­ver­sa­le. Să‑i adu­cem Aca­de­mi­ei Româ­ne cuve­ni­tul oma­giu și să‑i urăm – în acord cu vechea tra­di­ție lati­nă – Vivat, Cres­cat, Flo­re­at!

Aca­de­mia Româ­nă a semă­nat și sea­mă­nă în soci­e­ta­te vir­tuți, valori și încre­de­re, ceea ce face și în aces­te zile tris­te, cu nestră­mu­ta­ta con­vin­ge­re că „se va potoli furt­u­na“, din care vom ieși mai puter­nici, mai rea­liști și mai înțe­lepți. La mulți ani!

Ioan-Aurel Pop,

Pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne.


Man­ga­lia News, 04.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply