Rafinamentul și profunzimea unei mari poete: CHRISTEL UNGAR

0
440

Rafi­na­men­tul și pro­fun­zi­mea unei mari poe­te: CHRISTEL UNGAR.

”Nu am ști­ut că exis­tă în Tele­vi­ziu­nea Româ­nă o mare poe­tă, care scrie în lim­ba româ­nă și în lim­ba ger­ma­nă. Am descoperit‑o  pe aceas­tă mare poe­tă care este doam­na Chris­tel Ungar, Redac­to­rul șef al emi­siu­ni­lor în lim­ba ger­ma­nă de la TVR, dato­ri­tă excep­țio­na­le­lor emi­siuni (difu­za­te în relu­a­re) “Psi­ho­lo­gul muzi­cal”, de pe Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți. Recent, într‑o vineri noap­tea, am avut reve­la­ția aces­tei mari poe­te, atunci când a înce­put să ros­teas­că poe­zie și a gene­rat o atmosfe­ră extrem de rafi­na­tă și pro­fun­dă (ase­meni liri­cii sale).

După aceas­tă reve­la­ție, am reu­șit să o con­tac­tez pe doam­na Chris­tel Ungar și am rugat‑o să îmi tri­mi­tă poe­me­le auzi­te la Radio, iar domnia sa mi‑a făcut sur­pri­za să îmi trans­mi­tă (în for­mat elec­tro­nic) o selec­ție din poe­zi­i­le scri­se și publi­ca­te până acum (un BEST OF ce urmea­ză să apa­ră într-un nou volum, care va fi lan­sat după ce… citi­to­rii vor putea să se adu­ne în număr mai mare de trei!). Dar PANDEMIA nu poa­te uci­de POEZIA!

***

Am citit poe­me­le tri­mi­se în ziua în care le-am pri­mit și mă simt dator să public câte­va con­si­de­ra­ții asu­pra lor, fără a avea pre­ten­ția că am epu­i­zat fru­mu­se­țea și ele­gan­ța lor sobră (o ilus­tra­re a ceea ce lati­nii numeau sanc­ta sim­pli­ci­tas). Fără a face refe­riri la liri­ca ger­ma­nă con­tem­po­ra­nă, care sunt con­vins că nu‑i este stră­i­nă autoa­rei, vreau să spun că lec­tu­ra aces­tor poe­me m‑a tri­mis cu gan­dul la rafi­na­men­tul și pro­fun­zi­mea liri­cii Magdei Isa­nos (sigur, ca expre­sie și nu ca tema­ti­că), dar nu pot omi­te să amin­tesc aici că exis­tă în liri­ca nor­di­că moder­nă nume mari de poe­te care au gene­rat o liri­că extrem de pro­fun­dă, fără însă a “bene­fi­cia” de “ten­ta­ți­i­le arhi­tec­to­ni­cii tex­tu­lui post­mo­dern”.

În sobrul poem Îndu­ra­re / Erbar­men, înce­pu­tul amin­teș­te de medi­ta­ția emi­ne­sci­a­nă:

Ver­gib
dem flü­ch­ti­gen Augen­bli­ck
die Tie­fe
und dem Flü­ch­ten­den
die Flu­cht.

Iartă‑i
cli­pei fuga­re
pro­fun­zi­mea,
fuga­ru­lui fuga.

Poe­mul Nähe / Apro­pi­e­re are o splen­doa­re a sa care deri­vă și din ști­in­ța răs­tur­nă­rii per­spec­ti­ve­lor, ast­fel încât, în nume­le iubi­rii, jert­fa duce la nemu­ri­re, printr‑o inser­ție inte­ri­oa­ră.

Ar tre­bui cita­te, evi­dent, mul­te poe­me din acest superb flo­ri­le­giu liric ce va alcă­tui sub­stan­ța ide­a­ti­că a vii­to­ru­lui volum, dar noi am selec­tat — pen­tru final — poe­mul care ni s‑a părut cel mai repre­zen­ta­tiv pen­tru liri­ca aces­tei mari poe­te, Chris­tel Ungar. Este un poem ce sin­te­ti­zea­ză pute­rea de expre­sie a autoa­rei, sobri­e­te­tea, pro­fun­zi­mea și rafi­na­men­tul ei.

Exis­tă în lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă exem­ple de scri­i­tori care au rămas chiar și prin rea­li­za­rea unei sin­gu­re ope­re (cum ar fi, de exem­plu, Giu­se­ppe Toma­si di Lam­pe­du­sa, cu al său “Ghe­par­dul”). Am spu­ne, muta­tis mutan­dis, că ar fi fost sufi­cient ca Chris­tel Ungar să fi scris poe­mul de mai jos, pen­tru a rămâ­ne într‑o anto­lo­gie a valo­ri­lor liri­ce con­tem­po­ra­ne:

Kre­u­zweg / Dru­mul Cru­cii

Ich bin dein
auch wenn du
dich gegen das Kre­uz stemm­st
ich bin dein
auch wenn sie
mich dafür kre­u­zi­gen
ich bin dein
seit sich
unse­re Bli­c­ke gekre­u­zt haben
ich bin dein
weil du
mein Kre­uz bist.

Eu sunt a ta
chiar dacă tu
te împo­tri­vești  cru­cii
sunt a ta,
chiar dacă pen­tru asta
ei mă vor cru­ci­fi­ca.
sunt a ta
de când
pri­vi­ri­le noas­tre s‑au încru­ci­șat
sunt a ta
pen­tru că tu
ești cru­cea mea.

Cu o sen­si­bi­li­ta­te ce amin­teș­te de Magda Isa­nos, dar cu o pro­fun­zi­me ce tri­mi­te spre mari­le nume ale liri­cii nor­di­ce din Euro­pa, Chris­tel Ungar are toa­te șanse­le să se înscrie în linia întâi a poe­zi­ei euro­pe­ne. Locul ei se pare a fi fost din­tot­dea­u­na aco­lo, doar citi­to­rii rămâ­neau să o des­co­pe­re și cri­ti­cii să o vali­de­ze.

Cum scriu acest eseu în pre­a­j­ma Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le, vă urez, sti­ma­tă doam­nă Chris­tel Ungar, ca Lumi­na divi­nă să vă bucu­re sufle­tul…, așa cum ea a pătruns deja în poe­me­le dum­ne­a­voas­tră!

Ioan Iacob, apri­lie 2020, Bucu­rești.


Man­ga­lia News, 10.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply