Primăria Mangalia oferă măști și mănuși vârstnicilor orașului. Administrația locală a rezolvat și problema cazărilor pentru cadrele medicale care nu mai vor să meargă acasă

0
282

Pri­mă­ria Man­ga­lia a dema­rat un pro­gram de spri­ji­ni­re a tutu­ror vâr­st­ni­ci­lor ora­șu­lui, per­soa­ne­lor sin­gu­re sau cu diza­bi­li­tăți, pre­cum și a celor afla­te în auto­i­zo­la­re, în con­tex­tul pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus. Ast­fel, echi­pe ale muni­ci­pa­li­tă­ții se depla­sea­ză la domi­ci­li­ul per­soa­ne­lor cu vâr­ste de pes­te 65 de ani pen­tru a le aju­ta la cum­pă­ră­turi, achi­zi­țio­na­rea de medi­ca­men­te sau pen­tru a le oferi masă cal­dă, con­form reco­man­dă­ri­lor Ordo­nan­țe­lor mili­ta­re.

Noi venim în întâm­pi­na­rea tutu­ror per­soa­ne­lor în vâr­stă, nu doar a celor  pes­te 65 de ani. Aju­tăm pe toți cei care ne soli­ci­tă, în aceas­tă peri­oa­dă cri­ti­că, atât pen­sio­nari, cât și per­soa­ne nevo­ia­șe, cu diza­bi­li­tăți sau afla­te în auto­i­zo­la­re”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a spus că vâr­st­ni­cii pri­mesc o aten­ție spo­ri­tă din par­tea auto­ri­tă­ți­lor pen­tru că repre­zin­tă cate­go­ria cea mai vul­ne­ra­bi­lă în fața viru­su­lui.

Cole­gii mei merg aca­să la cei în vâr­stă pen­tru a le oferi, gra­tu­it, măști și mănuși de pro­tec­ție, pe care le pot folo­si atunci când ies din casă, în situ­a­ții ce nu supor­tă amâ­na­re. Tot­o­da­tă, îi asi­gu­răm de tot spri­ji­nul nos­tru și îi rugăm, insis­tent, să evi­te, pe cât posi­bil, ieși­ri­le din casă”, a mai spus edi­lul Man­ga­li­ei.

Pri­mă­ria Man­ga­lia îi aju­tă și pe cei întorși în țară, care tre­bu­ie să stea 14 zile în auto­i­zo­la­re. „Le ofe­rim, gra­tu­it, caza­re, tutu­ror locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, care se întorc aca­să și tre­bu­ie să se auto­i­zo­le­ze, pen­tru a‑și pro­te­ja fami­lia și pe cei dragi. În cazul în care con­di­ți­i­le loca­ti­ve nu le per­mit auto­i­zo­la­rea aca­să, mă pot con­tac­ta, pen­tru a le veni în aju­tor”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că admi­nis­tra­ția loca­lă a rezol­vat și pro­ble­ma cază­ri­lor pen­tru cadre­le medi­ca­le care nu mai vor să mear­gă aca­să, între ture­le de la spi­tal, tot pen­tru a‑și pro­te­ja fami­lia.


Man­ga­lia News, 03.04.2020. Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele