Ordonanța Militară nr.8. Marcel Vela, Bogdan Despescu și Raed Arafat, declarații la sediul MAI (documente)

0
320

Minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Ion Mar­cel Vela, secre­ta­rul de stat Bogdan Des­pes­cu și secre­ta­rul de stat Raed Ara­fat au sus­ți­nut la sedi­ul MAI, decla­ra­ții de pre­să și au pre­zen­tat con­ți­nu­tul Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr.8. Decla­ra­ți­i­le sunt trans­mi­se în direct de TVR și pe pagi­na ofi­ci­a­lă de Face­bo­ok a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne.

Raed Ara­fat, seful DSU:

- Pro­fit de oca­zie, sa le urez la multi ani cadre­lor medi­ca­le cu oca­zia Zilei mondi­a­le a Sana­ta­tii de pe 7 apri­lie.
— Ordi­nul prin care s‑a decis redu­ce­rea acti­vi­ta­tii medi­ca­le doar la cazu­ri­le obli­ga­to­rii, a star­nit reac­tii. Din ce am vazut mul­ta lume a inter­pre­tat ca este o sis­ta­re a acti­vi­ta­ti­lor cu excep­tia urgen­te­lor. S‑a dat de fapt medi­cu­lui ale­ge­rea de a ope­ra un pacient acum sau pes­te o luna.
— Nu vor fi afec­ta­te tra­ta­men­te­le onco­lo­gi­ce, feme­i­le gra­vi­de, dar sunt afec­tiuni pre­cum o pro­te­za de sold care poa­te fi ama­na­ta. Moti­vul e sa pas­tram locuri libe­re in spi­ta­le si sa pro­te­jam pacien­tii.
— E o logi­ca in spa­te­le aces­tui ordin. Nu tre­bu­ie incar­ca­te spi­te­le­le cu cazu­ri­le ce pot fi ama­na­te. Case­le de asi­gu­rari nu au cum sa refu­ze decon­ta­rea la ambu­la­to­riu, nu am sus­pen­dat aceas­ta acti­vi­ta­te.

Bogdan Des­pes­cu, secre­tar de stat MAI:

- Toti cetă­te­nii români care vor reve­ni in tara in aceas­ta peri­oa­da vor intra in caran­ti­na. Veti sta in caran­ti­nă de Paș­te și nu cu fami­lia
— Men­ti­nem ope­ra­tio­na­la linia de con­trol la fron­ti­e­ra. Toti cei care vin in Roma­nia vor fi tri­mi­si in caran­ti­na sau izo­la­re.
— Misiu­nea noas­tra este sa veghem la res­pec­ta­rea legii. Pes­te 36.000 de anga­jati au actio­nat in ulti­me­le 24 de ore. S‑au apli­cat pes­te 8.000 de amenzi pen­tru neres­pec­ta­rea ordo­nan­te­lor mili­ta­re.
— Medi­cii si asis­ten­te­le sunt ero­rii din aces­te zile si tre­bu­ie sa le recu­noas­tem meri­te­le. Ala­turi de ei, eroi sunt si poli­tis­tii, jan­dar­mii, mili­ta­rii, poli­tis­tii locali. Si ei sunt in stra­da in fie­ca­re zi.

Mar­cel Vela, minis­trul MAI:

- Sunt con­ști­ent că mă adre­sez unui popor creș­tin și moral. Stând în casă și res­pec­tând res­tric­ți­i­le vom intra mai repe­de in nor­ma­li­ta­te ape care ne‑o dorim cu totii. Stiu că vă doriți să mer­geti la Bise­ri­ca în noap­tea de Invi­e­re, dar e mai bine sa stam aca­sa ca sa evi­tam explo­zia cazu­ri­lor”.
— Intram intr‑o peri­oa­da foar­te impor­tan­ta pen­tru toa­ta cres­ti­na­ta­tea. E peri­oa­da in care fie­ca­re isi face pla­nuri. Sunt con­sti­ent ca ma adre­sez unui popor cu fri­ca lui Dum­ne­zeu.
— Au venit pes­te noi momen­te tul­buri, care au adus schim­bari majo­re in via­ta fie­ca­ru­ia. Dis­tan­ta­re soci­a­la, pro­ble­me eco­no­mi­ce. Stand in casa, vom reu­si sa intram mai repe­de in nor­ma­li­ta­te. Stiu ca e greu, stiu ca v‑ati dori sa fiti la bise­ri­ca in noap­tea de Invi­e­re. dar e mai bine sa ne bucu­ram de cei dragi multi timp ina­in­te.
— Am supli­men­tat numa­rul patru­le­lor. Poli­tia Roma­na, Jan­dar­me­ria, Arma­ta sunt zi de zi in misiuni ope­ra­ti­ve.
— Azi am sem­nat Ordo­nan­ta Mili­ta­ra 8. Va fi publi­ca­ta in Moni­to­rul Ofi­ci­al in cate­va ore.
— Toti sim­tim dure­rea sepa­ra­rii de cei dragi. Efor­tu­ri­le noas­tre vor duce la rezul­ta­te, dar fac apel sa fie res­pec­ta­te regu­li­le. Ori­ce aba­te­re va fi pla­ti­ta scump.
— Vreau sa imi exprim recu­nos­ti­ta fata de cei din MAI, spor­tivi cam­pi­oni s‑au ofe­rit sa vina in stra­da. Trans­mit recu­nos­tin­ta si celor care lucrea­za in sis­te­mul sani­tar
— Mul­tu­mesc celor care raman aca­sa si isi pro­te­jea­za fami­lia. Celor din Dias­po­ra le cer sa rama­na aco­lo si sa ii iubeas­ca pe cei dragi de la dis­tan­ta. Doar asa vom depa­si aceas­ta peri­oa­da grea.
Prin­ci­pa­le­le pre­ve­deri ale OM nr. 8 sunt:
— Din aceas­ta sea­ra e per­mi­sa cir­cu­la­tia in afa­ra locu­in­tei a pes­ca­ri­lor.
— Din aceas­ta sea­ra e per­mi­sa cir­cu­la­tia in afa­ra locu­in­tei a api­cul­to­ri­lor spre stu­pi­ne.
— E per­mi­sa cir­cu­la­tia pen­tru ser­vi­cii de repa­ra­tii auto.
— Am pre­lun­git inter­dic­tia zbo­ru­ri­lor inspre si din­spre Spa­nia cu inca doua sap­ta­mani.
— Pie­te­le agroa­li­men­ta­re raman des­chi­se pe toa­ta dura­ta sta­rii de urgen­ta pen­tru cei care pre­zin­ta cer­ti­fi­cat de pro­du­ca­tor agri­col.
— Uni­ta­ti­le fito­far­ma­ce­u­ti­ce raman des­chi­se pe peri­oa­da sta­rii de urgen­ta.
— Se redes­chid vami­le cu Unga­ria pen­tru mun­ci­to­rii trans­fron­ta­li­eri.
— Se sus­pen­da acti­vi­ta­tea în cen­tre­le de bătrani și minori, inclu­siv în cele pri­va­te.
— Se sus­pen­dă cum­pă­ra­rea de actiuni la com­pa­ni­i­le ener­ge­ti­ce.
— În zile­le de joi, vineri si sam­ba­ta — pre­mer­ga­toa­re sar­ba­to­ri­lor Pas­ca­le — ope­ra­to­rii eco­no­mici isi pot pre­lungi ora­rul de func­tio­na­re.
— Se impu­ne obli­ga­ti­vi­ta­tea sa se monte­ze dis­po­zi­ti­ve de dez­in­fec­ta­re in blo­curi si sa se dez­in­fec­te­ze lif­tu­ri­le, casa sca­ri­lor.
— Ca urma­re a celor intam­pla­te azi la aero­por­tul din Cluj, minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor va avi­za ori­ce trans­port aeri­an, chiar daca aero­por­tu­ri­le sunt in sub­or­di­nea Con­si­li­i­lor Jude­țe­ne
Măsuri pen­tru secu­ri­ta­tea ali­men­ta­ră.
— Se inter­zi­ce expor­tul pen­tru urmă­toa­re pro­du­se agroa­li­men­ta­re: grâu, orez, orz, soia, porumb, pro­du­se de pati­se­rie și tot ce tine ce zona pro­du­se­lor inter­zi­se.
— Pro­ce­du­ri­le de export pen­tru aces­te pro­du­se afla­te in deru­la­re se sus­pen­da pe peri­oa­da sta­rii de urgen­ta.
— Se sus­pen­da si acti­vi­ta­tea pen­tru emi­te­rea cer­ti­fi­ca­te­lor fito-sani­ta­re nece­sa­re pen­tru expor­tul aces­tor pro­du­se.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply