Oina revine la Mangalia!

0
272

Man­ga­lia are o isto­rie boga­tă, în ceea ce pri­veș­te orga­ni­za­rea com­pe­ti­ți­i­lor de oină. Al doi­lea muni­ci­piu al lito­ra­lu­lui a găz­du­it, prin­tre alte­le și una din­tre com­pe­ti­ți­i­le regi­nă ale spor­tu­lui nos­tru națio­nal: Cupa Româ­ni­ei.

Ast­fel, între ani 1965 și 1990 Cupa Româ­ni­ei se decer­na aproa­pe an de an, la Man­ga­lia. După 1990, însă Man­ga­lia a ieșit de pe har­ta spor­tu­lui nos­tru națio­nal. Anul aces­ta, Fede­ra­ția Româ­nă de Oină, prin pre­șe­din­te­le Nico­lae Dobre, a ini­țiat  o dis­cu­ție cu repre­zen­tanți ai pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, cu sco­pul de a găsi solu­ții pen­tru relu­a­rea tra­di­ți­ei cola­bo­ră­rii în vede­rea orga­ni­ză­rii de com­pe­ti­ții de oină în sudul lito­ra­lu­lui. Dis­cu­ți­i­le au avut suc­ces.

Urma­re a demer­su­ri­lor făcu­te de Fede­ra­ția Româ­nă de Oină, astăzi am pri­mit răs­puns din par­tea Direc­ți­ei Cul­tu­ra și Sport Man­ga­lia, din cadrul Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, prin care sun­tem infor­mați că auto­ri­tă­ți­le loca­le sunt inte­re­sa­te de pro­pu­ne­ri­le noas­tre. Dis­cu­tăm des­pre relu­a­rea tra­di­ți­ei orga­ni­ză­rii Cupei Româ­ni­ei în acest oraș și deru­la­rea unui pro­iect de ini­ți­e­re în oină pen­tru copii și pro­fe­so­rii din muni­ci­piu. În acest sens, am fost invi­tați pen­tru a sta­bili moda­li­tăți con­cre­te de rea­li­za­re a aces­tor pro­iec­te, întâl­ni­re care va avea loc atunci când se va relua acti­vi­ta­tea în con­di­ții nor­ma­le”, a decla­rat Nico­lae Dobre, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei.

În mod tra­di­țio­nal, Cupa Româ­ni­ei are loc în luna iunie.

(autor: Tudo­rel ENE, focuspress.ro).


Man­ga­lia News, 02.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply