MEEMA anunță măsuri economice concrete pentru IMM-urile beneficiare ale programelor naționale derulate pe perioada stării de urgență

0
148

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri a adop­tat, prin Ordin al Minis­tru­lui publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al, măsuri pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, în con­tex­tul răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS Cov‑2, care vin în spri­ji­nul IMM-uri­lor bene­fi­ci­a­re ale pro­gra­me­lor națio­na­le des­ti­na­te înfi­in­ță­rii şi dezvol­tă­rii între­prin­de­ri­lor mici şi mij­lo­cii deru­la­te de MEEMA, res­pec­tiv:

• Pro­gra­mul pen­tru sti­mu­la­rea înfi­in­ță­rii între­prin­de­ri­lor mici și mij­lo­cii “Start-up Nation — Româ­nia, edi­ți­i­le 2017 și 2018;

• Pro­gra­mul de dezvol­ta­re a acti­vi­tă­ți­lor de comer­ci­a­li­za­re a pro­du­se­lor şi ser­vi­ci­i­lor de pia­ţa, edi­ți­i­le 2017 și 2018;

• Pro­gra­mul naţio­nal mul­ti­a­nu­al de micro­in­dus­tria­li­za­re, edi­ți­i­le 2017 și 2018.

Lucrăm în con­ti­nu­a­re pen­tru a găsi cele mai efi­cien­te măsuri pen­tru medi­ul de afa­ceri româ­nesc, gân­din­du-ne per­ma­nent și la ce va urma după aceas­tă cri­ză. Este nece­sa­ră o rela­xa­re fis­ca­lă pen­tru com­pa­nii în aceas­tă peri­oa­dă, de ace­ea, am pro­pus aces­te măsuri eco­no­mi­ce con­cre­te pen­tru bene­fi­ci­a­rii pro­gra­me­lor noas­tre care sunt afec­tați de cri­za gene­ra­tă de noul coro­na­vi­rus. Eco­no­mia va tre­bui res­tar­ta­tă, rese­ta­tă și adap­ta­tă noi­lor cerin­țe. Sun­tem în dia­log per­ma­nent cu repre­zen­tanți ai mediu­lui de afa­ceri pen­tru a mini­mi­za efec­te­le nega­ti­ve cau­za­te de cri­za pan­de­mi­că”, a decla­rat Vir­gil-Daniel Popes­cu, minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

În con­for­mi­ta­te cu ordi­nul Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri nr. 803, pe toa­tă peri­oa­da stă­rii de urgen­ță:

  • Se sus­pen­dă ter­me­ne­le insti­tu­i­te con­trac­tu­al, refe­ri­toa­re la obli­ga­ți­i­le de păs­tra­re a locu­ri­lor de mun­că, la cere­re;
  • Admi­nis­tra­to­rul pro­gra­mu­lui nu între­prin­de niciun demers pen­tru recu­pe­ra­rea aju­to­ru­lui de mini­mis acor­dat, pe moti­vul obli­ga­ți­ei de a păs­tra locu­ri­le de mun­că, sub rezer­va de a moni­to­ri­za acest indi­ca­tor după înce­ta­rea stă­rii de urgen­ță;
  • Contractul/acordul de finan­ța­re se poa­te modi­fi­ca, în con­di­ți­i­le dis­po­zi­ți­i­lor cuprin­se în aces­ta și în limi­te­le legii, prin act adi­țio­nal sem­nat de ambe­le păr­ți, cu sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că;

Aces­te dis­po­zi­ții NU POT con­du­ce la exo­ne­ra­rea de răs­pun­de­re a bene­fi­ci­a­ri­lor care nu și-au înde­pli­nit obli­ga­ți­i­le până la data decre­tă­rii stă­rii de urgen­ță.

Ordi­nul Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri nr. 803/26.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 256/27.03.2020 dă posi­bi­li­ta­tea bene­fi­ci­a­ri­lor afec­tați de măsu­ri­le insti­tu­i­te de Ordo­nan­țe­le mili­ta­re să bene­fi­cie­ze, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, de pre­ve­de­ri­le OUG 29/2020 și OUG 30/2020, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, fără a se dis­pu­ne rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de finan­ța­re și recu­pe­ra­rea aju­to­ru­lui de mini­mis acor­dat, pen­tru aces­te moti­ve.

Pen­tru a bene­fi­cia de aces­te măsuri, soci­e­tă­ți­le afla­te în peri­oa­da de implementare/monitorizare a con­trac­te­lor de finan­ța­re tre­bu­ie să par­cur­gă urmă­to­rii pași:

-Să noti­fi­ce prin e‑mail Agen­ția pen­tru IMM, Atra­ge­re Inves­ti­ții, Pro­mo­va­re Export (AIMMAIPE) cu care a înche­iat acor­dul de finan­ța­re cu pri­vi­re la soli­ci­ta­rea de a sus­pen­da cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță.

-Să soli­ci­te onli­ne pe site-ul www.prevenire.gov.ro, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, unul din­tre tipu­ri­le de Cer­ti­fi­cat de Situ­a­ție de Urgen­ță — Tip 1 (albas­tru) sau Tip 2 (gal­ben), emi­se de către MEEMA.

ATENȚIE: Cer­ti­fi­ca­tul de Situ­a­ție de Urgen­ță NU ESTE NECESAR pen­tru soli­ci­ta­rea șoma­ju­lui teh­nic la ANOFM!

În peri­oa­da urmă­toa­re, MEEMA va pro­te­ja apli­can­ții aflați în imple­men­ta­re sau moni­to­ri­za­re, pre­cum și par­te­ne­rii ban­cari, prin sus­pen­da­rea vizi­te­lor de cer­ti­fi­ca­re și moni­to­ri­za­re pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță.  Tot­o­da­tă, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri va avea în vede­re soli­ci­tă­ri­le bene­fi­ci­a­ri­lor, care se află în sta­di­ul de imple­men­ta­re, de a pre­lungi peri­oa­da de depu­ne­re a dosa­re­lor de decont.


Man­ga­lia News, 01.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply