DOLIU ÎN LUMEA ARTIȘTILOR. „Ne va lipsi harul tău, Maestre Eugeniu Barău!”

0
751

Colec­ti­vul Muze­u­lui de Artă Tul­cea anun­ță tre­ce­rea în nefi­in­ță a pic­to­ru­lui Euge­niu Barău, „un artist desă­vâr­șit și un om deo­se­bit”. 

De astăzi sun­tem mai săraci. Ne va lip­si enorm harul și darul tău, Maes­tre! Dum­ne­zeu să‑l odih­neas­că la cele veș­ni­ce pe Euge­niu Barău, un artist desă­vâr­șit și un om deo­se­bit. Colec­ti­vul Muze­u­lui de Artă Tul­cea trans­mi­te regre­te eter­ne și con­do­lean­țe fami­li­ei îndu­re­ra­te!”, este mesa­jul trans­mis de insti­tu­ți­ei. 

Artis­tul Euge­niu Barău a pri­mit, în toam­na anu­lui tre­cut, titlul de Cetă­țean de onoa­re al muni­ci­pi­u­lui Tul­cea. 

Năs­cut pe data de 15 mai 1946, în comu­na tul­cea­nă Fre­că­ței, Euge­niu Barău a absol­vit în anul 1969 Facul­ta­tea de Arte Plas­ti­ce din Timi­șoa­ra, a fost pro­fe­sor de desen la Casa Pio­ni­e­ri­lor din Tul­cea, iar în peri­oa­da 1980–1990 a fost inter­zis de regi­mul comu­nist şi de Uniu­nea Artiș­ti­lor Plas­tici, potri­vit Direc­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Cul­tu­ră (DJC).

Lusi Lui­za Cala Cer­na­ia­nu: Drum bun, veș­ni­cie liniș­ti­tă, pri­e­ten drag! Tu nu vin­deai ilu­zii, tu ai fost o cer­ti­tu­di­ne, tu te-ai ală­tu­rat mari­lor maeș­tri ple­cați în veș­ni­cia fru­mo­su­lui dăru­it nouă. Dum­ne­zeu să-ți dea lumi­nă, suflet fru­mos, pri­e­ten gene­ros! Zile­le tre­cu­te m‑am gan­dit la tine și regret că nu am reu­șit să te sun. Nu te-am vazut de mult, dar m‑am gân­dit dese­ori la tine. Par­ca te văd în pis­ci­na-gale­rie, apoi pe pia­tra-altar din fața gale­ri­ei… Fie-ți veș­ni­cia lumi­noa­să, Om Bun! Îmi vei lip­si! Chit că nu te vedeam, dar te ști­am aco­lo și-mi spu­neam că voi veni să te văd, să-ți văd ate­li­e­rul cel nou, ate­li­er care se înve­chi­te și eu tot nu ajun­se­sem să‑l văd. Drum bun, pri­e­ten drag!

Rega­tul Iubi­rii — Euge­niu Barau. Ulti­ma sa lucra­re.

MN: Dum­ne­zeu să‑l odih­neas­că în pace pe bunul și dra­gul pri­e­ten și coleg, Euge­niu Barău… Con­do­lean­țe, fami­li­ei îndu­re­ra­te. Să pic­tezi și în ceruri atât de fabu­los, Jeni­că, dra­gu­le…

Din comoa­ra artis­ti­că lăsa­tă pos­te­ri­tă­ții de ”ico­na­rul laic”, pic­to­rul unic prin harul și talen­tul său, Euge­niu Barău, puteți vedea aici câte­va repro­du­ceri ale lucră­ri­lor sale, IN MEMORIAM.


Man­ga­lia News, 26.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply