Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de 30 aprilie 2020

0
271

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

CABINET PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA Nr. 155

pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră

 pen­tru data de Joi, 30 apri­lie 2020, ora 13,00.

            Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­voa­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de 30 apri­lie 2020, ora 13,00, ședin­ță ce se va des­fă­șu­ra în sis­tem vide­o­con­fe­rin­ță, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­se­lor — ver­ba­le ale şedinţe­lor Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa desfă­şu­ra­te la date­le: 18 febru­a­rie 2020, 13 mar­tie 2020 şi 23 mar­tie 2020.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2.     Pro­iect de hotă­râre pen­tru com­ple­ta­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re și Func­țio­na­re a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța apro­bat prin H.C.J.C nr.81/27.03.2018.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re între Agenţia  Naţio­na­lă pen­tru Ega­li­ta­te de Şanse între Femei şi Băr­ba­ţi, Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa şi Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea drep­tu­ri­lor de uz şi de ser­vi­tu­te în favoa­rea S.C.Engie Româ­nia S.A. prin S.C.Distrigaz Sud Reţe­le S.R.L. asu­pra unui bun imo­bil-teren, pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa, pen­tru rea­li­za­rea reţe­lei de dis­tri­bu­ţie gaze natu­ra­le pen­tru Ora­şul Efo­rie.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

5.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind declanşa­rea pro­ce­du­rii de expro­pri­e­re a unor tere­nuri pro­pri­e­ta­te pri­va­tă afe­ren­te lucră­ri­lor din cadrul „Pro­iec­tu­lui regio­nal de dezvol­ta­re a infras­truc­tu­rii de apă şi apă uza­tă în aria de ope­ra­re a S.C. RAJA S.A. Con­stanţa, în peri­oa­da 2014–2020”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

6.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici faza DALI afe­renţi obiec­ti­vu­lui „Rea­bi­li­ta­rea imo­bi­lu­lui Clă­di­re – Fili­a­la 1 Con­stanţa, situ­at în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, stra­da Izvor nr. 23”.

Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

7.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­renţi obiec­ti­vu­lui „Extin­de­re, rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re Cen­tru de zi pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi stra­da Negru Vodă, nr.41B, comu­na Chir­no­geni, judeţul Con­stanţa”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

8.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­renţi obiec­ti­vu­lui „Extin­de­re, rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re Cen­tru de zi pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi, comu­na Nico­lae Băl­ces­cu, loc. Doro­banţu, str. Lil­i­a­cu­lui nr.6, judeţul Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

9.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­renţi obiec­ti­vu­lui „Con­stru­i­re 4 locu­inţe pro­te­ja­te comu­na Chir­no­geni, str. Pre­lun­gi­rea Cere­a­le­lor nr.2–8, judeţul Con­stanţa”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

10.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­renţi obiec­ti­vu­lui „Con­stru­i­re 3 locu­inţe pro­te­ja­te comu­na Nico­lae Băl­ces­cu, str. Gării nr. 2A, 2B, 2C, judeţul Con­stanţa”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

11.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în admi­nis­tra­re a unor bunuri imo­bi­le, pro­pri­e­ta­te publi­că a judeţu­lui Con­stanţa către Con­si­li­ul Local al comu­nei Chir­no­geni.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

12.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al comu­nei Albeşti în dome­ni­ul public al judeţu­lui Con­stanţa şi înscri­e­rea aces­tu­ia în dome­ni­ul public al judeţu­lui Con­stanţa, apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către SC RAJA SA pre­cum şi pune­rea la dis­po­zi­ţia „Pro­iec­tu­lui regio­nal de dezvol­ta­re a infras­truc­tu­rii de apă şi apă uza­tă în aria de ope­ra­re a S.C. RAJA S.A. Con­stanţa în peri­oa­da 2014–2020”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind expri­ma­rea acor­du­lui cu pri­vi­re la pune­rea la dis­po­zi­ţia „Pro­iec­tu­lui regio­nal de dezvol­ta­re a infras­truc­tu­rii de apă şi apă uza­tă în aria de ope­ra­re a S.C. RAJA S.A. Con­stanţa în peri­oa­da 2014–2020” a unor bunuri imo­bi­le, pro­pri­e­ta­te publi­că a judeţu­lui Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei  a Sta­tu­lui de fun­cţii ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa pen­tru anul 2020.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re al Ser­vi­ci­u­lui Soci­al cu Caza­re Casa de Tip Fami­li­al „Cal­la­tis”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea orga­ni­gra­mei şi sta­tu­lui de fun­cţii pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

17.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea Comi­si­ei pen­tru acord unic în struc­tu­ra arhi­tec­tu­lui şef din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

18.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea” al Judeţu­lui Con­stanţa a unui bun mobil – auto­ve­hi­cul mar­ca Ford, model Ran­ger Wil­d­tra­ck —  aflat în dome­ni­ul pri­vat al Judeţu­lui Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

19.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Ane­xei nr.6 din Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța nr.8/2020 pri­vind sta­bi­li­rea unor tari­fe, taxe și taxe spe­ci­a­le pen­tru anul 2020

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

20.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Apos­to­lea­nu Cori­na Miha­e­la, director/manager la Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman” Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

21.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii  anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Stan Romi­că, director/manager la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de mare”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

22.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Voivo­zea­nu Doi­na, direc­tor general/manager la Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

23.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii fina­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Voivo­zea­nu Doi­na, direc­tor general/manager la Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

24.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Pău­lea­nu Doi­na, direc­tor general/manager la Muze­ul de Artă Con­stan­ța.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

25.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Coles­niuc Sorin Mar­cel, direc­tor general/manager la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

26.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Șim­șen­sohn Erwin, direc­tor general/manager la Tea­trul de Stat Con­stan­ța.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

27.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le mana­ge­men­tu­lui dom­nu­lui Bîl­bă Adri­an, direc­tor general/manager la Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

28.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­tu­lui de exe­cu­ţie al buge­tu­lui judeţean Con­stanţa pe anul 2019.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

29.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Del­fi­nul.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

30.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020 pen­tru Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

31.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

32.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

33.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli și a lis­tei de inves­ti­ții ale jude­țu­lui Con­stan­ța pe anul 2020.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Con­stanţa, 23.04.2020.

P R E Ş E D I N T E,

ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.

Con­tra­sem­nea­ză:

Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,

BELU MARIANA.


Man­ga­lia News, 25.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply