Angajaţi ai Teatrului de Stat Constanţa au donat materiale de protecţie împotriva contaminării cu Covid, pentru cadrele medicale ale Spitalului Judeţean [galerie FOTO]

0
165

Anga­ja­ţi din toa­te depar­ta­men­te­le Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, insti­tu­ție în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, au donat câte 10 la sută din sala­ri­i­le lor, iar din suma rezul­ta­tă au achi­zi­ţio­nat mate­ri­a­le de pro­te­cţie împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul Sars-Cov2, pen­tru cadre­le medi­ca­le ale Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei”: 600 de măști de pro­tec­ție KN95 (FFP2), 360 de hala­te chi­rur­gi­ca­le ste­ri­le, 40 litri de igie­ni­zant de mâini (70% alco­ol).

Ges­tul este unul de admi­ra­ţie, soli­da­ri­ta­te şi res­pect faţă de cei care sunt acum în pri­ma linie a aces­tui răz­boi şi dove­desc ero­ism, chiar dacă nu bene­fi­ci­a­ză de toa­te instru­men­te­le de lup­tă şi de pro­te­cţie împo­tri­va pan­de­mi­ei. Este, în ace­lași timp, şi un sim­bol al res­pon­sa­bi­li­tă­ții pe care oame­nii de tea­tru înțe­leg să o dove­deas­că față de comu­ni­ta­tea în care tră­iesc.

Noi, anga­ja­ţi ai Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, dorim să fim un exem­plu, un model pen­tru toţi cetă­ţe­nii care ar putea să dea o mână de aju­tor acum, când este nevo­ie.

Ne mani­fes­tăm spe­ranţa ca, în aceas­tă situ­a­ţie de o gra­vi­ta­te extre­mă, toți cei care au posi­bi­li­ta­tea de a aju­ta, direct sau indi­rect, să dea dova­dă de res­pon­sa­bi­li­ta­te şi spi­rit civic, și, împre­u­nă, venind în spri­ji­nul auto­ri­tă­ți­lor loca­le și cen­tra­le, vom crea în spi­ta­le toa­te con­di­ţi­i­le pen­tru ca, pro­te­jân­du-se ei înşi­şi cât mai bine posi­bil, medi­cii, asis­tenţii, infir­mi­e­rii să poa­tă aju­ta popu­la­ţia ora­şu­lui şi judeţu­lui Con­stanţa.

Mate­ri­a­le­le achi­zi­ţio­na­te au fost pre­da­te mier­curi 15 apri­lie, la ora 14.00, în cur­tea Spi­ta­lu­lui Jude­țean Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 16.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele