Romanian Social — Debutul unei noi serii de evenimente comunitare românești la Washington, DC, în prezența Ambasadorului George Maior

0
263

Recent, la Washin­gton, DC a avut loc pri­ma edi­ție a ”Roma­nian Soci­al”, par­te dintr‑o nouă serie de eve­ni­men­te orga­ni­za­te de către Roma­ni­ans of DC, cu sco­pul de a oferi un cadru infor­mal mem­bri­lor comu­ni­tă­ții româ­nești dar și pri­e­te­ni­lor Româ­ni­ei și ai Repu­bli­cii Mol­do­va de inte­rac­țio­na, de a se cunoaș­te și de a crea un spi­rit de cama­ra­de­rie și de uni­ta­te în sânul dias­po­rei.

Apro­xi­ma­tiv 100 de tineri pro­fe­si­o­niști, români și mol­do­ve­ni care acti­vea­ză în cadrul admi­nis­tra­ți­ei ame­ri­ca­ne, repre­zen­tanți de la nume­roa­se orga­ni­za­ții negu­ver­na­men­ta­le de pres­ti­giu, stu­denți, oameni de afa­ceri, pri­e­te­ni ai Româ­ni­ei și ai Repu­bli­cii Mol­do­va, absol­venți ai Cor­pu­lui Păcii, vii­tori diplo­mați ame­ri­cani, pre­cum și repre­zen­tanți ai Amba­sa­de­lor Româ­ni­ei și Repu­bli­cii Mol­do­va au luat par­te la eve­ni­men­tul orga­ni­zat în plin cen­trul capi­ta­lei ame­ri­ca­ne.

Recep­ția ”Roma­nian Soci­al” s‑a bucu­rat de pre­zen­ța Exce­len­ței sale dl. Geor­ge Mai­or, Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te, invi­ta­tul spe­cial al serii. Cu aceas­tă oca­zie, Roma­ni­ans of DC prin inter­me­di­ul fon­da­to­ru­lui orga­ni­za­ți­ei, Bogdan Banu, a con­fe­rit dl. Mai­or o Diplo­mă de Apre­ci­e­re, în semn de recu­noaș­te­re pen­tru ”mun­ca sa remar­ca­bi­lă și con­ti­nuă în cali­ta­te de amba­sa­dor și pen­tru efor­tu­ri­le nota­bi­le de dezvol­ta­re a Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii și Româ­nia.”

Așa cum a men­țio­nat dl. Banu în cuvân­tul său de intro­du­ce­re adre­sat celor pre­zenți, mun­ca diplo­ma­ți­lor români are loc cel mai ade­sea pe culoa­re­le pute­rii ame­ri­ca­ne, depar­te de came­re de luat vederi și de cele mai mul­te ori nu pri­meș­te recu­noaș­te­rea și res­pec­tul bine­me­ri­tat. Con­fe­ri­rea aces­tei diplo­me a repre­zen­tat așa­dar un gest de nor­ma­li­ta­te menit să ono­re­ze apor­tul impor­tant adus de dl. Amba­sa­dor și de echi­pa sa la întă­ri­rea rela­ți­i­lor atât de impor­tan­te din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

Așa cum este men­țio­nat și pe pagi­na ofi­ci­a­lă a Amba­sa­dei Româ­ni­ei, ”Amba­sa­do­rul Geor­ge Mai­or le‑a mul­țu­mit celor pre­zenți pen­tru apre­ci­eri, ară­tând fap­tul că rela­ția spe­cia­lă din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te este cimen­ta­tă de acti­vi­ta­tea sus­ți­nu­tă a comu­ni­tă­ții româ­nești. Dl. Mai­or a mul­țu­mit comu­ni­tă­ții pen­tru spri­ji­nul acor­dat amba­sa­dei în efor­tu­ri­le de ade­ra­re la pro­gra­mul Visa Wai­ver, pre­ci­zând că țara noas­tră înde­pli­neș­te cri­te­ri­i­le teh­ni­ce și de secu­ri­ta­te con­e­xa­te pro­gra­mu­lui și meri­tă să fie par­te a aces­tui pro­gram, fiind și par­te­ner și ali­at de încre­de­re al SUA.”

Recep­ți­i­le ”Roma­nian Soci­al” sunt gân­di­te ca o con­ti­nu­a­re a Roma­nian Happy Hour, o sui­tă de aproa­pe 50 de eve­ni­men­te care au fost orga­ni­za­te timp de opt ani, până în 2017, de către ASTROM – Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor și Tine­ri­lor pro­fe­si­o­niști din ROmâ­nia și din Repu­bli­ca Mol­do­va, orga­ni­za­ția pre­cur­soa­re a Roma­ni­ans of DC. Aces­te eve­ni­men­te au reu­nit în tot acest timp sute de tineri pro­fe­si­o­niști și stu­denți români și mol­do­ve­ni din zona Washin­gton, DC pre­cum și pri­e­te­ni ai Româ­ni­ei și ai Repu­bli­cii Mol­do­va și au avut o con­tri­bu­ție impor­tan­tă la con­stru­i­rea unei dias­po­re mai puter­ni­ce și mai coe­zi­ve în capi­ta­la ame­ri­ca­nă. Seria de eve­ni­men­te a avut ade­se­ori invi­tați spe­ciali, inclu­siv amba­sa­dori și par­la­men­tari români, Minis­trul pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni, dar și pri­ma­rul Timi­șoa­rei, sau fai­mo­sul bas­che­tba­list Ghi­ță Mure­șan.

Roma­ni­ans of DC este în pre­zent cea mai mare și mai acti­vă orga­ni­za­ție comu­ni­ta­ră din zona metro­po­li­ta­nă a Washin­gton, DC. Aso­ci­a­ția, înfi­in­ța­tă în 2017, reu­neș­te româ­nii și mol­do­ve­nii din capi­ta­lă și pro­mo­vea­ză cul­tu­ra și tra­di­ți­i­le româ­nești către un public ame­ri­can cât mai larg. În cei pes­te doi ani de exis­ten­ță, a orga­ni­zat și pro­mo­vat aproa­pe 50 de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, soci­a­le și pro­fe­sio­na­le, inclu­siv în par­te­ne­ri­at cu Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român de la New York, Amba­sa­da Româ­ni­ei și Amba­sa­da Repu­bli­cii Mol­do­va din Washin­gton, DC.


Man­ga­lia News, 09.03.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele