Radu Cristian: La Mangalia, în prezent nu avem niciun caz de infecție cu COVID-19, dar suntem cu toții în stare de alertă, pentru aplicarea protocoalelor sanitare, în caz de urgență

0
297

Radu Cris­ti­an: În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

Înce­pând de astăzi, intră în vigoa­re închi­de­rea șco­li­lor și toa­te cele­lal­te măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor cu COVID-19. La Man­ga­lia, a exis­tat ieri o sus­pi­ciu­ne de infec­ție, dar tes­tul a ieșit nega­tiv. Așa­dar, în pre­zent nu avem niciun caz, dar sun­tem cu toții în sta­re de aler­tă pen­tru apli­ca­rea pro­to­coa­le­lor sani­ta­re, în caz de urgen­ță. Încă o dată, fac apel la toți cetă­țe­nii res­pon­sa­bili ai ora­șu­lui nos­tru să nu dis­tri­bu­ie infor­ma­ți­i­le fal­se și pani­car­de, apă­ru­te în medi­ul onli­ne, în con­tex­tul epi­de­mi­ei de coro­na­vi­rus.

Din păca­te, unii poli­ti­cieni locali pro­fi­tă de aceas­ta cri­ză uma­ni­ta­ră, pen­tru a into­xi­ca opi­nia publi­că cu știri fal­se, meni­te să spe­rie lumea. Ori­ce nelă­mu­ri­re aveți, mă puteți suna per­so­nal.

În ora­șul nos­tru, am anu­lat toa­te eve­ni­men­te­le publi­ce, am închis insti­tu­ți­i­le unde se orga­ni­zau vizi­te pen­tru public și am dis­pus să nu se mai orga­ni­ze­ze obo­rul de la sfâr­șit de săp­tămâ­nă, până la o dată pe care o vom anun­ța ulte­ri­or.

Cei care mani­fes­tă simp­to­ma­to­lo­gia spe­ci­fi­că aces­tui virus să se auto­i­zo­le­ze și să tra­te­ze pro­ble­ma cu maxi­mă seri­o­zi­ta­te.

Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re și vă voi ține la curent cu toa­te nou­tă­ți­le pe aceas­tă temă!


Man­ga­lia News, 11.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele