Primăria Municipiului Mangalia anunță extinderea măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului în comunitate

0
629

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anun­ță extin­de­rea măsu­ri­lor de pre­ve­ni­re și com­ba­te­re a răs­pân­di­rii coro­na­vi­ru­su­lui în comu­ni­ta­te.

”În acest con­text, auto­ri­tă­ți­le loca­le au luat deci­zia limi­tă­rii acce­su­lui cetă­țe­ni­lor în toa­te insti­tu­ți­i­le din sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei și Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Acce­sul în clă­di­re este per­mis pen­tru o sin­gu­ră per­soa­nă, în timp ce, cei­lalți soli­ci­tanți sunt rugați să-și aștep­te rân­dul în afa­ra insti­tu­ți­ei.

O altă măsu­ră imple­men­ta­tă la nive­lul loca­li­tă­ții este de a închi­de Obo­rul de la fie­ca­re sfâr­șit de săp­tămâ­nă, acti­vi­tă­ți­le comer­ci­a­le fiind relu­a­te la o dată ulte­ri­oa­ră, în con­di­ții sigu­re.

Tot­o­da­tă, Pri­mă­ria Man­ga­lia va igie­ni­za și dez­in­fec­ta toa­te spa­ți­i­le publi­ce: locu­ri­le de joa­că, pie­țe­le agroa­li­men­ta­re, sta­ți­i­le de auto­buz, dar și loca­ți­i­le în care se des­fă­șoa­ră acti­vi­tă­ți­le cu publi­cul”.

”Fac apel la calm, res­pon­sa­bi­li­ta­te și simț civic din par­tea tutu­ror cetă­țe­ni­lor, care tre­bu­ie să dea dova­dă de înțe­le­ge­re pen­tru măsu­ri­le impu­se. Dacă toți vom res­pec­ta cu stric­te­țe regu­li­le de pre­ven­ție, vom tre­ce mai ușor pes­te aceas­tă situ­a­ție de cri­ză.  De ase­me­nea, fac apel la toți cetă­țe­nii de bună-cre­din­ță să nu dea curs și să nu dis­tri­bu­ie infor­ma­ți­i­le fal­se răs­pân­di­te în spa­ți­ul public și în medi­ul on-line de unii poli­ti­cieni ires­pon­sa­bili. În muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, func­țio­nea­ză Com­par­ti­men­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță și Pro­tec­ție Civi­lă, auto­ri­tă­ți­le loca­le fiind pre­gă­ti­te să ia toa­te măsu­ri­le care se impun în situ­a­ții de urgen­ță”. (sur­sa: Radu Cris­ti­an, Fb).

RECOMANDĂRI:


Man­ga­lia News, 12.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply