Platforma online COVID-19 Știri Oficiale, a fost lansată de Guvern, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României

0
223

Guver­nul Româ­ni­ei, prin Auto­ri­ta­tea pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei, și orga­ni­za­ția negu­ver­na­men­ta­lă Code for Roma­nia, a lan­sat, luni, 16.03.2020, plat­for­ma onli­ne COVID-19 Știri Ofi­ci­a­le (stirioficiale.ro).

Ope­ra­țio­na­li­za­rea Auto­ri­tă­ții pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei și digi­ta­li­za­rea Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui sunt pri­o­ri­tăți ale man­da­tu­lui meu, deo­a­re­ce ne dorim ca prin infor­ma­ti­za­rea admi­nis­tra­ți­ei publi­ce să recon­struim încre­de­rea în insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui. În aceas­tă peri­oa­dă, în care popu­la­ția este greu încer­ca­tă, este esen­ți­al ca oame­nii să fie foar­te bine infor­mați, din sur­se ofi­ci­a­le și veri­fi­ca­te. În acest sens, a fost lan­sa­tă plat­for­ma onli­ne COVID-19 Știri Ofi­ci­a­le, al cărei obiec­tiv prin­ci­pal este com­ba­te­rea dez­in­for­mă­rii și a fake news-uri­lor”, a decla­rat secre­ta­rul gene­ral al Guver­nu­lui, Anto­nel Tăna­se.

Plat­for­ma onli­ne COVID-19 Știri Ofi­ci­a­le cen­tra­li­zea­ză doar infor­ma­ții din sur­se sigu­re, pre­cum comu­ni­ca­te­le ofi­ci­a­le ale Gru­pu­lui de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că con­sti­tu­it de Guver­nul Româ­ni­ei, hotă­râri­le Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgen­ță și înre­gis­tră­ri­le con­fe­rin­țe­lor de pre­să sus­ți­nu­te de ofi­ci­a­lii cu res­pon­sa­bi­li­tăți în dome­ni­ul mana­ge­men­tu­lui situ­a­ți­i­lor de urgen­ță.

Pro­iec­tul COVID-19 Știri Ofi­ci­a­le este rea­li­zat în baza unui pro­to­col de cola­bo­ra­re sem­nat între Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui și orga­ni­za­ția negu­ver­na­men­ta­lă Code for Roma­nia.

Tot­o­da­tă, pen­tru a sus­ți­ne reco­man­dă­ri­le date de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, pri­vind con­du­i­ta soci­a­lă res­pon­sa­bi­lă în pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii COVID-19 și în con­for­mi­ta­te cu indi­ca­ți­i­le Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgen­ță, Auto­ri­ta­tea pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei și echi­pa Code for Roma­nia mai au în lucru urmă­toa­re­le plat­for­me: Date la Zi – date ano­ni­mi­za­te cu pri­vi­re la cazuri, Stăm Aca­să – cen­tra­li­za­rea și moni­to­ri­za­rea per­soa­ne­lor afla­te în auto­i­zo­la­re, Dias­po­ra Hub – cen­tra­li­za­re și monitorizare/ comu­ni­ca­re suport, Ce Mă Fac – ches­tio­na­re care pot să aju­te popu­la­ția să înțe­lea­gă situ­a­ția și RO Help – colec­ta­rea coe­ren­tă și în sigu­ran­ță a aju­toa­re­lor.

Pri­o­ri­ta­tea zero a Auto­ri­tă­ții pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei, în aces­te zile, este pune­rea la dis­po­zi­ția cetă­țe­ni­lor și a insti­tu­ți­i­lor publi­ce a ori­că­rei solu­ții elec­tro­ni­ce care poa­te duce la pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui COVID-19. Vor­bim de plat­for­me de infor­ma­re, comu­ni­ca­re sau ges­tiu­ne a ser­vi­ci­i­lor publi­ce care aju­tă cetă­țe­nii să ia deci­zii corec­te și să limi­te­ze expu­ne­ri­le aces­to­ra. Le mul­țu­mim volun­ta­ri­lor care ne aju­tă în acest demers, pre­cum și insti­tu­ți­i­lor care au înțe­les că teh­no­lo­gia poa­te fi mai uti­lă ca ori­când pen­tru cetă­țe­nii români de pre­tu­tin­deni”, a afir­mat Sabin Săr­maș, pre­șe­din­te­le Auto­ri­tă­ții pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 17.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele