OFICIAL! Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial

0
122

OFICIAL! Meto­do­lo­gia de soli­ci­ta­re și eli­be­ra­re a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

Vir­gil Popes­cu, minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a emis Ordi­nul prin care este sta­bi­li­tă meto­do­lo­gia de soli­ci­ta­re și eli­be­ra­re a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță (CSU).

Cer­ti­fi­ca­te­le de Situ­a­ție de Urgen­ță au ca scop sus­ți­ne­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici în rela­ți­i­le cu insti­tu­ți­i­le publi­ce pen­tru obți­ne­rea, în con­di­ți­i­le legii, de facilități/ măsuri de spri­jin ori în rela­ți­i­le comer­ci­a­le, ca urma­re a impac­tu­lui eco­no­mic, finan­ci­ar și soci­al asu­pra acti­vi­tă­ții aces­to­ra, deter­mi­nat de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS–CoV‑2.

Cer­ti­fi­ca­te­le de situ­a­ție de urgen­ță sunt soli­ci­ta­te și se vor eli­be­ra exclu­siv elec­tro­nic, prin inter­me­di­ul plat­for­mei http://prevenire.gov.ro/.

”Am fina­li­zat și publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al meto­do­lo­gia de acor­da­re a Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță (CSU) pen­tru soci­e­tă­ți­le afec­ta­te de situ­a­ția eco­no­mi­că gene­ra­tă de cri­za COVID-19 în Româ­nia.

Am dorit ca obți­ne­rea aces­tui docu­ment să fie un pro­ces sim­plu, trans­pa­rent, la îndemâ­na celor aflați în difi­cul­ta­te în acest moment. De ace­ea, el va fi eli­be­rat onli­ne, fără cos­turi, pen­tru toți ope­ra­to­rii din sec­toa­re­le cele mai afec­ta­te de aceas­tă cri­ză.

Rămâ­nem ală­tu­ri de nevo­i­le mediu­lui de afa­ceri româ­nesc în aceas­tă peri­oa­dă și vom sus­ți­ne, prin măsuri eco­no­mi­ce apli­ca­te, toa­te com­pa­ni­i­le, ast­fel încât să trea­că cu bine pes­te peri­oa­da de cri­ză și să-și con­ti­nue acti­vi­ta­tea. Eco­no­mia Româ­ni­ei tre­bu­ie să mear­gă îna­in­te”, a decla­rat minis­trul Vir­gil Popes­cu.

Cer­ti­fi­ca­te­le de situ­a­ție de urgen­ță vor fi emi­se în două for­me:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eli­be­rat pen­tru soli­ci­tan­ții care cer acor­da­rea aces­tu­ia în baza decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re din care rezul­tă între­ru­pe­rea tota­lă sau par­ți­a­lă a acti­vi­tă­ții,  ca urma­re a deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te, potri­vit legii, în peri­oa­da stă­rii de urgen­ță decre­ta­te;

b) TIP 2 (GALBEN) — eli­be­rat pen­tru soli­ci­tan­ții care cer acor­da­rea aces­tu­ia în baza decla­ra­ției pe pro­prie răs­pun­de­re din care rezul­tă înre­gis­tra­rea unei dimi­nu­ări a înca­să­ri­lor în luna mar­tie 2020 cu un pro­cent de mini­mum 25% față de media înca­să­ri­lor din peri­oa­da ianu­a­rie – febru­a­rie 2020.

CSU se soli­ci­tă în baza unei decla­ra­ții pe pro­pria răs­pun­de­re, prin care soli­ci­tan­tul își asu­mă fap­tul că toa­te date­le fur­ni­za­te sunt com­ple­te, rea­le și corec­te în fie­ca­re deta­liu pre­zen­tat. Mode­lul decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re va putea fi des­căr­cat de pe plat­for­ma http://prevenire.gov.ro.

Ordi­nul minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri nr. 791, din 24 mar­tie 2020 a fost publi­cat, ieri, în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 248 din 25 mar­tie 2020.

În ter­men de 5 zile de la publi­ca­rea în Moni­to­rul Ofi­ci­al, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri (MEEMA), va asi­gu­ra adap­ta­rea și func­țio­na­rea plat­for­mei elec­tro­ni­ce http://prevenire.gov.ro/, în sco­pul depu­ne­rii soli­ci­tă­ri­lor și eli­be­ră­rii CSU.


Man­ga­lia News, Joi, 26.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele