Jurnalul Prefectului de Constanța, George-Sergiu Niculescu. Săptămâna 23–29 martie 2020

0
228

Dragi locu­i­tori ai jude­țu­lui Con­stan­ța,

Se pare că în fie­ca­re săp­tămâ­nă avem de‑a face cu un sce­na­riu ase­mă­nă­tor. Deja lup­ta împo­tri­va COVID-19 a deve­nit un lait­mo­tiv al acti­vi­tă­ții noas­tre, dar acest lucru nu înseam­nă că ne bla­zăm, că lăsăm gar­da jos. Dorin­ța de a scă­pa de acest duș­man invi­zi­bil este tot mai mare, iar efor­tu­ri­le pe care le depu­nem cu toții, zi de zi, nu vor fi în van. Mai jos, vă rog să regă­siți o reca­pi­tu­la­re a acti­vi­tă­ții de săp­tămâ­na tre­cu­tă, într‑o nouă edi­ție a „Jur­na­lu­lui de Pre­fect”.

Luni, 23 mar­tie:

Am por­nit săp­tămâ­na cu acti­vi­tă­ți­le inter­ne, pen­tru că Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui, după cum știți, are mai mul­te ser­vi­cii sub­or­do­na­te, care tre­bu­ie să func­țio­ne­ze în con­ti­nu­a­re efi­cient. Apoi, am avut inten­ția să orga­ni­zez o con­fe­rin­ță de pre­să cu jur­na­liș­tii, dar am hotă­rât că, pen­tru sigu­ran­ța tutu­ror, este mai bine să rea­li­zez aceas­tă întâl­ni­re în onli­ne. Ast­fel, am putut răs­pun­de celor 25 de între­bări veni­te din par­tea jur­na­liș­ti­lor locali, căro­ra le mul­țu­mesc pen­tru impli­ca­re. Ziua s‑a înche­iat pe teren, la Aero­por­tul Inter­națio­nal „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu” Con­stan­ța, unde a sosit un avion cu români repa­tri­ați din Ita­lia, iar apoi am mers la Techir­ghi­ol, aco­lo unde cona­țio­na­lii noș­tri au fost caran­ti­nați.

Marți, 24 mar­tie:

Mi-am aple­cat aten­ția asu­pra unor ches­tiuni impor­tan­te lega­te de acti­vi­ta­tea Insti­tu­ți­ei Pre­fec­tu­lui, după care am fost pe teren, ală­tu­ri de repre­zen­tan­ții MApN, ca să găsim cel mai bun loc pen­tru ampla­sa­rea spi­ta­lu­lui modu­lar mobil. La întoar­ce­re, am intrat într‑o vide­o­con­fe­rin­ță prin inter­me­di­ul căre­ia ne‑a vor­bit Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, dl. Kla­us Iohan­nis, iar apoi au luat cuvân­tul miniș­trii din cabi­ne­tul Orban. Tema prin­ci­pa­lă de dis­cu­ție a fost per­so­na­lul medi­cal și cum putem pro­ce­da ca să bene­fi­ci­em de resur­să uma­nă cali­fi­ca­tă. Apoi, am avut o întâl­ni­re de lucru cu echi­pa mea, pen­tru că avem mul­te subiec­te în care con­lu­crăm și încer­căm să găsim cele mai potri­vi­te solu­ții. Spre sea­ră, am ple­cat din nou la AIMK Con­stan­ța, pen­tru sosi­rea unui nou trans­port uma­ni­tar din Ita­lia, iar apoi m‑am depla­sat la cen­trul de caran­ti­na­re unde aceștia au fost tri­miși.

Mier­curi, 25 mar­tie:

M‑am pre­o­cu­pat de buna func­țio­na­re a apa­ra­tu­lui intern și am pur­tat mai mul­te dis­cu­ții cu șefii ser­vi­ci­i­lor decon­cen­tra­te. Apoi, am par­ti­ci­pat la o emi­siu­ne, în direct, pe pos­tul Radio SKY FM, în cadrul căre­ia am dis­cu­tat des­pre cele mai impor­tan­te subiec­te lega­te de noul coro­na­vi­rus. După ace­ea, am fost con­vo­cat într‑o nouă ședin­ță a Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, rea­li­za­tă prin vide­o­con­fe­rin­ță. Din nou am ple­cat și la aero­port, pen­tru că un alt avion venit din Ita­lia cu români la bord a ate­ri­zat pe AIMK Con­stan­ța. O par­te din­tre pasa­geri au fost trans­por­tați la cen­trul de caran­ti­nă din jude­țul Con­stan­ța și 100 din­tre cona­țio­nali, în jude­țul Tul­cea, după cum pro­ba­bil țineți min­te.

Joi, 26 mar­tie:

Joi m‑am axat pe acti­vi­tă­ți­le inter­ne din cadrul Pre­fec­tu­rii, iar apoi am fost la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță „Dobro­gea”, unde, ală­tu­ri de inspec­to­rul-șef, col. Ghe­or­ghe Popa, am moni­to­ri­zat acti­vi­ta­tea din tot jude­țul, cu pre­că­de­re acțiu­ni­le lega­te de noul coro­na­vi­rus, care impli­că o com­ple­xi­ta­te deo­s­bi­tă și în care sunt angre­na­te mai mul­te insti­tu­ții de for­ță ale sta­tu­lui.

Vineri, 27 mar­tie:

Vineri m‑am ocu­pat de anu­mi­te aspec­te de orga­ni­za­re inter­nă, după care am fost pe teren, pe sta­dio­nul „Por­tul”, unde am obser­vat cu bucu­rie că apor­tul mili­ta­ri­lor din For­țe­le Nava­le Româ­ne este unul deo­se­bit. În foar­te scurt timp, aceștia s‑au mobi­li­zat exem­plar, iar pe teren deja erau ridi­ca­te mul­te cor­turi. Apoi, am avut o întâl­ni­re de lucru cu repre­zen­tan­ții ISU Dobro­gea, ai jan­dar­me­ri­ei și cu cole­gii mei sub­pre­fecți, ală­tu­ri de care am dis­cu­tat des­pre trans­por­tu­ri­le uma­ni­ta­re. Sea­ra s‑a înche­iat la AIMK Con­stan­ța, unde au venit două avi­oa­ne cu români din Vene­ția. Cei aprox. 380 de pasa­geri au fost escor­tați către jude­țe­le lor de domi­ci­liu, iar întrea­ga ope­ra­țiu­ne s‑a ter­mi­nat târ­ziu în noap­te.

Sâm­bă­tă, 28 mar­tie:

În wee­kend, m‑am dus din nou la spi­ta­lul mili­tar modu­lar, care va avea 55 de paturi, un apa­rat Real Time PCR și va tra­ta cazu­ri­le ușoa­re și mode­ra­te de coro­na­vi­rus. Des­pre acest subiect, dar și des­pre avi­oa­ne­le ate­ri­za­te pe AIMK Con­stan­ța am vor­bit sâm­bă­tă sea­ra, în direct, la Digi24, într‑o inter­ven­ție tele­fo­ni­că. Am expli­cat de ce este impor­tant să avem un ast­fel de spi­tal, dar și des­pre fap­tul că, până acum, 1.071 de români au fost repa­tri­ați folo­sin­du-se aero­por­tul nos­tru.

Ne așteap­tă, din câte se pare, alte săp­tămâni în care vom încer­ca să scă­păm de noul coro­na­vi­rus. Acest lucru nu tre­bu­ie să ne des­cu­ra­je­ze. Eu, per­so­nal, mă simt mai bine când știu că for­țe­le de ordi­ne își fac dato­ria, medi­cii sunt mobi­li­zați și depun efor­turi tita­ni­ce, mili­ta­rii ne sar în aju­tor. Dar cel mai mult m‑ar bucu­ra să văd că toți con­stăn­țe­nii res­pec­tă regu­li­le impu­se prin ordo­nan­țe­le mili­ta­re. După cum bine știți, zil­nic, în județ, se dau amenzi pen­tru neres­pec­ta­rea aces­tor reguli. Oameni buni, până nu o să fim res­pon­sa­bili și nu o să înțe­le­gem ampli­tu­di­nea aces­tui eve­ni­ment, nu vom scă­pa de ame­nin­ța­re. Așa că, vă rog, fiți res­pon­sa­bili și hai­deți să tre­cem, împre­u­nă, cât mai repe­de, de acest epi­sod negru din vie­ți­le noas­tre!

Aveți gri­jă de voi și de cei dragi vouă! O săp­tămâ­nă cât mai bună și mul­tă sănă­ta­te!
#Totul­Va­Fi­Bi­ne

Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu, Pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

MN: Alte file din ”Jur­na­lul Pre­fec­tu­lui de Con­stan­ța”, puteți vizu­a­li­za AICI.


Man­ga­lia News, Luni, 30.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply