Italia suspendă plata ratelor la creditele imobiliare și plata unor taxe pentru cetățenii afectați de criza coronavirusului. Plus facilități pentru micile companii

0
206

Guver­nul Ita­li­ei pre­gă­teș­te o pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă ce va fi vota­tă rapid de Par­la­ment, pen­tru a‑i aju­ta pe cetă­țe­nii afec­tați de cri­za coro­na­vi­ru­su­lui, trans­mi­te coti­dia­nul La Stam­pa.

Prin­ci­pa­le­le măsuri anun­ța­te de minis­trul adjunct al Eco­no­mi­ei, Lau­ra Cas­te­lli:

– sus­pen­da­rea plă­ții rate­lor la cre­di­te­le imo­bi­li­a­re pen­tru cetă­țeni (în anu­mi­te con­di­ții). Sus­pen­da­rea nu înseam­nă anu­la­re rate­lor, ea va veni la pachet cu pre­lun­gi­rea peri­oa­dei de ram­bu­r­sa­re;

– sus­pen­da­rea plă­ții unor taxe și con­tri­bu­ții către buge­tul de stat;

– faci­li­tăți spe­ci­a­le pen­tru com­pa­ni­i­le mici care au sub 6 anga­jați;

– faci­li­tăți pen­tru sala­ri­a­ții care își pierd locu­ri­le de mun­că din cau­za cri­zei.

Ita­lia este țara euro­pea­nă cea mai afec­ta­tă de coro­na­vi­rus, cu 9.172 de cazuri con­fir­ma­te și 463 de dece­se. Țara este izo­la­tă com­plet, ca urma­re a unei deci­zii a guver­nu­lui ita­li­an.

Sur­sa Foto: Facebook/ Rober­to Spe­ranza. (sur­sa: g4media.ro).


Man­ga­lia News, 11.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply