Încep lucrările de construcție a Variantei Ocolitoare Timișoara Sud!

0
208

Încep lucră­ri­le de con­struc­ție a Vari­an­tei Oco­li­toa­re Timi­șoa­ra Sud!

Astăzi (25.03.2020, n.r), am emis ordi­nul de înce­pe­re al lucră­ri­lor și pre­da­rea ampla­sa­men­tu­lui pen­tru con­struc­ția Vari­an­tei de Oco­li­re Timi­șoa­ra Sud, chiar dacă în aceas­tă peri­oa­dă ne con­frun­tăm cu pan­de­mia cau­za­tă de răs­pân­di­rea viru­su­lui COVID 19, dar și cu vre­mea nefa­vo­ra­bi­lă. Noi, CNAIR, ne-am înde­pli­nit par­tea noas­tră de atri­bu­ții și acum ne dorim ca și Antre­pre­no­rul să se mobi­li­ze­ze cores­pun­ză­tor pen­tru a res­pec­ta ter­me­ne­le și con­di­ți­i­le con­trac­tu­a­le. Pe șan­ti­er au fost lua­te măsuri supli­men­ta­re pen­tru asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții în mun­că, în con­di­ți­i­le insti­tu­i­rii stă­rii de urgen­ță ca urma­re a răs­pân­di­rii COVID-19. Tre­bu­ie să fim cu toții con­ști­enți cât de impor­tant este pen­tru eco­no­mie ca pe aces­te șan­ti­e­re să con­ti­nue lucră­ri­le, atât timp cât se poa­te munci în con­di­ții de sigu­ran­ță, cu res­pec­ta­rea tutu­ror măsu­ri­lor lua­te în aceas­tă peri­oa­dă deo­se­bi­tă pen­tru toa­tă lumea. Sub­li­ni­ez fap­tul că acti­vi­tă­ți­le de pro­iec­ta­re și de exe­cu­ție a lucră­ri­lor pe șan­ti­e­re, pre­cum și acti­vi­tă­ți­le de super­vi­za­re a lucră­ri­lor se pot des­fă­șu­ra în con­ti­nu­a­re con­form pro­gra­me­lor de exe­cu­ție asu­ma­te, CU RESPECTAREA MĂSURILOR IMPUSE PRIN ORDONANȚELE MILITARE care sunt în vigoa­re până în pre­zent”, a decla­rat Mari­a­na Ioni­ță, Direc­tor Gene­ral al CNAIR.

Pri­me­le lucrări care se vor exe­cu­ta încă de astăzi sunt deco­per­ta­rea stra­tu­lui vege­tal, între DN 6 și cana­lul Bega. În func­ție de con­di­ți­i­le meteo, săp­tămâ­na vii­toa­re va înce­pe și șan­ti­e­rul pen­tru rea­li­za­rea unui drum de acces din DN 6 și rea­li­za­rea unui pod pro­vi­zo­riu pes­te Cana­lul Bega. O altă lucra­re pri­o­ri­ta­ră este rea­li­za­rea de plat­for­me pen­tru dru­mu­ri­le de acces, pen­tru exe­cu­ția pilo­ți­lor forați. Pe teren se află, în aceas­tă eta­pă a lucră­ri­lor, 40 de anga­jați (mun­ci­tori și TESA).

Rea­min­tim că în data de 12.03.2020, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor, Infras­truc­tu­rii și Comu­ni­ca­ți­i­lor a emis Auto­ri­za­ția de Con­stru­i­re pen­tru pro­iec­ta­rea și exe­cu­ția Vari­an­tei de Oco­li­re Timi­șoa­ra Sud.

Antre­pre­no­rul care rea­li­zea­ză pro­iec­ta­rea și exe­cu­ția Vari­an­tei de Oco­li­re Timi­șoa­ra Sud, în lun­gi­me de 25,69 km, este com­pa­nia TIRRENA SCAVI S.p.A

Con­trac­tul pen­tru con­struc­ția VO Timi­șoa­ra Sud este în valoa­re de 272.432.921,95 lei, fără TVA.

Dura­ta de rea­li­za­re a aces­tui con­tract este de 30 luni, din care 6 luni pen­tru acti­vi­ta­tea de pro­iec­ta­re și 24 luni pen­tru exe­cu­ția lucră­ri­lor. Peri­oa­da de garan­ție a lucră­ri­lor este de 120 luni.


Man­ga­lia News, 26.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply