Florin Jianu: Dacă nu există responsabilitatea individuală, a fiecăruia dintre noi în parte, degeaba se fac dezinfectări, iar fără dezinfectări, degeaba cumpărați diverse produse, cu sacii!

0
175

Bună sea­ra!

Dacă nu exis­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea indi­vi­du­a­lă, a fie­că­ru­ia din­tre noi în par­te, degea­ba se fac dez­in­fec­tări, iar fără dez­in­fec­tări, degea­ba cum­pă­rați diver­se pro­du­se, cu sacii!

Degea­ba cum­peri 5 căru­cioa­re pli­ne din super­mar­ket, dacă tu aco­lo te inghe­sui cu alte câte­va zeci sau sute de per­soa­ne, nepur­tând mas­că, împin­gând un căru­cior pe care pui mâna direct și even­tu­al tră­gând și o fleg­mă pe jos, la ieși­re.

Ar fi ide­al dacă s‑ar con­ști­en­ti­za că cele mai mari șanse de a fi con­ta­mi­nat cu acest virus le ai prin con­tac­tul direct cu alți oameni ce pot fi pur­tă­tori ai viru­su­lui, asta ar însem­na că știm ce avem de făcut și ce nu este indi­cat să facem.

Dez­in­fec­ți­i­le la acest moment se fac pen­tru a pre­ve­ni, dar totul este în zadar, dacă nu se înțe­le­ge că sta­tul în ori­ce loc, ală­tu­ri de mai mulți oameni (pot fi și 2 oameni, din care unul să fie pur­tă­tor de virus), repre­zin­tă cel mai mare risc de con­ta­mi­na­re.

Covid-19 nu vine din pământ și nici din cer, nu vine din ali­men­te­le pe care le con­su­măm, este trans­mis de la om la om, ceea ce ar tre­bui să dea de gân­dit mul­to­ra!

Poa­te se înțe­le­ge, într-un final, că pre­ven­ția este cea mai bună armă împo­tri­va ori­că­rui virus. Mai bine se stă azi în casa pro­prie, decât mâi­ne în spi­tal.

Sea­ră bună și mul­tă sănă­ta­te!

Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul SC Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 18.03.2020. (sur­sa: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele