Dacă mama ta ar fi în prima linie, cu o mască de 50 bani ca armă, ai mai ieși la plimbare?

0
105

Dacă mama ta ar fi în pri­ma linie, cu o mas­că de 50 bani ca armă, ai mai ieși la plim­ba­re?

Spi­ta­lul Jude­țean Sucea­va are cei mai mulți medici infec­tați cu noul coro­na­vi­rus, mai mulți colegi de-ai lor fiind tes­tați și în aștep­ta­rea rezul­ta­te­lor, situ­a­ția de aici nefi­ind una deloc ușoa­ră. Deloc sim­plă și aproa­pe deloc ști­u­tă de cetă­țe­nii jude­țu­lui Sucea­va care, în nebu­nia lor incon­ști­en­tă, încă se mai plim­bă pe străzi.

Poa­te nu știți, iar de ace­ea este dato­ria noas­tră să vă spu­nem, ce momen­te tră­iesc cei de la Spi­ta­lul Jude­țean „Sf. Ioan cel Nou” de la Sucea­va și cole­gii lor din întrea­ga țară, chiar dacă ei nu s‑au plâns și nu și-au făcut publi­ce situ­a­ți­i­le.

Așa­dar: întru­cât  mulți colegi de-ai lor au fost deja sece­rați de pe câm­pul de lup­tă, au de pur­tat în mână două săbii: una a lor și una a cole­gi­lor pe care tre­bu­ie să îi înlo­cu­ias­că, iar asta înseam­nă și mai mul­te ore de mun­că, și mai mul­tă expu­ne­re și mai mul­te vieți de sal­vat. Nici som­nul nu îi mai aju­tă la fel de mult ca până acum pen­tru că gri­ji­le sunt din ce în ce mai mari!

Ce gân­duri cre­deți că îi încear­că pe acești oameni atunci când îmbra­că acel echi­pa­ment și plea­că spre sec­ții?

Îl iau mai întâi pe Dum­ne­zeu cu ei, iar mai apoi își dau sea­ma că și fami­li­i­le lor au nevo­ie de El, pen­tru a fi pro­te­ja­te, iar ast­fel, sufle­tul le este deja împăr­țit în două. Apa­re atunci pri­ma bine­cu­vân­ta­re care îi con­so­lea­ză: Dum­ne­zeu este pes­te tot!

Revi­ne însă rea­li­ta­tea de care se izbesc: cu două mănuși și o mas­că tre­bu­ie să sal­veze vie­ți­le celor care ajung la spi­tal, pre­cum și vie­ți­le lor. De cele ale fami­li­i­lor lor, am sta­bi­lit deja, se ocu­pă Dum­ne­zeu!

Cu două mănuși și o mas­că por­nesc spre un tărâm necu­nos­cut și peri­cu­los. N‑au de ales. Sunt ero­ii din linia întâi, spe­ran­ța celor care ajung aici și iubi­rea celor de aca­să care visea­ză cu ochii des­chiși la ziua în care îi vor putea îmbră­ți­șa din nou.

Medi­cii de la Spi­ta­lul Jude­țean „Sfân­tul Ioan cel Nou de la Sucea­va” sunt copi­ii unor mame care, dacă tră­iesc, nu își usu­că obra­jii de lacri­mi, sunt copi­ii unor tați puter­nici care plâng cu capul în per­nă cu gân­dul la ei, cei puși în pri­ma linie. La fel ca și părin­ții dum­ne­a­voas­tră, și ai lor, le vor bine­le!

Cei din linia întâi au, poa­te, la rân­dul lor copii, de care toc­mai s‑au des­păr­țit, pen­tru că baga­je­le sunt deja la ușă. Mâi­ne dimi­nea­ță, după tură, nu vor mai veni aca­să, pen­tru că sunt sus­pecți! Au luat con­tact cu alți oameni bol­navi sau sus­pecți de coro­na­vi­rus!

Per­so­na­lul medi­cal suce­vean, atât de expus în aceas­tă peri­oa­dă, îmbra­că hala­tul alb, deve­nit între timp ade­vă­rat veș­mânt, pen­tru ca mama ta sau tu să poți fi, din nou, sănă­tos.

Te-ar aju­ta dacă ai ști că se spa­lă cu dez­in­fec­tant minu­te în șir nești­ind dacă exa­ge­rea­ză sau așa tre­bu­ie, te-ar aju­ta dacă ai ști că fața le este rană, te-ar aju­ta dacă ai ști că misiu­nea lor este mai grea ca ori­când acum?

Te-ar aju­ta dacă ai ști că epu­i­za­rea nu îi oco­leș­te nici pe ei, că nici psi­hi­cul lor nu este de fier și că ori­când se pot trans­for­ma din sal­va­tori în oameni ce au nevo­ie să fie sal­vați?

Te-ar aju­ta dacă ai ști că în Româ­nia exis­tă DOAR 2000 de paturi care îi pot găz­dui pe cei cu for­me gra­ve ale aces­tui virus, iar dacă acești medici vor fi pacienți, nu vom mai putea spu­ne că „sun­tem pe mâini bune”?

Astăzi acești oameni, care deloc întâm­plă­tor, poar­tă hala­te albe, sunt cei la care tre­bu­ie să te gân­dești disea­ră când te vei pune în pat! E musai! Ești om și n‑ai cum să nu te gân­dești la Dum­ne­zeu și la oame­nii Lui în aces­te momen­te!

Eu le voi pro­mi­te, în nume­le vos­tru, al celor care citesc aces­te rân­duri, că vom sta în casă și ne vom gân­di la ei ca la mama noas­tră, care a fost din­tot­dea­u­na și pen­tru tot­dea­u­na o icoa­nă!

Pen­tru că, nu‑i așa, dacă ea ar fi în pri­ma linie, noi am sta în casă!

(sur­sa: suceavalive.ro, 22.03.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele