Primarul Mangaliei a semnat contractul de finanțare UE pentru construcția unui nou ambulatoriu la Spitalul municipal

0
220

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sem­nat, recent, con­trac­tul de finan­ța­re pen­tru con­stru­i­rea unui ambu­la­to­riu modern la Spi­ta­lul muni­ci­pal, cu bani euro­peni. Noul corp de clă­di­re va avea par­ter și două eta­je, unde vor fi ame­na­ja­te cabi­ne­te medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te, dota­te cu apa­ra­tu­ră de ulti­mă gene­ra­ție.

Ast­fel, la par­ter, în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a zonei de aștep­ta­re, se va afla recep­ția, ampla­sa­tă cen­tral pe lân­gă culoa­re­le de cir­cu­la­ție, pen­tru o mai bună acce­si­bi­li­ta­te. Tot la par­ter, se vor regă­si cabi­ne­te de tra­ta­men­te chi­rur­gi­ca­le, inves­ti­ga­ții ima­gis­ti­ce, medi­ci­nă inter­nă, car­di­o­lo­gie, sto­ma­to­lo­gie, orto­pe­die și spa­țiu teh­nic. La eta­jul I, acce­sul pacien­ți­lor se va face cu lif­turi, la cabi­ne­tul de recol­ta­re, cabi­ne­tul de neu­ro­lo­gie și uro­lo­gie. La eta­jul al II-lea, se vor regă­si cabi­ne­te de hema­to­lo­gie, bio­chi­mie, imu­no­lo­gie, micro­bi­o­lo­gie, cito­lo­gie Papa-Nico­lau, aler­go­lo­gie, bac­te­o­ro­lo­gie.

”Încă din 2013, în sec­to­rul medi­cal din ora­șul nos­tru, s‑au pro­dus o serie de trans­for­mări pozi­ti­ve, bene­fi­ce atât pen­tru per­so­na­lul medi­cal, cât și pen­tru pacienți. La spi­ta­lul din Man­ga­lia au venit medici noi, spe­cia­li­şti în anu­mi­te dome­nii, a fost adu­să apa­ra­tu­ră moder­nă, com­pu­ter tomo­graf, etc. Prin acest pro­iect, dorim să dezvol­tăm infras­truc­tu­ra de sănă­ta­te, la nivel jude­țean și să creș­tem acce­sul popu­la­ți­ei din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța, la ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te, în regim abu­la­to­riu și spi­ta­li­za­re de zi”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei.

La rân­dul lor, repre­zen­tan­ții uni­tă­ții sani­ta­re au sub­li­ni­at că sunt pre­o­cu­pați să găseas­că solu­ții sus­te­na­bi­le pen­tru ca pacien­ții care ajung în uni­ta­tea medi­ca­lă din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța să aibă acces la o gamă lar­gă de ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te.

Acest pro­iect cu finan­ța­re UE com­ple­tea­ză gama de ser­vi­cii medi­ca­le pe care le ofe­rim pacien­ți­lor. Sun­tem con­vinși că, în vii­to­rul apro­pi­at, vom avea un ambu­la­to­riu nou, modern, ofe­rind ser­vi­cii de caza­re, masă și tra­ta­ment din foar­te mul­te ramuri medi­ca­le atât local­ni­ci­lor, cât și pacien­ți­lor din județ”, au men­țio­nat repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii spi­ta­lu­lui.


Man­ga­lia News, 20.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele