Prima casă și datorii pe viață — de Valentina Saygo

0
209

Nu o să încerc acum să te con­ving să nu te înda­to­rezi pe via­ță, pen­tru că nu am reu­șit nici cu per­soa­ne apro­pi­a­te și dragi mie, dar vreau să îți las câte­va aspec­te la care să te gân­dești de două, de trei, de zece ori, îna­in­te și după ce ai luat pri­ma casă cu cre­dit pe via­ță.

Noi, româ­nii, avem ceva cu pose­siu­ni­le, mai mult decât alte popoa­re. Poa­te că am fost scă­pați în gălea­ta cu frus­trări și greu ne mai poa­te scoa­te cine­va din cap nevo­ia de a avea o casă pe nume­le nos­tru. Ne legăm cu lan­țuri ima­gi­na­re de betoa­ne și ne jert­fim via­ța întrea­gă pen­tru ele. Dar atunci când îți iei o casă cu cre­dit ipo­te­car, ce să vezi, aceas­ta nu este a ta decât după ce ter­mini de achi­tat și ulti­mul bănuț. 

Cri­za pre­ce­den­tă și fran­cul elve­țian au făcut mul­te vic­ti­me, au lăsat răni adânci și sunt con­vin­să că și tu ai auzit mul­te povești tris­te și ai văzut oameni pe dru­muri. 

Nu o să încerc acum să te con­ving să nu te înda­to­rezi pe via­ță, pen­tru că nu am reu­șit nici cu per­soa­ne apro­pi­a­te și dragi mie, dar vreau să îți las câte­va aspec­te la care să te gân­dești de două, de trei, de zece ori, îna­in­te și după ce ai luat pri­ma casă cu cre­dit pe via­ță. 

Hai să numă­răm împre­u­nă!

 1. Gân­des­te-te de 10 ori îna­in­te, dacă vrei să iei un cre­dit. Și încă de trei ori.
 2. Să ai pre­gă­tiți banii de avans și ceva in plus, pen­tru taxe, eva­lu­a­re, notar, comi­si­oa­ne – fără să faci cre­dit de nevoi per­so­na­le pen­tru ele. Dacă nu ai acești bani, întoar­ce-te la punc­tul 1 și dis­cu­tăm când i‑ai stâns.
 3. Să ai pre­gă­tiți banii pen­tru cel puțin 3 rate, pen­tru că ți le cere ban­ca obli­ga­to­riu.
 4. Să ai un anga­ja­tor ban­ca­bil, asta îna­in­te să te apuci de cre­dit.
 5. Să ai vechi­me de cel puțin un an la locul res­pec­tiv de mun­că. Băn­cii îî pla­ce sta­bi­li­ta­tea și tre­bu­ie să o demon­strezi.
 6. Să faci o rată pe care ți‑o poți per­mi­te cu ușu­rin­ță, fără să faci gre­va foa­mei lunar. Nu de alta, dar nu vei rezis­ta 30 de ani fără să mănânci.
 7. Să găsești un vân­ză­tor înțe­le­ga­tor, deo­a­re­ce este posi­bil ca docu­men­ta­ția pen­tru cre­dit să dure­ze mai mult decât îți ima­gi­nezi. Am văzut situ­a­ții în care a durat pes­te șase luni și nu e plă­cut!
 8. Să sem­nezi ante­con­trac­tul la notar, cu timp sufi­cient pen­tru com­ple­ta­rea dosa­ru­lui de cre­dit, ca să nu pierzi banii de avans. Am văzut și d‑astea mul­te.
 9. Să găsești ban­ca ace­ea care ți se potri­ves­te și care are fon­duri pen­tru Pri­ma Casă.
 10. Să urmă­rești pe site-ul Fon­du­lui de Garan­ta­re fngcimm.ro dosa­rul tău și par­cur­sul aces­tu­ia. 
 11. Să iei în cal­cul obti­ne­rea unui cre­dit ipo­te­car, în cazul în care nu te cali­fici la Pri­ma Casă, sau se ter­mi­nă fon­du­ri­le. 
 12. Să cola­bo­rezi cu ban­ca în ade­vă­ra­tul sens al cuvân­tu­lui. Să aduci în timp util soli­ci­tă­ri­le aces­to­ra și să sem­nezi docu­men­te­le.
 13. Să obții înte­le­ge­re de la anga­ja­tor, pen­tru că durea­ză și vei face nume­roa­se dru­muri.
 14. Să fii atent la acte­le imo­bi­lu­lui – să găsești un notar impli­cat, care te poa­te aju­ta foar­te mult. Casa ta nu e a ta. Va tre­bui să obții acor­dul băn­cii pen­tru ori­ce acțiu­ne pe care vrei să o între­prinzi: punct de lucru, sediu soci­al, con­tract de como­dat sau de închi­ri­e­re. Nu ai drep­turi, doar obli­ga­ții față de ban­că.
 15. Să nu te gân­dești să o vinzi în pri­mii cinci ani, că nu ai șanse.
 16. Să ai gri­jă ca fos­tul pro­pri­e­tar să își plă­teas­că dato­ri­i­le de la data sem­nă­rii actu­lui de vân­za­re și până eli­be­rea­ză casa. Mulți nu o fac și va tre­bui să ți le asumi.
 17. Să ai întot­dea­u­na bani în cont, ca ban­ca să poa­tă retra­ge rata. Iar eu îți reco­mand să ai minim trei rate supli­men­ta­re, pe lân­gă cele trei la care te obli­gă ban­ca.
 18. Să faci ram­bu­r­sări anti­ci­pa­te cu recal­cu­la­rea dobân­zii. Chiar dacă toți înda­to­ra­ții își pro­mit asta la înce­put, nici 10% nu pun în prac­ti­că.
 19. Să fii atent la asi­gu­ră­ri­le obli­ga­to­rii, să nu expi­re când ți‑e lumea mai dra­gă!
 20. Știu că nu te-am con­vins să renunți, dar vreau să nu uiți că exis­tă via­ță și fără rate la ban­că!

Mai mul­te sfa­turi seri­oa­se vei găsi în Ghi­dul Antre­pre­no­ru­lui Înce­pă­tor și îți mul­țu­mesc pen­tru coman­dă!

Tri­mi­te-mi un e‑mail la [email protected], dacă vrei să sta­bi­lim o ședin­ță de con­sul­tan­ță.

Foto cre­dit: Oku.

Dă sha­re, dacă ți‑a fost de folos și îți mul­țu­mesc pen­tru asta!

Valen­ti­na Say­go, febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 18.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele