CORONAVIRUS. Întâlnire de lucru la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, dedicată măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus

0
107

La sedi­ul Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor, Infras­truc­tu­rii și Comu­ni­ca­ți­i­lor (MTIC) a avut loc, la soli­ci­ta­rea minis­tru­lui Lucian Bode,  întâl­ni­rea de lucru cu toți fac­to­rii impli­cați  ai uni­tă­ți­lor din sub­or­di­nea sau sub auto­ri­ta­tea Minis­te­ru­lui, din dome­ni­ul avi­a­ție, fero­vi­ar, naval, medi­cal și ruti­er care imple­men­tea­ză măsu­ri­le pen­tru limi­ta­rea și pre­ve­ni­rea posi­bi­le­lor îmbol­nă­viri cu Coro­na­vi­rus.

În cadrul ședin­ței a fost pre­zen­tat sta­di­ul imple­men­tă­rii măsu­ri­lor care au fost sta­bi­li­te în sar­ci­na uni­tă­ți­lor din sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui și s‑a con­stat că toa­te ter­me­ne­le asu­ma­te au fost res­pec­ta­te.

Tot­o­da­tă, luând în con­si­de­ra­re ulti­me­le evo­lu­ții, s‑au sta­bi­lit urmă­toa­re­le măsuri care vor fi imple­men­ta­te în regim de urgen­ță:

  • Asi­gu­ra­rea culoa­re­lor spe­ci­a­le de debar­ca­re în incin­ta aero­por­tu­ri­lor;
  • Sta­bi­li­rea și pune­rea la dis­po­zi­ție a locu­ri­lor spe­cial ame­na­ja­te pen­tru com­ple­ta­rea for­mu­la­re­lor în aero­por­turi;
  • Posi­bi­li­ta­tea dis­tri­bu­i­rii for­mu­la­re­lor, care tre­bu­ie com­ple­ta­te, oda­tă cu îmbar­ca­rea pasa­ge­ri­lor în aero­na­ve;
  • Dise­mi­na­rea de infor­ma­ții pri­vind măsu­ri­le de igie­nă și pre­ven­ție în incin­ta aero­por­tu­ri­lor, gări­lor, tre­nu­ri­lor, sta­ți­i­lor de metrou, a por­tu­ri­lor sau a ofi­ci­i­lor poș­ta­le, ela­bo­ra­te de către auto­ri­tă­ți­le com­pe­ten­te;
  • Posi­bi­li­ta­tea ca per­so­na­lul spe­cia­li­zat din cadrul spi­ta­le­lor din sub­or­di­nea MTIC să răs­pun­dă cu cele­ri­ta­tea cerin­țe­lor veni­te din par­tea Direc­ți­i­lor de Sănă­ta­te Publi­că;
  • Posibilitatea/recomandarea  către toți ope­ra­to­rii aerieni, fero­vi­ari, ruti­eri sau navali, care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, să poa­tă să pună la dis­po­zi­ția tutu­ror pasa­ge­ri­lor măști de pro­tec­ție;
  • Asi­gu­ra­rea mate­ri­a­le­lor nece­sa­re pro­tec­ți­ei per­so­na­lu­lui Poș­tei Româ­ne care mani­pu­lea­ză cores­pon­den­ța (plicuri/colete) ce pro­vi­ne din zone­le afec­ta­te de acest virus.


Toa­te măsu­ri­le care sunt în sar­ci­na MTIC, prin uni­tă­ți­le din sub­or­di­ne sau sub auto­ri­ta­tea sa, vor fi moni­to­ri­za­te și rapor­ta­te cu cele­ri­ta­te către con­du­ce­rea Minis­te­ru­lui și insti­tu­ți­i­lor coor­do­na­toa­re la nivel națio­nal.


Man­ga­lia News, 25.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele