România nu mai are voie să vândă midii din Marea Neagră, după ce UE a cerut un studiu asupra calității apei. ANSVSA nu l‑a făcut, dar îi amendează pe pescari

0
246

Pes­ca­rii români nu mai au voie să vân­dă midi­i­le, rapa­ne­le și sco­ici­le colec­ta­te din Marea Nea­gră, după ce UE inter­zis acest lucru. Comi­sia Euro­pea­nă a impus țării noas­tre să facă un stu­diu al cali­tă­ții apei, din care să reia­să dacă aces­tea sunt bune de con­sum, infor­mea­ză Ști­ri­le Pro TV. Res­pon­sa­bi­lă era Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră și pen­tru Sigu­ran­ța Ani­ma­le­lor (ANSVA), însă până acum insti­tu­ția nu a întoc­mit rapor­tul, dar în schimb îi amen­dea­ză pe pes­cari.

”O nouă lovi­tu­ră dată Con­stan­ței! UE a inter­zis comer­ci­a­li­za­rea de midii, sco­ici rapa­ne româ­nești. Toc­mai când con­su­mul cres­cu­se în Româ­nia cu 30% și se extră­geau de către pes­cari pes­te 230 tone midii. Când să o luăm și noi îna­in­te în vre­un dome­niu, par­că cine­va ne tra­ge de picioa­re în jos. Cau­za lovi­tu­rii? ANSVSA a “uitat” să cla­si­fi­ce ape­le de pe lito­ral, con­form unui regu­la­ment euro­pean. Dar (…) ăștia care se ocu­pă de hâr­tii nu sunt tot români? Ei nu țin cu româ­nii lor? Pe lân­gă asta, pia­ța româ­neas­că este inun­da­tă de midii din Bul­ga­ria, unde sunt 40 fer­me. Aveam și noi una la Agi­gea, dar a fost închi­să de Direc­ția Sani­tar-Vete­ri­na­ră, din moti­ve biro­cra­ti­ce tâm­pi­te. Și tot guver­nan­ții plătiți de noi se miră apoi ca proș­tii că în 2018 Româ­nia a impor­tat ali­men­te de aproa­pe 8 mili­ar­de euro!”, a scris pe pagi­na sa de Face­bo­ok poli­ti­cia­nul con­stăn­țean Nico­le­ta Plos­ca­ru.

Citeş­te întrea­ga şti­re AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele