Maeștri ai benzii desenate science — fiction românești”, perioada 1960–1989

0
375

Clu­bul Anta­res vă invi­tă la pri­ma edi­ție a Expo­zi­ți­ei: „Maeș­tri ai ben­zii dese­na­te scien­ce fic­tion — româ­nești”, peri­oa­da 1960–1989.

Ver­ni­sa­jul va avea loc în data de Sâm­bă­tă, 8 febru­a­rie 2020, la Sec­ția pen­tru Copii și Tine­ret, Cen­trul de Exce­len­ță a Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne ”Geor­ge Bari­țiu”, stra­da Iuliu Maniu nr. 6 Bra­șov, înce­pând cu ora 13:00.

După ver­ni­saj, va avea loc un ate­li­er de benzi dese­na­te pen­tru copii (7 +) coor­do­nat de Mihai Ionuț Grăj­dea­nu.

Expo­zi­ția cuprin­de benzi dese­na­te din revis­te­le Cute­ză­to­rii, Lumi­ni­ța, Lucea­fă­rul Copi­i­lor și Orion; din Alma­na­hu­ri­le Copi­i­lor, Cute­ză­to­rii, Vacan­ța Cute­ză­to­ri­lor și Anti­ci­pa­ția; arti­co­le scien­ce fic­tion și ilus­tra­ții de coper­te din revis­te­le Rache­ta Cute­ză­to­ri­lor și Start spre vii­tor.

Dese­ne de Valen­tin Tăna­se, San­du Flo­rea, Puiu Manu, Albin Stă­ne­scu, Vio­rel Pîr­li­gras, Ion și V. Mihăes­cu, Ele­na Mihăes­cu, Pom­pi­liu Dumi­tres­cu, Mari­an Mires­cu, Valen­tin Ior­da­che, E. Dumi­tra­che și Radu Mari­an.

Sce­na­rii de Horia Ara­mă, Sorin Ște­fă­ne­scu, Ion Hoba­na, Tudor Popes­cu, Rodi­ca Popes­cu, Aurel Wei­ss și Emi­lia Căl­dă­ra­ru.

Invi­tați de onoa­re sunt: maes­trul Valen­tin Tăna­se și colec­țio­na­rul de benzi dese­na­te Szá­sz Andrei.

Ini­ția­to­rii expo­zi­ți­ei sunt Ana­ma­ria Bor­lan de la clu­bul Anta­res Bra­șov și Mihai Grăj­dea­nu, auto­rul a mul­tor albu­me de benzi dese­na­te pen­tru copii, tineri și toa­te vâr­ste­le.

Ide­ea ini­ția­to­ri­lor de a alcă­tui o colec­ție cât mai cuprin­ză­toa­re de ban­dă dese­na­tă scien­ce-fic­tion româ­neas­că a reie­șit din dorin­ța de a pre­zen­ta publi­cu­lui, dese­na­to­ri­lor și pasio­na­ți­lor, valo­ri­le și cre­a­ți­i­le aces­tui gen de artă, care a avut un impor­tant impact în tre­cut și a încân­tat gene­ra­ții de copii. Este nece­sar să cunoaș­tem mun­ca și ide­i­le pre­cur­so­ri­lor pen­tru a con­ti­nua în pre­zent și în vii­tor, iar ban­da dese­na­tă scien­ce-fic­tion româ­neas­că își are locul ei bine defi­nit în isto­ria artei.

Seria aces­tor expo­zi­ții vor con­ti­nua și în urmă­to­rii ani, aco­pe­rind alte peri­oa­de de timp.  

Orga­ni­za­tori: Clu­bul Anta­res, Sec­ția pen­tru Copii și Tine­ret, Cen­trul de Exce­len­ță a Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne ”Geor­ge Bari­țiu”, Comics Didac­tic.

Par­te­neri media: Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Man­ga­lia News, Radio Pro­Dias­po­ra, Mio­ri­ța USA.

Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 25.01.2020. (Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele