Lucian Ciuchiţă — Am avertizat lumea că nu este pe drumul cel bun…

0
340

Am aver­ti­zat lumea că nu este pe dru­mul cel bun…

Tai­fun în adân­curi”, este un roman pre­mo­n­i­to­riu des­pre situ­a­ţia lumii afla­tă în pra­gul unui nou – şi ultim – răz­boi mondi­al. Scri­am în urmă cu cinci ani, atunci când roma­nul a fost publi­cat:

Tai­fun în adân­curi” este un roman mani­fest care tra­ge un sem­nal de alar­mă, să înţe­le­gem că toa­te aces­te para­de mili­ta­re nu numai că nu vor să cul­ti­ve flori în par­curi, ci şi că, mai devre­me sau mai târ­ziu, vor dis­tru­ge şi flo­ri­le şi pe noi, oame­nii.

Vrem PACE pe acest Pământ, pen­tru ca Soa­re­le să ne poa­tă lumi­na, fără să–i fie aco­pe­ri­te raze­le de nori nucleari şi cenu­şa pro­ve­ni­tă din car­bo­ni­za­rea natu­rii din care facem şi noi par­te. In urmă cu doi ani am mai publi­cat un roman ase­mă­nă­tor, cu un alt aver­tis­ment… de fapt, ulti­mul…

Sub­ma­ri­nul tero­riș­ti­lor” este un roman care nu poar­tă dorinţa în sine, poa­te de înţe­les, de a ne pre­zen­ta un Astăzi evi­dent, ci este un aver­tis­ment asu­pra unui Mâi­ne care ne poa­te fi fatal!

Acum, lumea, tre­zi­tă de alar­me­le anti­a­e­rie­ne, pri­veş­te nepu­tin­cioa­să la ce se întâm­plă în jurul ei…

Acum, cele două roma­ne, „Tai­fun în adân­curi” si „Sub­ma­ri­nul tero­ri­ş­ti­lor” se vând ca pâi­nea cal­dă… De ce? Pen­tru că pre­zin­tă exact ce se întâm­plă în zile­le noas­tre, chiar dacă au fost publi­ca­te in urmă cu cinci, res­pec­tiv doi ani… Și nu mai vor­bim de sce­na­rii de film, ci de o rea­li­ta­te cru­dă! De unde am şti­ut aces­te lucruri? Pro­ba­bil că mă stră­ba­te un fior al anti­ci­pa­ţi­ei…

Tai­fun în adân­curi — Lucian Ciu­chi­ţă, Ed. Vre­mea, 2015.

Sub­ma­ri­nul tero­ri­ş­ti­lor — Lucian Ciu­chi­ţă, Ed. Andreas, 2018.

MN: Scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță publi­că în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News un seri­al de arti­co­le ce pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 09.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply