IMPORTANT! MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

0
335

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE.

Anul 2020 vine cu impor­tan­te modi­fi­cări legi­sla­ti­ve pen­tru poli­țiș­tii con­stăn­țeni prin publi­ca­rea Legii nr. 192 în Moni­to­rul Ofi­ci­al, la data de 28.10.2019, pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor acte nor­ma­ti­ve din dome­ni­ul ordi­nii și sigu­ran­ței publice.

Noi­le regle­men­tări modi­fi­că și com­ple­tea­ză Legea nr. 61/1991 pen­tru sanc­țio­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce și Legea nr. 218/2002 pri­vind orga­ni­za­rea și func­țio­na­rea Poli­ți­ei Române.

În acest sens, modi­fi­că­ri­le adu­se Legii nr. 61/1991 vizea­ză cuan­tu­mul amen­zii pen­tru une­le con­tra­ven­ții, cu posi­bi­li­ta­tea pres­tă­rii de acti­vi­tăți în folo­sul comu­ni­tă­ții ca alter­na­ti­vă la sanc­țiu­nea con­tra­ven­țio­na­lă cu amen­dă (între 50 — 150 de ore).

Refe­ri­tor la Legea nr. 218/2002, apar com­ple­tări cu pri­vi­re la atri­bu­ți­i­le poli­țiș­ti­lor în raport cu pro­te­ja­rea vie­ții, a drep­tu­ri­lor și liber­tă­ți­lor cetă­țe­ni­lor. Ast­fel, sunt intro­du­se 13 arti­co­le supli­men­ta­re pri­vind modul de acțiu­ne al poli­țiș­ti­lor în diver­se situații:

- con­tro­lul cor­po­ral al per­soa­nei, al baga­je­lor și al vehiculelor;

- situ­a­ții în care poli­țis­tul este îndrep­tă­țit să legi­ti­meze și să sta­bi­leas­că iden­ti­ta­tea persoanei;

- con­du­ce­rea la sedi­ul poli­ți­ei a unei persoane;

- situ­a­ți­i­le în care poli­țis­tul poa­te folo­si mij­loa­ce­le de inter­ven­ție din dota­re sau poa­te pătrun­de într‑o locu­in­ță sau într-un spa­țiu deli­mi­tat ce apar­ți­ne ori este folo­sit de o per­soa­nă fizică/juridică etc.

Actul nor­ma­tiv sta­bi­leș­te la art. 326  drep­tu­ri­le de care bene­fi­ci­a­ză o per­soa­nă con­du­să la sedi­ul poli­ți­ei, respectiv:

a) de a fi infor­ma­tă cu pri­vi­re la moti­ve­le con­du­ce­rii la sedi­ul poliției;

b) de a fi infor­ma­tă cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le ce îi revin;

c) de a for­mu­la con­tes­ta­ție împo­tri­va dis­pu­ne­rii măsu­rii, potri­vit art. 327;

d) de a fi asis­ta­tă de un avo­cat, potri­vit legii, de a comu­ni­ca direct cu aces­ta, în con­di­ții care să asi­gu­re con­fi­den­ți­a­li­ta­tea, pre­cum și de a nu da nicio decla­ra­ție fără pre­zen­ța aces­tu­ia, cu excep­ția comu­ni­că­rii date­lor de iden­ti­fi­ca­re ori a unor infor­ma­ții nece­sa­re înlă­tu­ră­rii unei stări de peri­col imi­nent la adre­sa vie­ții, sănă­tă­ții sau inte­gri­tă­ții cor­po­ra­le a sa ori a altei persoane;

e) de a soli­ci­ta infor­ma­rea unui mem­bru de fami­lie sau a altei per­soa­ne desem­na­te de aceas­ta cu pri­vi­re la măsu­ra luată;

f) de a soli­ci­ta infor­ma­rea repre­zen­tan­ți­lor diplo­ma­tici ai sta­tu­lui de pro­ve­nien­ță, în cazul cetă­țe­ni­lor străini;

g) de a fi con­sul­ta­tă de un medic sau, pe pro­pria chel­tu­ia­lă, de medi­cul indi­cat de aceasta;

h) de a comu­ni­ca prin inter­pret sau prin inter­me­di­ul unei per­soa­ne cu apti­tu­dini de comu­ni­ca­re, în situ­a­ția în care nu vor.

Modi­fi­că­ri­le pre­zen­ta­te mai sus pot fi acce­sa­te de pe site-ul Poli­ți­ei Româ­ne, www.politiaromana.ro, sec­țiu­nea ”Uti­le”. Aces­te modi­fi­cări vor intra în vigoa­re în 90 de zile de la publi­ca­rea în Moni­to­rul Ofi­ci­al, res­pec­tiv 27 ianu­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 22.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply