Harta care arată LIVE răspândirea virusului ucigaș din China

0
703

Har­ta care ara­tă LIVE răs­pân­di­rea viru­su­lui uci­gaș din Chi­na.

Cen­trul pen­tru Sti­in­ță și Ingi­ne­ria Sis­te­me­lor din cadrul Uni­ver­si­tă­ții John Hopkins a rea­li­zat o har­tă inte­rac­ti­vă prin care poa­te fi urmă­ri­tă, în timp real, răs­pân­di­rea cor­noa­vi­ru­su­lui pe tot glo­bul. Har­ta afi­șea­ză sta­tis­tici des­pre numă­rul dece­se­lor pro­vo­ca­te de coro­na­vi­rus, pre­cum și cazu­ri­le con­fir­ma­te, din toa­tă lumea.

Vezi har­ta AICI.

Am cre­at acest tablou de bord, deo­a­re­ce cre­dem că este impor­tant ca oame­nii să înțe­lea­gă care este situ­a­ția, pe măsu­ră ce se des­fă­șoa­ră, cu aju­to­rul unor date din sur­se trans­pa­ren­te. Pen­tru comu­ni­ca­tea de cer­ce­tă­tori, aces­te date vor deve­ni mai valo­roa­se pe măsu­ră ce con­ti­nu­ăm să le colec­tăm în timp”, a expli­cat ingi­ne­rul Lau­ren Gard­ner, cel care a coor­do­nat pro­iec­tul.

Toa­te aces­te date vor putea fi des­căr­ca­te gra­tu­it, un lucru extrem de impor­tant pen­tru cer­ce­tă­tori.

Date­le afi­șa­te de har­ta inte­rac­ti­vă sunt pre­lu­a­te de la Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții, Cen­trul pen­tru Con­tro­lul și Pre­ve­ni­rea Boli­lor din SUA, Comi­sia Națio­na­lă de Sănă­ta­te din Repu­bli­ca Popu­la­ră Chi­ne­ză și Din­g­xi­an­gyuan, o rețea soci­a­lă pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii din sănă­ta­te.

Luni, 27 ianu­a­rie, la ora prân­zu­lui, har­ta inte­rac­ti­vă indi­ca 80 de morți și aproa­pe 2.800 de cazuri con­fir­ma­te. De ase­me­nea, 54 de per­soa­ne s‑au vin­de­cat de boa­lă.

Până acum, cazuri de coro­na­vi­rus au fost con­fir­ma­te în 15 țări: Chi­na, Hong Kong, Thai­lan­da, Macao, SUA, Aus­tra­lia, Japo­nia, Mala­e­zia, Sin­ga­po­re, Tai­wan, Fran­ța, Core­ea de Sud,  Vie­t­nam, Can­a­da și Nepal.

 Sur­sa: John Hopkins Uni­ver­si­ty. (stirileprotv.ro).


Man­ga­lia News, 28.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply