De la IPJ Constanța: Infracțiuni de furt | Dosare penale întocmite de polițiștii constănțeni | Infracțiuni la regimul rutier | Activități preventive

0
146

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de furt, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Ordi­ne Publi­că, împre­u­nă cu poli­țiști ai Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia și Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar, au iden­ti­fi­cat doi băr­bați, de 23, res­pec­tiv 30 de ani, ambii din loca­li­ta­tea Coba­din, jude­țul Con­stan­ța, bănu­iți de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 23 ianu­a­rie a.c., aceștia ar fi pătruns în cur­tea unei fer­me de pe raza loca­li­tă­ții Cotu Văii, comu­na Albești, de unde ar fi sus­tras 29 de capri­ne.

Din cer­ce­tări, a rezul­tat fap­tul că aceștia ar fi folo­sit un auto­tu­rism cu aju­to­rul căru­ia ar fi trans­por­tat 7 capri­ne, cele­lal­te ani­ma­le fiind diri­ja­te, pe jos, până în apro­pi­e­rea loca­li­tă­ții Chir­no­geni. Întru­cât băr­ba­tul care se afla la vola­nul auto­tu­ris­mu­lui nu pose­da per­mis de con­du­ce­re, aces­ta a pier­dut con­tro­lul direc­ți­ei de mers, vehi­cu­lul pără­sind dru­mul comu­nal. Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că auto­tu­ris­mul avea monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re fal­se.

Pre­ju­di­ci­ul, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 9.000 de lei, a fost recu­pe­rat în tota­li­ta­te și pre­dat per­soa­nei vătă­ma­te.

La data de 25 ianu­a­rie a.c., Jude­că­to­ria Man­ga­lia a emis pe nume­le celor doi man­da­te de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile, aceștia fiind intro­duși în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 24 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 09.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 39 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,75 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 24 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 16.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 29 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Tomis din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,65 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 24 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 17.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Hâr­șo­va au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 49 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DC 69, din­spre loca­li­ta­tea Mio­ri­ța către DN 2A, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,11 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 24 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 22.50, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 33 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Uni­rii din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,42 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 25 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 00.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 49 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Pri­mă­ve­rii din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,47 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 25 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 04.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,45 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 25 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 20.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 34 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,04 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 25 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 23.40, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 35 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Tran­da­fi­ri­lor din loca­li­ta­tea Bănea­sa, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,48 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 26 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 00.40, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 32 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul I. C. Bră­ti­a­nu din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,64 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 26 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 01.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 49 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Sinoe, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și fără a pose­da per­mis de con­duu­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,17 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 26 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 04.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 7 Rura­lă Cru­cea au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 20 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Topa­lu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și fără a pose­da per­mis de con­duu­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,13 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a refu­zat recol­ta­rea pro­be­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mie în sân­ge.

La data de 26 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 10.51, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 51 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DN 39, în loca­li­ta­tea Efo­rie Sud, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,64 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.


Man­dat pus în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 23 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al I.P.J. Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 34 de ani, din Con­stan­ța, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 40 de zile de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de efec­tu­a­rea nea­u­to­ri­za­tă de ope­ra­țiuni cu pro­du­se sus­cep­ti­bi­le a avea efec­te psi­hoac­ti­ve.

Băr­ba­tul a fost escor­tat și intro­dus în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 23 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 03.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 54 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Lup­tă­tori din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,77 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Con­du­că­to­rul auto a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 23 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 10.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 37 de ani, care a con­dus o auto­u­ti­li­ta­ră, pe stra­da Eli­be­ră­rii din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, având sus­pen­da­tă exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de a con­du­ce vehi­cu­le pe dru­mu­ri­le publi­ce. În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că auto­tu­ris­mul în cau­ză avea monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re expi­ra­te.

La data de 23 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 18.35, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat o feme­ie de 42 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Ște­fan cel Mare din muni­ci­piu. În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­ţi­ş­tii au con­sta­tat că auto­tu­ris­mul figu­rea­ză radi­at din cir­cu­la­ţie din data de 10.12.2015.

Acti­vi­tăți pre­ven­ti­ve des­fă­șu­ra­te de poli­țiști

La data de 23 ianu­a­rie a.c, poli­ţi­ş­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză şi Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ţii au con­ti­nu­at seria acti­vi­tă­ți­lor pre­ven­ti­ve la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.6 Nico­lae Titu­les­cu și Școa­la pri­ma­ră Coli­bri din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța.

În cadrul pro­iec­tu­lui ŞCOALA SIGURANŢEI TEDI, cei mici au fost infor­mați cu pri­vi­re la depla­sa­rea în sigu­ran­ță spre uni­ta­tea de învă­țământ și domi­ci­liu, prin vizio­na­rea unui film edu­ca­tiv spe­ci­fic vâr­stei lor. Mate­ri­a­le­le pre­ven­ti­ve pot fi vizu­a­li­za­te și pe pagi­na de inter­net www.scoalatedi.ro — pagi­nă dedi­ca­tă celor mici, dar și părin­ți­lor și cadre­lor didac­ti­ce.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni îi sfă­tu­iesc pe copii:

- Nu răs­pun­deți mesa­je­lor pri­mi­te de la necu­nos­cuți pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re! Infor­mați-vă părin­ții sau pro­fe­so­rii des­pre ori­ce mesaj supă­ră­tor!

- Nu accep­tați cado­uri de la per­soa­ne­le necu­nos­cu­te!

- Nu intrați în con­flict cu cole­gii sau pri­e­te­nii, comu­ni­ca­rea este cea mai bună meto­dă în rezol­va­rea ori­că­rui con­flict!

- Nu vă aba­teți de la dru­mul sta­bi­lit cu părin­ții spre școală/casă și nu vă urcați în mași­na unui necu­nos­cut, indi­fe­rent de moti­vul invo­cat!

- Nu des­chi­deți ușa unor per­soa­ne stră­i­ne, când sun­teți sin­guri aca­să!


Man­ga­lia News, 30.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele