DACĂ…, de Rudyard Kipling. Dedicație specială [VIDEO]

0
581

Dacă…

Dacă ştii cum­pă­tul să ţi‑l păs­trezi, când toţi în jurul tău şi‑l pierd
Şi tot pe tine te-vino­vă­ţesc,
Dacă încre­de­rea în tine nu-ţi slă­beş­te, când toţi în juru-ţi se-ndo­iesc,
Dacă până şi îndo­ia­la lor tu ştii s‑o stă­pâ­neşti;
Dacă, neos­te­nind de-nde­lun­ga­tă aştep­ta­re, ştii încă să aşte­pţi,
Sau, de min­ciu­nă-ncon­ju­rat, min­ciu­na nu o folo­seşti
- Fără să vrei să pari prea bun sau prea înţe­le­pţeş­te să vor­beşti –
Dacă ştii să visezi, ast­fel ca visul să nu te robeas­că,
Dacă ştii să gân­deşti, fără ca sin­gur gân­dul ţel să-ţi fie,
Dacă şti să-nfru­nţi deo­po­tri­vă izbân­da şi neca­zul
Şi pe-aces­te două mari amă­gi­toa­re, cu-ace­ea­şi ochi să le pri­veşti,
Dacă poţi îndu­ra ca ade­vă­ruri ce-ai ros­tit, răs­tăl­mă­ci­te de mişei, laţ pen­tru proşti s‑ajungă,
Sau lucru­ri­le căro­ra le-ai închi­nat o via­ţă, zdro­bi­te să le vezi şi, din nimic, din nou să le zideşti,
Dacă din tot ce-ai dobân­dit, poţi face o sin­gu­ră gră­ma­dă
Pe care s‑o arunci din nou în joc, şi, dintr‑o dată,
Dacă pierzi, să ştii s‑o iei iar de la capăt:
Ini­mă, nervi şi simţuri, dacă ştii să le cru­ţi
Ca să-ţi poa­tă sluji şi-atunci când vor slă­bi
Şi-ast­fel să faci ca ele să dure­ze şi-atunci când nu vei fi
Decât doar o voinţă care să le ordo­ne: Rezis­ta­ţi!
De poţi să te-nto­vă­ră­şeşti cu regi şi să rămâi curat,
De poţi vor­bi mulţi­mi­lor fără a fi-ngân­fat,
De nu te pot răni duş­ma­nii şi nici prea iubi­to­rii tăi pri­e­te­ni,
De se pot bizui pe tine toţi, dar nu prea mult doar unul,
Dacă minu­tul ne-ndu­ră­tor, în şai­zeci de secun­de preţioase‑l poţi schim­ba,
Atunci întrea­ga lume, cu tot ce ea cuprin­de, îţi apa­rţi­ne
Şi ce e mai de preţ, pri­e­te­ne, un OM întreg vei fi făcut din tine!

Reci­tă: Lucian Dum­bra­vă. Muzi­ca: Nico­lae Doboş. Foto: Lucian Dum­bra­vă. (You­Tu­be).


Man­ga­lia News, 11.01.2020. Dedi­ca­ție spe­cia­lă, pen­tru Mir­cea Bezer­ghea­nu și ”Hai­ta” sa din Tufi­șuri, ca și pen­tru cei­lalți dragi artiști foto­grafi, cola­bo­ra­tori ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, de Ziua Artei Foto­gra­fi­ce în Româ­nia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply