24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor, primul pas către realizarea statului național român”, MASĂ ROTUNDĂ, la Universitatea creștină “Dimitrie Cantemir”

0
229

Pe 21 ianu­a­rie, ora 14.00, a avut loc în Sala 130 de la Uni­ver­si­ta­tea creș­ti­nă “Dimi­trie Can­te­mir” din Bucu­rești MASA ROTUNDĂ inti­tu­la­tă “24 Ianu­a­rie 1859 – Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor, pri­mul pas către rea­li­za­rea sta­tu­lui națio­nal român”, mode­ra­tor fiind dom­nul Andrei Țilim­pea, Direc­tor al Insti­tu­tu­lui pen­tru stu­di­ul com­pa­rat al civi­li­za­ți­i­lor “Dimi­trie Can­te­mir”. La mani­fes­ta­rea cu o ide­a­ti­că den­să, ce a rea­li­zat o pre­va­len­ță a ade­vă­ru­lui isto­ric, au par­ti­ci­pat: Col. ( r ) Dr. Mir­cea Doga­ru, Pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui cadre­lor mili­ta­re dis­po­ni­bi­li­za­te, Avo­cat Dr. Iosif  Fried­mann — Nico­les­cu, Col. Vio­rel Cio­ba­nu, Col. Dr. Tibe­riu Tăna­se, Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS, Prof. univ. Dr. Octa­via Cos­tea, Direc­tor Cate­dra UNESCO, Cer­ce­tă­tor prin­ci­pal Andre­ea Danie­les­cu

Mani­fes­ta­rea a aco­pe­rit o lar­gă pale­tă tema­ti­că, de la “Stra­te­gia și pla­nu­ri­le de uni­re a româ­ni­lor sub Mihai Vitea­zul și Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne” (Mir­cea Doga­ru), la Pre­le­ge­re des­pre căr­ți­le “24 Ianu­a­rie 1862”, de Andrei RĂDULESCU (1936) și “Ce a fost la 24 Ianu­ar și ce tre­bu­ie să fie azi”, de Nico­lae Ior­ga (1940) (Iosif Fried­mann-Nico­les­cu), de la “Tră­da­rea lui Cuza, aspect nega­tiv sau pozi­tiv pen­tru Româ­nia?“ (Vio­rel Cio­ba­nu), la “Amin­tiri de jur­na­list des­pre Uni­re” (Ioan Iacob), la care s‑au adă­u­gat inter­ven­ți­i­le per­ti­nen­te ale cadre­lor didac­ti­ce Prof. univ. Dr. Octa­via Cos­tea și Cer­ce­tă­tor prin­ci­pal Andre­ea Danie­les­cu.

O mani­fes­ta­re extrem de inte­re­san­tă, la care s‑au înre­gis­trat doar două absen­țe: lip­sa stu­den­ți­lor (aflați în sesiu­ne) și lip­sa zăpe­zii din Bucu­rești (pre­zen­tă numai ca pre­vi­ziu­ne pro­ba­bi­lă în bule­ti­ne­le meteo).

Prof. Dr. Ioan Iacob, Bucu­rești, ianu­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, Joi, 23.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele