România, sub o nouă dictatură: Dacă nu vă convine, duceţi-vă în altă parte/ţară!

0
360

Româ­nia, sub o nouă dic­ta­tu­ră: Dacă nu vă con­vi­ne, duceţi-vă în altă parte/ţară! Opi­nie Cris­ti­an Hos­tiuc, direc­tor edi­to­ri­al ZF.

Totul a por­nit de la un arti­col din ZF din 11 decem­brie: Încă o lună în care Româ­nia a pier­dut 3.000 de oameni (în octom­brie 2019 numă­rul de noi năs­cu­ţi a fost de 18.230, dar numă­rul celor care au murit a fost de 21.010). Ce poli­tici tre­bu­ie să adop­te Româ­nia pen­tru a sto­pa decli­nul demo­gra­fic? Socio­lo­gii: Avem nevo­ie de stu­dii, să ştim de ce tine­rii iau deci­zia de a nu face copii, sau de ce nu plea­că în stră­i­nă­ta­te. Pro­fe­so­rul de socio­lo­gie Vasi­le Gheţău: Doar dacă mărim alo­ca­ţi­i­le, nu se vor întâm­pla lucuri impor­tan­te în demo­gra­fia românească.

Por­nind de la acest arti­col, o citi­toa­re ZF a comen­tat pe Facebook:

Puteţi să faceţi alo­ca­ţi­i­le de 1.000 de lei de copil, dar tot se va ple­ca din ţară. Am un copil de 15 ani, cla­sa a 9‑a şi care mi‑a decla­rat că abia aşteap­tă să ple­ce din ţară. Eu ce pot să‑i ofer ca şi con­tra-argu­ment? Pro­gra­mul meu de lucru — lucrez în sec­to­rul pri­vat de 15 de ani? Tra­fi­cul în care îmi pierd 25% din timp? Sis­te­mul nos­tru sani­tar în care ne rugăm la Dum­ne­zeu să nu avem nevo­ie să intrăm? Sau sis­te­mul de învă­ţământ, în care direc­to­rii de licee şi rec­to­rii au ati­tu­di­nea de dic­ta­tor pe via­ţă, cu o repli­că pre­fe­ra­tă – Dacă nu vă con­vi­ne, duceţi-vă în altă parte?!

Dacă vrem să ne rămâ­nă copi­ii în ţară, tre­bu­ie să înce­pem cu sis­te­mul de învă­ţământ. Dacă nu se va schim­ba ceva în pro­gra­ma şco­la­ră şi dacă nu se aduc pro­fe­sori tineri, capa­bili să fur­ni­ze­ze infor­ma­ţii într-un mod adap­tat aces­tui secol, pro­fe­sori capa­bili să ascul­te niş­te ado­les­cenţi încrân­ce­na­ţi şi une­ori debu­so­la­ţi, atunci să ne aştep­tăm ca în urmă­to­rii ani situ­a­ţia să fie şi mai gra­vă (să ple­ce copiii/tinerii din ţară – n. r.).”

Pe măsu­ră ce eco­no­mia a cres­cut (PIB-ul s‑a dub­lat în ulti­mii 10 ani, sala­ri­ul minim s‑a tri­plat, iar sala­ri­ul mediu s‑a dub­lat, pe fon­dul unei infla­ţii în scă­de­re şi a unui curs valu­tar leu/euro des­tul de sta­bil, ceea ce  în final a mărit pute­rea de cum­pă­ra­re în ter­meni reali), banii încep să nu mai rezol­ve toa­te lucru­ri­le: pro­ble­ma este că pe măsu­ră ce sunt mai mulţi bani la buget — şi sunt în valoa­re nomi­na­lă, infras­truc­tu­ra de edu­ca­ţie, de sănă­ta­te, de trans­port, infras­truc­tu­ra admi­nis­tra­ti­vă şi poli­ti­că este tot mai proas­tă, iar oame­nii devin tot mai furi­oşi. Acest lucru s‑a văzut şi la votul de la euro­par­la­men­ta­re, şi la ale­ge­ri­le prezidenţiale.

Pe vre­mea PSD-ului, eco­no­mia, busi­ne­s­sul şi sala­ri­i­le au cres­cut, dar acest lucru nu a putut “să cum­pe­re” votu­ri­le pen­tru cele­lal­te nere­a­li­zări şi, mai ales, pen­tru ati­tu­di­nea de vătafi, moşi­eri, fana­ri­oţi, a poli­ti­cie­ni­lor şi cama­ri­le­lor lor de la PSD şi ali­a­ţii lor. PNL şi USR sunt încă la început. 

Citiți con­ti­nu­a­rea în zf.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply