Rezumatul investițiilor în startup-uri românești în 2019

0
400

Salu­ta­re,

Se înche­ie 2019 în câte­va ore și la final de an am vrut să facem un scurt rezu­mat al star­tup-uri­lor care au pri­mit inves­ti­ții și care pot să cre­as­că. Sun­tem în cău­ta­rea urmă­to­ru­lui uni­corn din Româ­nia, după ce UiPa­th a ară­tat că se poa­te crea o com­pa­nie care să fie lider mondi­al în dome­ni­ul său, por­nind de aici.

A fost cel mai bun an pen­tru star­tup-uri­le româ­nești și ne bucu­răm că am putut să fim ală­tu­ri de fon­da­tori, pen­tru a duce mai depar­te ves­tea des­pre ei. Vom fi scurți, știm că vă aran­jați pen­tru Reve­li­on acum. La mulți ani! Ne reve­dem pe 6 ianu­a­rie, cu for­țe proas­pe­te.

Vlad, Octa­vian, Oana, Flo­rin.

—-

Home­fresh a pri­mit 250.000 de euro inves­ti­ție la înce­pu­tul anu­lui, dar până spre fina­lul lui 2019 star­tup-ul din Timi­șoa­ra a închis por­ți­le — https://start-up.ro/homefresh-primeste-250–000-de-dolari-startupul-care-te-face-bucatar/

Eyewa­re, un star­tup elve­țian cofon­dat de un român, a pri­mit 1,6 mili­oa­ne de dolari — https://start-up.ro/eyeware-serban-mogos-investitie/

Knot­ch, star­tup cofon­dat de român­ca Anda Gân­scă, a pri­mit 20 de mili­oa­ne de dolari — https://start-up.ro/knotch-anda-gansca-finantare-20-milioane-dolari/

Typin­gD­NA a pri­mit 1,5 mili­oa­ne de dolari pen­tru teh­no­lo­gia sa de auten­ti­fi­ca­re alter­na­ti­vă — https://start-up.ro/typingdna-primeste‑1–5‑mil-investitie-cauta-sa-angajeze-oameni/

Alpha­Blo­ck a pri­mit inves­ti­ție la o eva­lu­a­re de 15 mili­oa­ne de dolari — https://start-up.ro/investitie-pentru-startup-ul-romanesc-alphablock-evaluat-la-15-mil/

ialoc.ro pri­meș­te inves­ti­ție de la fon­dul Gap­Min­der pen­tru a dezvol­ta teh­no­lo­gia de rezer­va­re a mese­lor în res­ta­u­ran­te — https://start-up.ro/startup-ul-ialoc-finantare-de-la-gapminder-dezvolta-o-noua-aplicatie/

13 mili­oa­ne de euro pen­tru un star­tup ger­man cofon­dat de un român, care lucrea­ză pen­tru teh­no­lo­gi­za­rea căi­lor fera­te din Ger­ma­nia — https://start-up.ro/investitie-de-13-mil-in-startup-ul-cofondat-de-un-roman-in-germania/

Sla­ck-ul pen­tru mun­ci­tori cofon­dat de un român a pri­mit inves­ti­ție — https://start-up.ro/slack-ul-pentru-muncitori-al-unui-roman-investitie-de-circa-4-mil/

250.000 de euro pen­tru Beez — https://start-up.ro/investitie-de-250–000-eur-pentru-beez-platforma-romaneasca-de-cashback/

120.000 de euro pen­tru Cri­ti­que Gaming, un stu­dio de jocuri ce dezvol­tă titluri noi — https://start-up.ro/investitie-de-120–000-eur-intr-un-joc-romanesc-care-abordeaza-terorismul/

100.000 de euro pen­tru Job­ful, plat­for­ma care schim­bă recru­ta­rea — https://start-up.ro/angel-investment-pentru-jobful/

1,9 mili­oa­ne de euro pen­tru un star­tup din dome­ni­ul blo­c­k­chain — https://start-up.ro/1–9‑milioane-de-dolari-investitie-pentru-startup-ul-blockchain-elrond/

Un mili­on de euro pen­tru clu­je­nii de la Blu­gen­to care aju­tă antre­pre­no­rii să des­chi­dă mai ușor maga­zi­ne onli­ne — https://start-up.ro/blugento-din-cluj-investitie-de-1-milion-de-eur-de-la-un-fond-polonez/

Inves­ti­ție pen­tru star­tup-ul româ­nesc ce vrea să dezvol­te o rețea de încăr­că­toa­re elec­tri­ce în Româ­nia — https://start-up.ro/early-game-ventures-investeste-in-watto-stations/

Digi­ta­il ofe­ră ser­vi­cii pen­tru cabi­ne­te­le vete­ri­na­re. E fon­dat de români și acti­vea­ză din Spa­nia — https://start-up.ro/startup-ul-veterinar-digitail-fondat-de-romani-investitie-din-suedia/

FINQwa­re pri­meș­te inves­ti­ție de la Gap­Min­der — https://start-up.ro/romanii-de-la-finqware-finantati-de-gapminder/

475.000 de euro pen­tru Book Vitals, o apli­ca­ție de notițe pen­tru citi­to­rii de cărți — https://start-up.ro/aplicatia-book-vitals-475–000-de-euro-de-la-early-game-si-angels/

MEDI­jobs e o plat­for­mă de recru­ta­re pen­tru dome­ni­ul medi­cal și a pri­mit inves­ti­ții de aproa­pe un mili­on de dolari — https://start-up.ro/romanii-de-la-medijobs-investitii-de-aproape-1-milion-de-dolari/

Inves­ti­ție pen­tru un star­tup medi­cal ce vrea să rezol­ve pro­ble­me­le de pro­duc­ti­vi­ta­te — https://start-up.ro/early-game-ventures-investeste-in-adiem-un-startup-de-health/

O coo­pe­ra­ti­vă agri­co­lă a pri­mit inves­ti­ție de 5 mili­oa­ne de dolari — https://start-up.ro/cooperativa-din-teleorman-care-a-atras-5-mil-de-euro-investitie/

Un mili­on de euro pen­tru un star­tup româ­nesc din dome­ni­ul Clo­ud-ului — https://start-up.ro/early-game-ventures-investitie-bunnyshell/

14 mili­oa­ne de dolari, pen­tru Fin­te­chOS — https://start-up.ro/fintechos-ridica-o-runda-totala-de-14-milioane-de-dolari/

Eva­lu­a­re de pes­te 8 mili­oa­ne de dolari pen­tru Druid — https://start-up.ro/egv-investeste-in-druid-si-startup-ul-este-evaluat-la-peste-8-mil-eur/

Mai mult, pe start-up.ro


Man­ga­lia News, 31.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply