RADIO ProDiaspora ÎN DIRECT, pe portalul Mangalia News!

0
464

RADIO Pro­Dias­po­ra LIVE, pe por­ta­lul Man­ga­lia News! Radio Pro­Dias­po­ra emi­te din Ger­ma­nia, 24 de ore din 24, pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni! 

Pri­mul loc unde găsiți Radio Pro­Dias­po­ra pe por­ta­lul Man­ga­lia News este sus, în dreap­ta, la des­chi­de­rea ori­că­rui arti­col. Acum, când citiți aces­te rân­duri, e sufi­cient să dați un cli­ck pe poza cu Radio Pro­Dias­po­ra din dreap­ta arti­co­lu­lui și… ascul­tați LIVE!

Radio Pro­Dias­po­ra mai poa­te fi ascul­tat NON-STOP, prin­tr-un cli­ck pe pri­ma pagi­nă, în dreap­ta, dea­su­pra rubri­cii VIZITATORI ONLINE (înca­drat cu roșu pe foto):

Arti­co­le­le dedi­ca­te pos­tu­lui de Radio Pro Dias­po­ra, sunt scri­se pe mai mul­te pagini ale coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News și le puteți vizio­na AICI.

Mul­țu­mi­ri și Feli­ci­tări, doam­nei Eca­te­ri­na Cîm­pean (Cathy), direc­to­rul gene­ral al pos­tu­lui de radio Pro­Dias­po­ra, ini­ția­toa­rea aces­tei minu­na­te ”aven­turi audio” care, iată a depă­șit 10 ani de func­țio­na­re non-stop. Mul­țu­mi­ri lui Robert, ”Herr Dok­tor Radio” :), care este ”la butoa­ne” tot de atâ­ta vre­me, pre­cum și între­gii echi­pe de rea­li­za­tori, cola­bo­ra­tori vechi și noi, care asi­gu­ră emi­siu­ni­le aces­tui post de radio de VIS.

UPDATE:

Mioa­ra Gram: Mul­tu­mim mult zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News si redac­to­ru­lui-sef, Tra­ian Lupu! Toa­ta pre­tu­i­rea noas­tra!! ❤️🌍

Tra­ian MN — Cu mare drag, Mioa­ra Gram, ”cata­li­za­to­rul” nos­tru iubit! 🥰 Aces­ta este un dar de Săr­bă­tori, pen­tru toți pri­e­te­nii por­ta­lu­lui Man­ga­lia News și ai uni­cu­lui Radio de Vis — Radio Pro­Dias­po­ra! 🙂

Mioa­ra Gram: Tra­ian MN, Sun­teti un Uni­vers de fru­mu­se­te si gene­ro­zi­ta­te! Apre­ci­eri pro­fun­de!

Tra­ian MN: Vă ofe­rim, dra­gii noș­tri, o dedi­ca­ție muzi­ca­lă, în avan­pre­mie­ra mari­lor Săr­bă­tori de Iar­nă: ”AZI ÎI MIERCURI, MÂINE‑I JOI…”, cu Gru­pul psal­tic TRONOS [VIDEO] https://bit.ly/36rVyAM — Săr­bă­tori Feri­ci­te!

Mioa­ra Gram: Se lea­ga fru­mos ver­su­ri­le aces­tei colin­de cu ince­pu­tul tex­tu­lui din gene­ri­cul edi­ti­ei: “Colin­de la Por­ti­le Dom­nu­lui, Intre­bari la Por­ti­le Ini­mii”. Mai rama­ne sa deslu­sim mis­te­rul Psal­mu­lui 24! Mul­tu­mim mult pen­tru aceas­ta fru­moa­sa colin­da!! Una din­tre colin­de­le aces­tui grup psal­tic Tro­nos este inclu­sa deja in pla­y­list-ul edi­ti­ei radi­o­fo­ni­ce de luni, 16 decem­brie. Sunt de admi­rat pen­tru tot buche­tul de colin­de din reper­to­ri­ul lor.

UPDATE 2:

Eca­te­ri­na Cîm­pean: Azi,12.12.2019, e săr­bă­toa­re pen­tru noi, cei din echi­pa Radio Pro­Dias­po­ra. I‑o dato­răm Aso­ci­a­ți­ei ART Res­pect (Ele­na Moi­sa), căro­ra le mul­țu­mim pen­tru Pre­mi­ul de Exce­len­ță. Le mul­țu­mim celor care ne ascul­tă zil­nic și îi feli­cit pe cole­gii mei, dato­ri­tă căro­ra Radio Pro­Dias­po­ra func­țio­nea­ză de pes­te 10 ani. Așa­dar, nu am decât moti­ve să mul­țu­mesc celor care au pus o “cără­mi­dă” la teme­lia aces­tui post de radio și le sunt recu­nos­că­toa­re, chiar dacă mulți nu mai sunt în echi­pă. Îmi doresc în con­ti­nu­a­re să scriu, împre­u­nă cu actu­a­lii mei colegi, pagi­ni­le radi­o­u­lui cu bucu­rii, sănă­ta­te, curaj, ome­nie, gri­jă pen­tru sufle­tul nos­tru și pen­tru cei care ne ascul­tă, ast­fel încât, atunci când le vom citi, să fim mul­țu­miți de ceea ce am reu­șit să rea­li­zăm. Să nu cre­deţi că sun­tem doar niş­te visă­tori, însă fără vise nu am ajun­ge nică­ieri. Mul­țu­mesc fami­li­ei mele pen­tru spri­jin!

Mioa­ra Gram: Foar­te fru­mos si emo­tio­nant ceea ce ai scris, dra­ga Cathy!! Noi, cei de pe urma, am venit la con­stru­i­rea “eta­je­lor”, caci “teme­lia” se dato­rea­za mun­cii tale si a lui Robert, impre­u­na cu cei dan­tai colegi, toti moti­vati, incre­za­tori si cu o ser­vi­re pli­na de iubi­re! Mare­le merit este al vos­tru!! Daca fun­da­tia nu ar fi fost soli­da si dreap­ta nu s‑ar fi putut con­strui pe ea nici macar in etaj…

Mii de mul­tu­mi­ri, Ele­nei Moi­sa si Aso­ci­a­ti­ei ART, pen­tru apre­ci­e­rea fru­mu­se­tii arhi­tec­tu­ra­le a aces­tui post de radio. Toa­ta pre­tu­i­rea!!

Tot ina­in­te, dragi colegi, pe sca­ra exce­len­ței in via­ta!! 🌺❤️🌍

MN: Audi­ții plă­cu­te, cu Radio Pro­Dias­po­ra! Toa­te cele bune, dragi pri­e­te­ni!


Man­ga­lia News, 13.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply