Pensiile private: Cum poți afla online la ce fond se duc banii tăi

0
150

Cetă­țe­nii care nu știu la ce fond le ajung banii de pen­sie pri­va­tă, pot afla aceas­tă infor­ma­ție cu aju­to­rul unei apli­ca­ții onli­ne a Auto­ri­tă­ții de Supra­ve­ghe­re Finan­ci­a­ră (ASF). Rea­du­cem în prim-plan aceas­tă infor­ma­ție, în con­tex­tul în care zile­le aces­tea se vor­beș­te des­pre intro­du­ce­rea posi­bi­li­tă­ții de a retra­ge banii de pen­sie pri­va­tă.

Tot ce tre­bu­ie să știi des­pre finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le. Con­stru­ieș­te pro­iec­te de suc­ces
Un set de cur­suri și ghi­duri uti­le pen­tru oame­nii care vor să facă o ana­li­ză a imple­men­tă­rii pro­iec­te­lor pe fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, înțe­le­gând, chiar de la înce­put, ce anu­me impli­că un ast­fel de pro­iect. Care sunt modu­ri­le în care poți acce­sa o ast­fel de finan­ța­re? Când pri­mești, efec­tiv, banii? Cum întoc­mești un buget? În plus, setul con­ți­ne și opt instru­men­te uti­le în afa­ceri ori­că­rui antre­pre­nor debu­tant, instru­men­te care pot fi uti­li­za­te pen­tru a se fun­damen­ta deci­zi­i­le lua­te. La fina­lul fie­că­rei lec­ții se poa­te des­căr­ca o apli­ca­ție prac­ti­că rea­li­za­tă în MS Excel și care poa­te fi par­ti­cu­la­ri­za­tă cu pro­pri­i­le date.

Denu­mi­rea fon­du­lui la care sunt alo­cați cetă­țe­nii pen­tru care se plă­tesc bani de pen­sie pri­va­tă poa­te fi afla­tă în cel mult zece zile, în urma trans­mi­te­rii unei cereri prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei onli­ne a ASF. În acest sens, soli­ci­tan­ții au nevo­ie de un cal­cu­la­tor sau de un dis­po­zi­tiv mobil și de o con­e­xiu­ne la inter­net.

Auto­ri­ta­tea de Supra­ve­ghe­re Finan­ci­a­ră a lan­sat (…) o apli­ca­ție, dis­po­ni­bi­lă pe www.asfromania.ro, prin inter­me­di­ul căre­ia par­ti­ci­pan­ții în cadrul fon­du­ri­lor de pen­sii admi­nis­tra­te pri­vat (Pilo­nul II) pot afla, în ter­men de maxi­mum zece zile, denu­mi­rea fon­du­lui la care sunt alo­cați. Noul instru­ment ofe­ră un plus de trans­pa­ren­ță și scur­tea­ză tim­pul de solu­țio­na­re a aces­tui tip de soli­ci­tări, între­gul pro­ces fiind ges­tio­nat onli­ne. Apli­ca­ția poa­te fi acce­sa­tă, în con­di­ții de depli­nă sigu­ran­ță, atât de pe dis­po­zi­ti­ve des­k­top, cât și de pe dis­po­zi­ti­ve mobi­le”, era expli­cat în anun­țul ASF din august 2016, atunci când s‑a lan­sat apli­ca­ția.

Sur­sa cita­tă a ară­tat că apli­ca­ția a fost făcu­tă în urma nume­roa­se­lor soli­ci­tări pri­mi­te de la cetă­țeni, în spe­cial de la cei care nu ști­au la ce fond de pen­sii pri­va­te sunt înscriși, după repar­ti­za­rea alea­to­rie.

Pro­iec­tul, imple­men­tat de către spe­cia­liș­tii ASF, vine în întâm­pi­na­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la Pilo­nul II, ale căror soli­ci­tări pri­vind afla­rea apar­te­nen­ței la un fond de pen­sii admi­nis­trat pri­vat repre­zen­tau pes­te 90% din obiec­tul peti­ți­i­lor refe­ri­toa­re la sec­to­rul pen­si­i­lor pri­va­te pri­mi­te de către ASF. Mai mult, în anul 2015 a fost înre­gis­tra­tă pe acest seg­ment o creș­te­re cu aproa­pe 40% a numă­ru­lui de peti­ții față de anul ante­ri­or (de la 817 la 1.129), for­mu­la­te în prin­ci­pal de către par­ti­ci­pan­ții alo­cați prin inter­me­di­ul pro­ce­su­lui de repar­ti­za­re alea­to­rie la fon­du­ri­le de pen­sii. Noua apli­ca­ție faci­li­tea­ză eli­mi­na­rea aces­tor situ­a­ții, punând în direc­tă legă­tu­ră con­su­ma­to­rii și admi­nis­tra­to­rii fon­du­ri­lor de pen­sii pri­va­te care se ocu­pă de acti­vi­ta­tea de ges­tio­na­re a con­tu­ri­lor per­so­na­le ale par­ti­ci­pan­ți­lor la sis­tem”, mai scria în comu­ni­cat.

Apli­ca­ția este dis­po­ni­bi­lă AICI. În cere­rea onli­ne, soli­ci­tan­ții tre­bu­ie să fur­ni­ze­ze pre­nu­me­le, nume­le, codul nume­ric per­so­nal, numă­rul de tele­fon, adre­sa de e‑mail, pre­cum și inter­va­lul orar în care pot fi con­tac­tați. De ase­me­nea, tre­bu­ie bifa­tă căsu­ța în drep­tul căre­ia scrie „Nu sunt robot”, ast­fel încât sis­te­mul să știe că cerea este tri­mi­să de o per­soa­nă rea­lă.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele