O istorie de 70 de ani, povestită într‑o seară de gală, la Teatrul Colibri din Craiova

0
319

Tea­trul pen­tru copii și tine­ret Coli­bri Crai­o­va cele­brea­ză, cu bucu­rie și emo­ție, șap­te dece­nii de povești, în cadrul Galei Coli­bri 70, marți, 10 decem­brie 2019. Eve­ni­men­tul reu­neș­te la Crai­o­va cre­a­tori din tea­trul de ani­ma­ție de aici și din țară, direc­tori ai unor impor­tan­te insti­tu­ții de pro­fil din Româ­nia, auto­ri­tăți loca­le și jude­țe­ne.

Gala va fi pre­fa­ța­tă de întâl­ni­rea pro­fe­sio­na­lă Retros­pec­ti­ve și per­spec­ti­ve ale tea­tru­lui de ani­ma­ție și ale tea­tru­lui pen­tru copii, la ora 11:00, în Sala Stu­dio. Par­ti­ci­pă la aceas­tă întâl­ni­re și oas­peți din țară, repre­zen­tanți ai Tea­tru­lui Ion Cre­an­gă Bucu­rești: Gabriel Cove­șea­nu — mana­ger, Gabriel Ien­cek — direc­tor artis­tic, Ali­na Mol­do­van — con­sul­tant artis­tic și Ioan Valen­tin Vasi­les­cu — refe­rent; Adri­an Găz­da­ru — mana­ge­rul Tea­tru­lui Excel­si­or Bucu­rești, Ema­nu­el Petran — mana­ge­rul Tea­tru­lui de păpuși Puck Cluj-Napo­ca, Gavril Cada­riu — mana­ger și Ali­na Nele­ga — dra­ma­turg, con­sul­tant artis­tic la Tea­trul pen­tru copii și tine­ret Ariel Târ­gu Mureș;  prof. univ. dr. Oana Lea­hu — decan și Gavril Siri­tea­nu — sce­no­graf, artist plas­tic la Uni­ver­si­ta­tea de Arte Târ­gu Mureș; Miha­e­la Solo­cea­nu — mana­ge­rul Tea­tru­lui Arle­chi­no Bra­șov, sce­no­gra­fa Mari­a­na Pachis din Bucu­rești și Ade­la Mol­do­van — regi­zor și mario­ne­tist din Arad.

La ora 17:00 va fi ver­ni­sa­tă Expo­zi­ția Coli­bri 70, în foyer-ul tea­tru­lui. Expo­zi­ția invi­tă, de ase­me­nea, la o călă­to­rie de (re)cunoaștere cu uimi­re și încân­ta­re a cre­a­ți­i­lor ieși­te din mâi­ni­le oame­ni­lor care împli­nesc uni­ver­sul artei ani­ma­ți­ei.

Sea­ra, la Gala Coli­bri 70, de la ora 18:00, per­so­na­je dragi, din spec­ta­co­le care au îmbo­gă­țit de‑a lun­gul tim­pu­lui reper­to­ri­ul tea­tru­lui crai­o­vean de păpuși și au dăru­it bucu­rii mul­tor gene­ra­ții de copii, își vor spu­ne poves­tea, pe sce­nă, cu aju­to­rul acto­ri­lor Tea­tru­lui Coli­bri și al sce­no­gra­fei Mari­a­na Pachis. Cunos­cu­tă publi­cu­lui din Crai­o­va din Fes­ti­va­lul Puppets Occu­py Stre­et ca omul care cer­ne idei în nisip, Mari­a­na Pachis va ilus­tra în nisip frag­men­te dintr‑o isto­rie de 70 de ani a artei ani­ma­ți­ei în Ceta­tea Băni­ei.

Tea­trul Coli­bri, denu­mit ini­țial Tea­tru de Păpuși, a fost înfi­in­țat în anul 1949, ca sec­ție a Tea­tru­lui Națio­nal din Crai­o­va. A dobân­dit per­so­na­li­ta­te juri­di­că în 1956, iar din 1998 este cunos­cut ca Tea­trul pen­tru copii și tine­ret Coli­bri.


Man­ga­lia News, 10.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply