MOL România și Fundația Pentru Comunitate oferă acces la „Permis pentru viitor”, pentru al 5‑lea an consecutiv

0
289

Pro­gra­mul Per­mis pen­tru vii­tor, prin inter­me­di­ul căru­ia MOL Româ­nia și Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te aco­pe­ră cos­tu­ri­le obți­ne­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re pen­tru tineri din medii defa­vo­ri­za­te, a ajuns la cea de‑a 5‑a edi­ție.

Data limi­tă până la care cei inte­re­sați se pot înscrie pen­tru a obține finan­ța­re, este 25 ianu­a­rie 2020.

MOL Româ­nia și Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te au lan­sat cea de‑a 5‑a edi­ție a pro­gra­mu­lui „Per­mis pen­tru vii­tor”, prin care se aco­pe­ră cos­tu­ri­le obți­ne­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re de ori­ce cate­go­rie, pen­tru tine­rii cu posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le redu­se, pen­tru care per­mi­sul de con­du­ce­re este o con­di­ție sau poa­te fi un avan­taj în obți­ne­rea unui loc de mun­că, sau în men­ți­ne­rea și extin­de­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu exis­ten­te.

Soli­ci­tă­ri­le de finan­ța­re pot fi depu­se onli­ne sau prin poș­tă, până la data de  25 ianu­a­rie 2020.

Se pot înscrie tine­rii din medii defa­vo­ri­za­te, cu vâr­ste cuprin­se între 17 și 25 de ani, care doresc să obți­nă per­mis de con­du­ce­re de ori­ce cate­go­rie (B, C sau D, inclu­siv trac­toa­re agri­co­le sau fores­ti­e­re, tro­lei­bu­ze și tram­va­ie).

Pen­tru al 5‑lea an con­se­cu­tiv reu­șim să fim ală­tu­ri de tine­rii din medii defa­vo­ri­za­te, care au nevo­ie și doresc să obți­nă per­mi­sul de con­du­ce­re. Rezul­ta­te­le obți­nu­te în edi­ți­i­le ante­ri­oa­re ale aces­tui pro­gram au dove­dit uti­li­ta­tea și suc­ce­sul aces­tei ini­ția­ti­ve. Majo­ri­ta­tea bene­fi­ci­a­ri­lor sunt tineri pen­tru care per­mi­sul de con­du­ce­re obți­nut cu spri­ji­nul nos­tru poa­te însem­na acces la un loc de mun­că și, auto­mat, șan­sa la o via­ță mai bună. Noi ne bucu­răm că le-am putut fi ală­tu­ri și le dorim un vii­tor cât mai bun. MOL Româ­nia își va men­ți­ne în con­ti­nu­a­re anga­ja­men­tul de a fi par­te­ne­rul de nădej­de al comu­ni­tă­ții, spri­ji­nind acești tineri pen­tru care obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re este o nece­si­ta­te”, a decla­rat Came­lia Ene, CEO & Coun­try Chair­man al MOL Româ­nia.

Eve­ni­men­tul de lan­sa­re a celei de‑a cin­cea edi­ții a pro­gra­mu­lui s‑a des­fă­șu­rat la sedi­ul Con­si­li­u­lui Tine­ri­lor Insti­tu­țio­na­li­zați din Bucu­rești, în pre­zen­ța a nouă tineri care la edi­ți­i­le pre­ce­den­te au bene­fi­ci­at de spri­ji­nul finan­ci­ar ofe­rit și au obți­nut per­mis de con­du­ce­re.

Ani­ma­tă de puter­ni­ca dorin­ță de a‑mi depăși con­di­ți­i­le mate­ri­a­le și soci­a­le în care am cres­cut, prin­tre alte­le mi-am sta­bi­lit obiec­ti­vul de a obține per­mis de con­du­ce­re cate­go­ria C, iar mai apoi cate­go­ria E și cer­ti­fi­ca­tul de com­pe­ten­ță pro­fe­sio­na­lă – ates­tat. Cos­tu­ri­le fiind mult prea mari pen­tru a fi finan­ța­te din fon­duri pro­prii sau prin împru­mu­turi la care aș avea acces, m‑am înscris în pro­gra­mul “Per­mis pen­tru vii­tor”. Pro­iec­tul mi‑a fost accep­tat în febru­a­rie 2019 și cu aju­to­rul finan­ță­rii acor­da­te am ter­mi­nat școa­la de șoferi ast­fel încât în sep­tem­brie 2019 am și obți­nut per­mi­sul de con­du­ce­re cate­go­ria C. Deci, dacă vrei cu ade­vă­rat, se poa­te!”- a decla­rat Ange­la Negru din Ora­dea, pri­ma bene­fi­ci­a­ră a pro­gra­mu­lui care obține per­mis de con­du­ce­re TIR.

În cadrul celor patru edi­ții ale pro­gra­mu­lui de până acum, 69 de tineri au obți­nut per­mis de con­du­ce­re: 60 cate­go­ria B, 8 cate­go­ria C și un car­net cate­go­ria B, auto­mo­bil adap­tat pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi. Alți 57 de bene­fi­ci­ari sunt pro­gra­mați pen­tru sus­ți­ne­rea exa­me­nu­lui sau se află în dife­ri­te faze ale cur­su­ri­lor șco­lii de șoferi.

Înce­pând din acest an soli­ci­tă­ri­le de finan­ța­re se pot trans­mi­te onli­ne, dar având în vede­re și con­di­ți­i­le celor care nu dis­pun de instru­men­te de comu­ni­ca­re elec­tro­ni­că, pri­mim înscri­eri și prin poș­tă, pe suport de hâr­tie. Pe peri­oa­da de înscri­e­re, timp de două luni, asi­gu­răm infor­ma­re per­ma­nen­tă pen­tru cei inte­re­sați. Este impor­tant ca fie­ca­re soli­ci­tant să-și găseas­că un men­tor, un îndru­mă­tor pen­tru peri­oa­da cur­su­ri­lor șco­lii de șoferi și a pre­gă­ti­rii pen­tru exa­men. Aștep­tăm soli­ci­tări moti­va­te clar, din care să reia­să nece­si­ta­tea și bene­fi­ci­ul scon­tat al obți­ne­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re”, a pre­ci­zat András Imre, Direc­tor Exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei Pen­tru Comu­ni­ta­te.

Mai mul­te deta­lii des­pre pro­gra­mul „Per­mis pen­tru vii­tor” și for­mu­la­rul de înscri­e­re se pot des­căr­ca de pe site-uri­le www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Ter­me­nul final pen­tru depu­ne­rea soli­ci­tă­ri­lor este 25 ianu­a­rie 2020.

Des­pre pro­gra­mul Per­mis pen­tru vii­tor

Pro­gra­mul Per­mis pen­tru vii­tor este orga­ni­zat de Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te, din fon­du­ri­le puse la dis­po­zi­ție de MOL Româ­nia. Prin acest pro­gram se acor­dă finan­ța­rea nece­sa­ră obți­ne­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re – cos­tu­ri­le șco­lii de șoferi și chel­tu­ie­li­le adia­cen­te – pen­tru cate­go­ri­i­le B, C sau D (inclu­zând trac­toa­re agri­co­le sau fores­ti­e­re, tro­lei­bu­ze și tram­va­ie), în cazul tine­ri­lor din medii defa­vo­ri­za­te, cu vâr­ste­le cuprin­se între 17 și 25 de ani, pen­tru care exis­ten­ța per­mi­su­lui este o con­di­ție sau un avan­taj în obți­ne­rea unui loc de mun­că, ori un instru­ment bene­fic în înde­pli­ni­rea sau extin­de­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu în cazul celor care se află deja în acti­vi­ta­te.

În cei patru ani de la pri­ma lan­sa­re în 2015, pro­gra­mul Per­mis pen­tru vii­tor a fost pre­mi­at de două ori pe plan națio­nal: la Gala Soci­e­tă­ții Civi­le 2018 și la Roma­nian CSR Awar­ds 2017.

Con­cur­sul de pro­iec­te pen­tru edi­ția a 5‑a a fost lan­sat la 27 noiem­brie 2019, iar ter­me­nul de tri­mi­te­re a dosa­re­lor este 25 ianu­a­rie 2020. Fon­dul pro­gra­mu­lui este de 75.000 lei.

Des­pre MOL Româ­nia

MOL Româ­nia este o sub­si­di­a­ră a MOL Gro­up şi una din­tre cele mai impor­tan­te com­pa­nii petro­li­e­re din Româ­nia, cu o pre­zen­ță de pes­te 20 ani pe pia­ța autoh­to­nă. MOL Româ­nia are un por­to­fo­liu extins de pro­du­se și ser­vi­cii în dome­ni­ul comer­țu­lui de car­bu­ranți, lubri­fi­anți, pro­du­se petro­chi­mi­ce și bitum. În pre­zent, com­pa­nia deți­ne un număr de 227 sta­ții de ser­vi­cii, 2 depo­zi­te de car­bu­ranți, la Giur­giu și Tilea­gd și un ter­mi­nal LPG la Tilea­gd. MOL Româ­nia are sedi­ul soci­al la Cluj-Napo­ca, sedi­ul de busi­ne­ss la Bucu­rești, un sediu admi­nis­tra­tiv la Arad și un număr de apro­xi­ma­tiv 250 de anga­jați pro­prii. MOL Româ­nia a fost pri­ma com­pa­nie petro­li­e­ră care a imple­men­tat un pro­gram de loia­li­ta­te, MOL Mul­ti­Bo­nus, recom­pen­sat de 2 ori cu locul I pen­tru cali­ta­te în cla­sa­men­tul pro­gra­me­lor de loia­li­ta­te din Româ­nia în cadrul cer­ce­tă­rii de pia­ță QUDAL. Înce­pând cu anul 2017, MOL Româ­nia este par­te a pro­iec­tu­lui NEXT‑E care vizea­ză insta­la­rea a 40 de sta­ții de încăr­ca­re pen­tru auto­ve­hi­cu­le elec­tri­ce. MOL Româ­nia este un mem­bru activ al comu­ni­tă­ți­lor în care ope­rea­ză, printr‑o plat­for­mă extin­să de pro­gra­me soci­a­le pre­cum Pre­mi­ul Men­tor, Pro­gram pen­tru Sănă­ta­tea Copi­i­lor sau Per­mis pen­tru Vii­tor.

Des­pre Gru­pul MOL

Gru­pul MOL este o com­pa­nie inter­națio­na­lă inte­gra­tă și inde­pen­den­tă, cu sedi­ul cen­tral în Buda­pes­ta, Unga­ria. Are ope­ra­țiuni în pes­te 30 de țări, apro­xi­ma­tiv 25.000 de anga­jați în întrea­ga lume și pes­te 100 de ani de expe­rien­ță în indus­trie. În dome­ni­ul explo­ră­rii și pro­duc­ți­ei de hidro­car­buri, expe­rien­ța de pes­te 75 de ani a Gru­pu­lui spri­ji­nă ope­ra­țiu­ni­le de pro­duc­ție în 8 țări și acti­vi­tă­ți­le de explo­ra­re în 13 țări. Gru­pul MOL con­tro­lea­ză patru rafi­nă­rii și două uni­tăți petro­chi­mi­ce la nive­lul mana­ge­men­tu­lui inte­grat al lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re, în Unga­ria, Slo­va­cia și Croa­ția. Com­pa­nia are, de ase­me­nea, o rețea de pes­te 2.000 de ben­zi­nă­rii în Euro­pa Cen­tra­lă și de Sud-Est, în 10 țări, din care  227 în Româ­nia. Gru­pul MOL este un fur­ni­zor de pro­du­se din poli­meri pre­cum poli­pro­pi­le­nă, poli­e­ti­le­nă de îna­l­tă şi de mică den­si­ta­te, înre­gis­trând vân­zări anu­a­le de pes­te 1.000 kt.

Des­pre Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te

Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te este o orga­ni­za­ție non pro­fit înfi­in­ța­tă la Cluj în 2008 cu sco­pul de a spri­jini talen­tul, cunoaș­te­rea, soli­da­ri­ta­tea, valo­ri­le comu­ni­ta­re, ast­fel încât lumea noas­tră să devi­nă mai pri­e­te­noa­să. Pen­tru rea­li­za­rea sco­pu­ri­lor anun­ța­te, Fun­da­ția spri­ji­nă acti­vi­tăți în dome­ni­ul cul­tu­ral, edu­ca­tiv, soci­al, comu­ni­tar, spor­tiv și de recrea­ție. Spri­ji­nă de ase­me­nea copii și tineri în sufe­rin­ță, pre­cum și ace­le orga­ni­za­ții care se ocu­pă de însă­nă­to­și­rea și rea­bi­li­ta­rea lor.


Man­ga­lia News, 03.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply