Masa de Crăciun: Bal mascat cu E‑uri, sare și zahăr!

0
331

La 100g de mân­ca­re din fie­ca­re pro­dus men­țio­nat mai jos, putem ajun­ge chiar și la 167 de E‑uri (adi­tivi ali­men­tari), 31g de sare (15.5 pli­curi de sare) și 71g de zahăr (14 pli­curi de zahăr)!

Can­ti­ta­tea de sare reco­man­da­tă de către Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții este de 5 grame/zi. În acest con­text, putem obser­va că la o sin­gu­ră masă putem regă­si aproa­pe întrea­ga can­ti­ta­te reco­man­da­tă pen­tru toa­tă ziua sau chiar o putem depăși.

Fie­ca­re con­su­ma­tor pune pe masă cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor mul­tă mân­ca­re din diver­se sor­ti­men­te pen­tru ca masa să fie cât mai boga­tă și mese­nii cât mai satis­fă­cuți. Iar pen­tru mân­ca­rea pre­gă­ti­tă au fost uti­li­za­te fel și fel de ingre­dien­te, fie­ca­re având pro­pri­i­le lor valori când vine vor­ba de cele men­țio­na­te în titlul aces­tui arti­col.

Ne pla­ce să așe­zăm cu drag pe pla­tou ape­ri­ti­ve care sunt foar­te apre­cia­te și impor­tan­te fiind­că des­chid mare­le ospăț.

Prin­tre aces­tea, val­sea­ză spre încân­ta­rea ochi­lor noș­tri:

-         Brân­za topi­tă (folo­si­tă la diver­se umplu­turi)

-         Șun­că de pra­ga

-         Bacon

-         Pari­zer de pasă­re

-         Pari­zer de porc

-         Caba­nos.

Un sos de ket­chup, muș­tar sau maio­ne­ză ține rit­mul la per­fec­ție cu antre­ul ser­vit sau felul doi de mân­ca­re.

Din când în când îl mai acom­pa­ni­a­ză și pâi­nea, dar nu în exces. Este deja o vede­tă și vrea să mai iasă din lumi­na reflec­toa­re­lor.

Deser­tul este ade­sea împo­do­bit cu cio­co­la­tă sau pra­li­ne de cio­co­la­tă, iar untul este îndră­gos­tit de el! Nu se poa­te abține să nu îi facă o vizi­tă și, din când în când, își face apa­ri­ția șimar­ga­ri­na, doar pen­tru a‑l salu­ta.

Înghe­ța­ta așteap­tă liniș­ti­tă în sepa­reu să fie che­ma­tă atunci când se încin­ge atmosfe­ra.

După atâ­ta mân­ca­re și dans, dacă sim­țim că ne mole­șim ape­lăm la o bău­tu­ră ener­gi­zan­tă și ne poto­lim setea cu bău­turi răco­ri­toa­re tip ceai, sau ne delec­tam cu bere cu fruc­te.

La fina­lul mesei, mulți din­tre noi con­su­măm gumă de mes­te­cat.

Și uite așa ia sfâr­șit acest bal mas­cat, de unde ple­căm cu toții feri­ciți, luând la pachet câte­va E‑uri în plus, sare și zahăr.

Cu aces­tea fiind spu­se, putem zice că într‑o sin­gu­ră zi con­su­măm până la:

-         167 de E‑uri (adi­tivi ali­men­tari),

-         31g de sare (15.5 pli­curi de sare),

-         71g de zahăr (14 pli­curi de zahăr).

Cele mai intal­ni­te E‑uri din ali­men­te­le men­tio­na­te sunt: E300, E330, E412, E440, E451 si E120.

Poți cum­pă­ra pro­du­se­le dori­te din maga­zi­ne­le cla­si­ce sau maga­zi­ne­le onli­ne, dar tre­bu­ie să fii atent la ofer­te­le pre­zen­ta­te și, mai ales, tre­bu­ie să-ți cunoști drep­tu­ri­le! Exa­mi­nea­ză cu aten­ție ofer­te­le comer­ci­an­ți­lor și ana­li­zea­ză „chi­li­pi­ru­ri­le” ofe­ri­te pe site-uri.

Des­car­că apli­ca­ția Info­Cons pen­tru tele­foa­ne mobi­le, facand cli­ck aici, și veri­fi­că eti­che­te­le pro­du­se­lor îna­in­te de a le cum­pă­ra.

Printr‑o sim­plă sca­na­re a codu­lui de bare a pro­du­su­lui dorit puteți obține infor­ma­ții care vă pot aju­ta la ale­ge­rea pro­du­su­lui, apli­ca­ție în care regă­siți infor­ma­ții a pes­te 30.000 de pro­du­se, înce­pând de la pro­du­se ali­men­ta­re, cos­me­ti­ce, cură­țe­nie, până la pro­du­se elec­tro­ni­ce și elec­tro­ca­s­ni­ce. 

Mân­ca­rea risi­pi­tă de săr­bă­tori înseam­nă și bani risi­piți, ore de mun­că, tim­pul din via­ța fie­că­ru­ia, în final via­ță!

O masă de Cră­ciun cu o 9atitudine înseam­nă cu ade­vă­rat să ne pese de noi, de părinți, de bunici, de musa­firi, și chiar și de Moș Cră­ciun. Ale­geți pro­du­se­le citind eti­che­ta, ale­geți ser­vi­ci­i­le citind con­di­ți­i­le, și pen­tru ori­ce nu sun­teți siguri, nu ezi­tați și con­sul­tați site-ul Info­Cons. Des­căr­cați gra­tu­it apli­ca­ția Info­Cons și hai­deți să nu trans­for­măm cele­brul “Ho, ho, ho”, în “E, e, e!” – Sorin Mier­lea, Pre­șe­din­te Info­Cons.


Man­ga­lia News, 24.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply