Florentina Loredana Dalian: Gabriel Bratu – 85: „Pre mulți am să Popesc!”

0
329

Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an: (Insti­ga­tă de umo­ris­tul Cor­nel Udrea, am ima­gi­nat și eu un text care a apă­rut — sau urmea­ză să apa­ră? — în Car­tea cu pri­e­te­ni, dedi­ca­tă cari­ca­tu­ris­tu­lui Gabriel Bra­tu, cu oca­zia împli­ni­rii vâr­stei de 85 de ani).

Acum, sin­cer, nu mai știu să vă spun dacă am visat, mi-am ima­gi­nat sau a fost de-ade­vă­ra­te­lea. Și, până la urmă, con­tea­ză?

Se făcea, adi­că nu se făcea, se auzea. Se auzea tele­fo­nul meu sunând. Mă cău­ta mare­le maes­tru al umo­ru­lui cen­tu­ra 7 hoho­te, nimeni altul decât Cor­nel Udrea care, din moti­ve numai de el cunos­cu­te, îmi spu­se să‑i tri­mit moa­ca mea (a se citi cari­ca­tu­ra) pe care vrea s‑o facă cele­bră la emi­siu­nea de radio pe care o rea­li­zea­ză. Când te sună Cor­nel Udrea să-ți cea­ră așa ceva, e ca și cum ai prins de picior pe Dum­ne­ze­ul lite­ra­tu­rii umo­ris­ti­ce, ți-ai văzut noro­cul pe via­ță etc. Nu se cădea să‑l refuz, dar nici nu‑l puteam servi, că n‑aveam moa­că. Am dat eu să scap, zicând că ori­ce foto­gra­fie de‑a mea i‑aș tri­mi­te sea­mă­nă cu o cari­ca­tu­ră, dar n‑a ținut. Mi‑a spus că, în caz de mare nevo­ie (nu de nevo­ie mare) să ape­lez la un alt maes­tru, de data aceas­ta al cari­ca­tu­rii în per­soa­nă. Al cari­ca­tu­rii de per­soa­nă. Al cari­ca­tu­rii. Păi cine altul decât deca­nul de vâr­stă al cari­ca­tu­riș­ti­lor, dom­nul Gabriel Bra­tu, cu al său dubi­os per­so­naj Popes­cu. Dar eu n‑aveam trea­bă cu Popes­cu.

Mă pre­zint pusă la țol în ușa dum­ne­a­lui și cu moa­ca pre­gă­ti­tă spre a fi „mor­ta­li­za­tă”, bat și aștept cuvi­in­cios să mi se răs­pun­dă la fel de cuvi­in­cios. Într-un târ­ziu, se aude și vocea sal­va­toa­re:

- Care vrei să intri, ai face bine să ieși!

Acum, eu nești­ind dacă n‑a fost doar o glu­mă (că doar și cari­ca­tu­riș­tii sunt un fel de umo­riști) sau, mă rog, o meta­fo­ră, dau să-mi for­țez noro­cul, dar toc­mai când puse­sem mâna pe clan­ța ușii, vocea a tunat din nou:

- Și după ce ieși, du-te și spune‑i lui Udrea că azi nu mai pri­mesc pe nimeni! M‑am sătu­rat de ipo­chi­me­nii lui, unul mai pro­fi­tor decât altul, care vor să le fac figu­ra pe degea­ba, ca să‑i facă el cele­bri pe calea unde­lor. Cine‑a mai pome­nit așa ceva?

- Dar, dom­nu­le Bra­tu – îndrăz­nesc — vin toc­mai de la Slo­bo­zia, am bătut atâ­ta cale…

- Aaa, de la Slo­bo­zia?! Și ăsta crezi că‑i un argu­ment care să mă con­vingă să te trans­form în cari­ca­tu­ră? Poa­te doar să te fac afiș! Voi ați votat‑o pe cari­ca­tu­ra de Viori­ca în pro­por­ție de 33%, fi-v-ar năra­vul de râs să vă fie! Cari­ca­turi sun­teți voi! Afa­răăă!

Înca­sez bine­me­ri­ta­ta papa­ră, dar nu mă las. Cum să ratez oca­zia de a‑mi face mecla dis­tin­să cunos­cu­tă on-air? Iau tau­rul de coar­ne (a se citi ușa de clan­ță), apăs, des­chid și atac dur, gata de fugă, la o adi­că:

- Dom­nu­le Bra­tu, eu n‑am venit să mă milo­gesc, am venit să vă ofer extra­or­di­na­ra șan­să de a deve­ni dum­ne­a­voas­tră cele­bru, prin inter­me­di­ul unei și mai cele­bre scri­i­toa­re care mi‑s, adi­că e Miss, că a scris o car­te „Miss Uni­vers” și alte uni­ver­suri.

- Cele­brăăă? Cele­bră?! – răs­pun­de maes­trul, tăvă­lin­du-se de râs. Atât de cele­bră, încât nici Popes­cu-al meu n‑a auzit de ea. Zi, Popes­cu­le, ai auzit de… Miss Uni­vers asta care ne‑a tre­cut pra­gul? Ha, ha, ha! N‑am mai râs de mult atâ­ta.

Mă rog, nici ingra­tul de Popes­cu n‑auzise de mine, nici ser­vi­toa­rea, nici mătu­ra, nimeni! Dar toc­mai de ace­ea nu tre­bu­ia să ratez oca­zia pe care mi‑o ofe­ri­se Cor­ne­lul, însă la Gabriel Bra­tu nu mai aveam sorți de izbân­dă. De alt­fel, a și arun­cat cu Popes­cu după mine și ast­fel am dis­pă­rut amân­doi în lume și ne-am dus până hăăăt depar­te, toc­mai la cari­ca­tu­ris­tul Mari­an Avra­mes­cu, dra­gul de el, care s‑a-ndu­rat să mă tra­gă în cre­ion (ia nu vă mai gân­diți la măs­cări!), zicând „Eu te fac (nu fuck!) de nu te mai recu­noști”.

Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an. Cari­ca­tu­ră de Mari­an Avra­mes­cu.

Dar nu des­pre mine, nici des­pre Avra­mes­cu sau Udrea e vor­ba în aceas­tă poves­te. Ci des­pre aceas­tă mare per­so­na­li­ta­te a lumii artis­ti­ce româ­nești, a cărui artă a încân­tat publi­cul zeci de ani și care pro­ba­bil îl va mai încân­ta și mulți ani de aici înco­lo: dom­nul Gabriel Bra­tu, inse­pa­ra­bil de figu­ra lui Popes­cu, de par­că ar fi sia­mezi, care pe mulți a popit, cum s‑ar zice, căru­ia îi dorim (lui Bra­tu, nu lui Popes­cu) mul­tă sănă­ta­te și la cât mai mulți ani cre­a­tivi!

Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an,
Slo­bo­zia, 12 noiem­brie 2019.

(Cari­ca­tu­ra Maes­tru­lui Gabriel Bra­tu este rea­li­za­tă de Ște­fan Popa Popa­’s).


MN: Noi am auzit cu mare drag de Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an, ba chiar am mai și publi­cat o serie de arti­co­le inspi­ra­te de dum­nea­ei, ”Muza Cuci­lor” :), arti­co­le ce pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, publi­cat: 17.12.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply