Fiscul are dreptul să te amendeze, dacă nu‑i dai informații despre alți contribuabili cu care ai contractat

0
292

Fis­cul are drep­tul să îți cea­ră infor­ma­ții în legă­tu­ră cu alte persoane/firme cu care ai con­trac­tat, în sco­pul cla­ri­fi­că­rii situ­a­ți­i­lor fis­ca­le ale aces­to­ra din urmă. Potri­vit legi­sla­ți­ei fis­ca­le de la noi, se pot face ast­fel de soli­ci­tări, în scris, căro­ra ești obli­gat să le răs­punzi, în măsu­ra în care știi să oferi infor­ma­ți­i­le res­pec­ti­ve, dacă nu vrei să pri­mești o amen­dă sub­stan­ți­a­lă. Decla­ra­rea în fals, desi­gur, iese din dis­cu­ție.

Cum să te pre­gă­tești și să treci cu suc­ces de con­tro­lul fis­cal

Pen­tru a putea pre­ve­ni efec­te­le de cele mai mul­te ori nega­ti­ve ale unui con­trol fis­cal și/sau pen­tru a le con­tra­ca­ra, este nece­sa­ră o ana­li­ză și o pre­gă­ti­re per­ma­nen­tă, o ges­tio­na­re a acti­vi­tă­ții finan­ci­ar-con­ta­bi­le pen­tru a răs­pun­de ast­fel cerin­țe­lor con­tro­lu­lui în cau­ză. Pen­tru a ști asta, tre­bu­ie să cunoaș­tem meto­de­le și pro­ce­de­e­le de con­trol, obiec­ti­ve­le, natu­ra inves­ti­ga­ți­i­lor pe care le ges­tio­nea­ză inspec­to­rii și, „îna­r­mați” cu ele, putem tre­ce la „con­tra­a­tac”, adi­că ne putem pre­găti și face față cu suc­ces con­tro­lu­lui fis­cal. Cur­sul de față are meni­rea de a răs­pun­de aces­tor cerin­țe, de a putea fi pre­gă­tiți și tre­ce cu suc­ces prin ori­ce for­mă de con­trol fis­cal.
 
Situ­a­ția fis­ca­lă a altui român nu are de ce să fie pro­ble­ma ta, te gân­dești. Ce-ți pasă ție dacă își plă­teș­te sau nu taxe­le și impo­zi­te­le la stat? Corect, însă exis­tă o mică dis­cu­ție ce se poa­te face pen­tru situ­a­ți­i­le în care tu ești cel care le fur­ni­zea­ză banii celor care sunt cer­tați cu Fis­cul.

Cei de la Profit.ro scriu că, în Argeș, Fis­cul a tri­mis aca­să unui con­tri­bu­a­bil (per­soa­nă fizi­că, nu fir­mă) o hâr­tie prin care îi cere infor­ma­ții în legă­tu­ră cu alți con­tri­bu­a­bili, cu care a con­trac­tat cu oca­zia nun­ții sale (for­ma­ție muzi­ca­lă, foto­graf etc.). Sco­pul Fis­cu­lui? Să ajun­gă la cei care pres­tea­ză la ast­fel de eve­ni­men­te (și nu numai) și nu-și fis­ca­li­zea­ză veni­tu­ri­le. Fis­cul nu e inte­re­sat de cel căru­ia i‑a tri­mis hâr­tia aca­să, ci de cei căro­ra le‑a dat bani pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te la nun­ta sa. În acest sens, îi dă con­tri­bu­a­bi­lu­lui o decla­ra­ție pe care aces­ta tre­bu­ie să o com­ple­te­ze cu infor­ma­ți­i­le pe care le are des­pre cei în legă­tu­ră cu care e între­bat (nume, nume­re de tele­fon, loca­ții și ori­ce alte date pe care le cunoaș­te).

V‑ați putea între­ba în ce bază face orga­nul fis­cal o ast­fel de soli­ci­ta­re? 

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply