Expoziția „Maitec – Lemn Aur Lumină” de la MNAR unește două generații de artiști din aceeași familie

0
864

Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei pre­zin­tă expo­zi­ția „#Mai­tec – Lemn Aur Lumi­na”, care uneș­te două gene­ra­ții de artiști din ace­eași fami­lie: Mai­tec. Aco­pe­ră aproa­pe un secol de cre­a­tii artis­ti­ce, de la pic­tu­ra Sul­ta­nei Mai­tec, la sculp­tu­ri­le lui Ovi­diu Mai­tec, până la Arta digi­ta­lă transpu­să în print de către cuplul de foto­grafi Dana și Ste­pha­ne Mai­tec.

Expo­zi­tia rea­li­zea­za o pun­te intre doua gene­ra­tii: Dana si Ste­pha­ne Mai­tec – prin noto­ri­e­ta­tea la publi­cul tanar pe care o au gra­tie foto­gra­fi­i­lor de moda publi­ca­te in revis­te din toa­ta lumea – intro­duc cre­a­ti­i­le parin­ti­lor lui Ste­pha­ne unei gene­ra­tii care nu era fami­li­a­ra cu mun­ca Sul­ta­nei sau a lui Ovi­diu Mai­tec, artisti foar­te cunos­cuti in epo­ca comu­nis­ta.

Din­co­lo de expo­zi­tie in sine, in plan per­so­nal, aceas­ta devi­ne o ele­gan­ta moda­li­ta­te de a plati o dato­rie mora­la, un mul­tu­mesc adus ori­gi­ni­lor si rada­ci­ni­lor artis­ti­ce ale fami­li­ei Mai­tec.

Expo­zi­ția, des­chi­să până pe 30 ianu­a­rie 2020, este insta­la­tă în două săli, la par­te­rul Muze­u­lui Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei, în Gale­ria de Artă Româ­neas­că. Intra­rea se face prin „Lemn si Aur”, sculp­tu­ri­le si tablo­u­ri­le cre­a­te de Sul­ta­na si Ovi­diu Mai­tec si con­ti­nua in gale­ria de ilu­zii opti­ce 3D cre­a­te de Dana si Ste­pha­ne Mai­tec.

Pri­ma par­te este lemn si aur, o retros­pec­ti­va a rigu­ro­zi­ta­tii cuplu­lui artis­tic Sul­ta­na si Ovi­diu Mai­tec.

Sul­ta­na Mai­tec s‑a nas­cut in 1928 in comu­na Liva­dz din nor­dul Gre­ci­ei intr‑o fami­lie de megle­no­ro­mani. A avut pri­mul ver­ni­saj in 1955 la Sala Dal­les intr‑o expo­zi­tie colec­ti­va si a con­ti­nu­at in res­tul Euro­pei prin eve­ni­men­te orga­ni­za­te de sta­tul roman: Min­sk in 1959, Buda­pes­ta in 1960, Pra­ga si Paris in 1968, Lon­dra in 1986.

S‑a remar­cat prin rup­tu­ra de curen­tul rea­list al ani­lor ’60 in Roma­nia si cre­a­rea unor por­tre­te abs­trac­te fara chi­puri, prin folo­si­rea for­me­lor sfe­ri­ce si ova­le.

Sul­ta­na Mai­tec a fost puter­nic inspi­ra­ta de glo­bul de lumi­na, de soa­re si de marul incan­des­cent pe care le‑a repre­zen­tat sub for­ma unor sfe­re aurii transpu­se pe panza, car­ton sau lemn prin foita de aur si nuan­te de rosu, gal­ben si ver­de.  Majo­ri­ta­tea lucra­ri­le repre­zen­ta­ti­ve inclu­se in expo­zi­tia MNAR inclu­de aces­te teme si culori.

Ale­ge­rea foitei de aur ca mate­ri­al pre­do­mi­nant i‑a con­tu­rat sem­na­tu­ra sti­lis­ti­ca apro­pi­a­ta de cea a lui Gus­tav Klimt si i‑a direc­tio­nat impac­tul lasat in isto­ria artei roma­ne­s­ti post-beli­ce.

Unul din­tre exem­ple­le ati­pi­ce pen­tru cre­a­tia ei este „Infan­ta”, o rein­ter­pre­ta­re a Infan­tei Mar­ga­ri­ta a Spa­niei dupa Vela­zqu­ez.

A pic­tat aproa­pe 90 de ani, din care 50 au fost ca par­te din cuplul artis­tic pe care l‑a for­mat cu sotul Ovi­diu Mai­tec.

Ovi­diu Mai­tec s‑a nas­cut in 1925 in Arad si a absol­vit Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce din Bucu­res­ti in 1950, urmand sa devi­na asis­tent si pro­fe­sor uni­ver­si­tar.

Fiind unul din­tre mem­brii fon­da­tori ai Uniu­nii Artis­ti­lor Plas­tici din Roma­nia, Mai­tec a fost puter­nic impli­cat in curen­tul artis­tic al ani­lor ’60-’70, peri­oa­da care i‑a defi­nit sti­lul de sculp­tu­ra pana la fina­lul vie­tii. A decla­rat in repe­ta­te ran­duri că for­me­le pe care le cre­ea­za in lemn sunt pure inven­tii, nea­vand nea­pa­rat cores­pon­den­ță in oameni sau intam­plari.

Sti­lul de sculp­tu­ra al lui Ovi­diu Mai­tec este repre­zen­ta­tiv pen­tru era post-Brân­cuși, prin struc­tu­ri­le abs­trac­te din lemn cu per­fo­ra­tii cilin­dri­ce atat in inte­ri­or cat si in exte­ri­or care per­mit aeru­lui sa cir­cu­le prin ele.

Daca Bran­cu­si a fost maes­trul mis­ca­rii si a ofe­rit via­ta si dina­mism unor for­me abs­trac­te cre­a­te din mate­ri­a­le reci, Mai­tec a mers pe linia for­me­lor sta­ti­ce si a intro­dus lumi­na si aerul in inte­ri­o­rul sculp­tu­rii, a per­mis mediu­lui incon­ju­ra­tor sa ada­u­ge dina­mism.

Cre­a­ti­i­le din lemn si metal ale lui Ovi­diu Mai­tec expu­se la MNAR imbi­na doua stari con­tras­tan­te: sunt per­fect defi­ni­te, sime­tri­ce si la limi­ta intre mobi­la con­cep­tu­a­la si obiect de arta sau bru­te, natu­ra­le si apa­rent nea­tin­se pre­cum „Rege­le trist”, din 1992.

Ovi­diu Mai­tec a dece­dat in 2007 iar Sul­ta­na in 2016, lasand in urma sute de lucrari afla­te in colec­tii pri­va­te. O mare par­te din­tre aces­tea, le puteti des­co­peri la MNAR: 70 de sculp­turi si 50 de tablo­uri.

 

Dana si Ste­pha­ne Mai­tec au lucrat un an si jumă­ta­te, pen­tru a pune la punct expo­zi­tia. Par­tea lor de LUMINA folo­seste teh­no­lo­gia actu­a­la si rea­li­zea­ză pun­tea de lega­tu­ra intre cre­a­ti­i­le parin­ti­lor si pre­zent.

A doua par­te a expo­zi­tie este LUMINA, vazu­ta prin ochii tineri, pasio­nati de teh­no­lo­gie si ten­din­te artis­ti­ce ai Danei si ai lui Ste­pha­ne Mai­tec. […]

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral pe urban.ro

Urmă­riți și: Dana și Ște­fan Mai­tec, foto­gra­fii cele­bri­tă­ți­lor: „E o sce­nă de cine­ma pe care noi nu o fil­măm, ci o foto­gra­fi­em” [VIDEO]


Man­ga­lia News, 10.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply