Excelența Sa, domnul Călin Humă, Consul onorific al României la Winchester, invitat special, alături de alte nume remarcabile ale Culturii românești, la recentul eveniment HESPERUS

1
1161

Recent, (mier­curi, 27 noiem­brie 2019), a avut loc un Eve­ni­ment HESPERUS, la Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă MIHAIL SADOVEANU din Bucu­rești, eve­ni­men­tul inti­tu­lat “Dru­mul vinu­lui, par­fu­mul lite­ra­tu­rii, gus­tul liber­tă­ții”, fiind dedi­cat Româ­ni­ei Mari și celor 30 de ani de demo­cra­ție. Invi­ta­tul spe­cial al aces­tei mani­fes­tări – spon­so­ri­za­te de SENATOR WINE (direc­tor Lucian Nea­c­șu) – a fost Exce­len­ța Sa, dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, Marea Britanie.

Unii jur­na­liști și-au pus între­ba­rea – în momen­tul în care au aflat de titlul mani­fes­tă­rii — ce legă­tu­ră este între vin, lite­ra­tu­ră și liber­ta­te (dacă ar fi să‑l amin­tim doar pe Omar Kha­yam, am putea afir­ma că măcar o par­te din răs­puns va fi fost dat; dar noi am dorit să păs­trăm un moment de recu­le­ge­re și să văr­săm o pică­tu­ră de vin în memo­ria ace­lor tineri care s‑au jert­fit în decem­brie, 1989, pen­tru ca noi astăzi să putem vor­bi și trăi în libertate).

Ide­ea aces­tui eve­ni­ment HESPERUS a ple­cat de la o mani­fes­ta­re de la Muze­ul Satu­lui Dimi­trie Gusti, inti­tu­la­tă Dru­mul vinu­lui, la care au fost invi­tați de către dom­nul dr. Rusa­lin Ișfă­noni, renu­mi­tul etno­log, mai mulți mem­bri ai Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.

Însă, fiind­că pen­tru eve­ni­men­tul HESPERUS și-au mani­fes­tat inten­ția de a par­ti­ci­pa și cunos­cu­tul om de radio Ale­xan­dru Rusu (“Ser­vi­ci­ul de noap­te, cu Ale­xan­dru Rusu”, de la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți) și un invi­tat al său, scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță (care și‑a lan­sat recent două cărți, la GAUDEAMUS și la Montre­al, Can­a­da), am con­si­de­rat nece­sar să ofe­rim și lite­ra­tu­rii o par­te din tim­pul acor­dat cu gene­ro­zi­ta­te de Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă MIHAIL SADOVEANU, mani­fes­tă­rii HESPERUS.

În con­tex­tul aces­tei mani­fes­tări o inter­ven­ție deo­se­bi­tă a avut și dom­nul Andrei Dimi­triu, Direc­tor Gene­ral al Filar­mo­ni­cii GEORGE ENESCU

Iar des­pre “culi­se­le” cli­pe­lor isto­ri­ce care au dus — prin apor­tul Regi­nei Maria – la desă­vâr­și­rea Româ­ni­ei Mari, a vor­bit isto­ri­cul Horia Nes­to­res­cu-Băl­cești (care a ținut și o veri­ta­bi­lă lec­ție de patri­o­tism, dar și‑a expri­mat și regre­tul că anul aces­ta — la împli­ni­rea a două seco­le de la naș­te­rea lui Nico­lae Băl­ces­cu, figu­ră emble­ma­ti­că ce a mili­tat pen­tru ide­a­lul națio­nal al uni­rii tutu­ror româ­ni­lor – acest eve­ni­ment nu s‑a bucu­rat de aten­ția foru­ri­lor în drept, deși, pe plan local, el a fost marcat).

Momen­tul de înce­put, dedi­cat  jert­fei tine­ri­lor din 1989, a apar­ți­nut fol­kis­tu­lui Dan Vasi­les­cu, care a relu­at un cunos­cut cân­tec al Andei Călu­gă­rea­nu, pe ver­suri de Nico­lae Labiș. Celor care au văzut în acest moment o tri­mi­te­re la atmosfe­ra Cena­clu­lui FLACĂRA,  le putem răs­pun­de că nu a fost un moment con­cu­ren­ți­al, ci unul evocativ.

Am lăsat la final două inter­ven­ții de excep­ție. Pri­ma apar­ți­ne doam­nei Dr. Ec. Gre­ta Popa, Direc­tor Exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, care a vor­bit des­pre reflec­ta­rea “Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE în pres­ti­gi­oa­sa publi­ca­ție Lumi­nă Lină. Gra­cio­us Light (Revis­tă de spi­ri­tu­a­li­ta­te şi cul­tu­ră româ­neas­că / Revi­ew of Roma­nian Spi­ri­tu­a­li­ty and Cul­tu­re), ce apa­re la New York, sub egi­da  Insti­tu­tu­lui Român de Teo­lo­gie și Spi­ri­tu­a­li­ta­te Orto­do­xă, New York. Părin­te­le Pro­fe­sor Dr. Theo­dor Damian este per­so­na­li­ta­tea care se impli­că direct în apa­ri­ția revis­tei, în acti­vi­ta­tea  insti­tu­tu­lui res­pec­tiv și a pres­ti­gi­o­su­lui Cena­clu MIHAI EMINESCU  de la New York.

A doua inter­ven­ție apar­te a fost cea a invi­ta­tu­lui spe­cial din Marea Bri­ta­nie, Exce­len­ța Sa dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Winchester.

Îna­in­te de înce­pe­rea mani­fes­tă­rii HESPERUS, dom­nul Con­sul a răs­puns mai mul­tor între­bări adre­sa­te de jur­na­liști și de invi­tați pri­vind pro­ble­ma BRE­XIT-ului, par­ti­ci­pa­rea româ­ni­lor din Marea Bri­ta­nie la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din Româ­nia, iar atunci când a fost invi­tat în fața reflec­toa­re­lor, a răs­puns și la între­ba­rea adre­sa­tă de omul de radio Ale­xan­dru Rusu: “De ce v‑ați impli­cat în sus­ți­ne­rea Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe?”

Răs­pun­sul impli­că, evi­dent, con­e­xiuni lega­te de pro­mo­va­rea valo­rii națio­na­le, euro­pe­ne și uni­ver­sa­le a lui Mihai Emi­ne­scu (“ulti­mul mare roman­tic al Euro­pei”, cum afir­mă cri­ti­cii stră­ini), în ari­i­le de lim­ba engle­ză de pe ambe­le maluri ale Atlan­ti­cu­lui (Marea Bri­ta­nie, Can­a­da, Sta­te­le Uni­te), dar și de pre­o­cu­pă­ri­le artis­ti­ce ale Exce­len­ței Sale (care este și com­po­zi­tor de muzi­că sim­fo­ni­că, în urmă cu câte­va săp­tămâni Radio B.B.C. 3 difuzându‑i Con­cer­tul pen­tru pian și orchestră).

Pe scurt, dom­nul Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, Marea Bri­ta­nie, s‑a ală­tu­rat „Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE”, pro­iect ce  va fi lan­sat în sep­tem­brie 2020, pe tra­iec­to­ria Bucu­rești – Lon­dra – Irvi­ne, ora­șul din Sco­ția, aco­lo unde a stu­di­at Poe ca elev — Montre­al – Chi­ca­go – New York și va bene­fi­cia de par­ti­ci­pa­rea unor per­so­na­li­tăți și de spri­ji­nul unor cana­le media de pe ambe­le maluri ale Atlanticului.

Prof. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.


BONUS, din par­tea redac­ți­ei Man­ga­lia News — Calin Huma: Sym­phony “Car­pa­ti­ca”

Phi­lhar­mo­nic Cham­ber Orches­tra of Lon­don, diri­jor Chris Petrie: Calin Huma­’s Sym­phony “Car­pa­ti­ca” recor­ded live in Decem­ber 2015 in Lon­don’s Cado­gan Hall per­for­med by the Phi­lhar­mo­nic Cham­ber Orches­tra of Lon­don con­duc­ted by Chris Petrie. This sym­phony was writ­ten in 2014–15 and was pre­mi­e­red by the PCOL in Basin­gs­to­ke’s The Anvil in May 2015. This sym­phony was inspi­red by the the Car­pa­thian Moun­tains that form the geo­gra­phi­cal spi­ne of Roma­nia. The music reflects upon the soul and music of Roma­nia, inclu­ding folk music, but is ulti­ma­te­ly a con­tem­po­ra­ry per­spec­ti­ve of the com­po­ser. I: Lar­go 0:00 II: Lar­go 14:34 III: Alle­gro 23:30.

MN: Des­pre amin­ti­tul pro­iect tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe, Man­ga­lia News a publi­cat un seri­al de arti­co­le pe care le puteți (re)vedea AICI. Man­ga­lia News, 04.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply