ACUM 30 DE ANI LA CONSTANȚA — DECEMBRIE 1989. Întâlnire între generații, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
311

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu Soci­e­ta­tea de Ști­in­țe Isto­ri­ce din Româ­nia, fili­a­la Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, fili­a­la Con­stan­ța, orga­ni­zea­ză, mier­curi, 18 decem­brie 2019, ora 12,30, în Sala „Vasi­le Cana­ra­che”, o întâl­ni­re între gene­ra­ții, cu tema

ACUM 30 DE ANI LA CONSTANȚA — DECEMBRIE 1989.

Invi­tați:

gene­ral Dumi­tru Toma,
col ( r ) Remus Maco­vei,
dr. Mihai Ghe­or­ghe,
coman­dor ( r ) Ovi­diu Miha­la­che

și elevi de la Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 30 „Ghe­or­ghe Țiței­ca”, Cole­gi­ul Națio­nal Peda­go­gic „Con­stan­tin Bră­tes­cu” și Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Căli­ne­scu”.

Mode­ra­tori: dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc (Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța).

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ: dr. TOMA MEDELEANU.


Man­ga­lia News, 18.12.2019. (A trans­mis dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply