Weekend literar. Scriitorul Lucian Ciuchiţă își lansează romanele ”L’ile du Purgatoire” și ”Ce caută povestea mea în filmul lor?”, concomitent, la Montreal și la București!

0
850

Am pri­mit recent un tele­fon de la scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță (pe care îl ascul­ta­sem în emi­siu­nea “Ser­vi­ci­ul de noap­te cu Ale­xan­dru Rusu”, de la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți și am fost invi­tat la o întâl­ni­re cu căr­ți­le sale, la Libra­ri­um TNB (noua libră­rie de la Tea­trul Națio­nal Bucu­rești). A fost o sea­ră fas­ci­nan­tă, dar aștept cu inte­res lan­sa­rea  roma­nu­lui “Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor?”, de Lucian Ciu­chi­ță, care va avea loc in cadrul Tar­gu­lui Gau­dea­mus, dumi­ni­că 24 noiem­brie, ora 16.00, la Sala Mir­cea San­tim­brea­nu, Corp B2

Între timp, pri­mesc o ves­te extra­or­di­na­ră de la Lucian (redau exact mesa­jul pri­mit): “Roma­nul L’i­le du Pur­ga­to­ire — Lucian Ciu­chi­ta se lansea­za astazi, la Salon du Livre de Montre­al… In cata­lo­gul de mai jos veti gasi roma­nul L’i­le du Pur­ga­to­ire, la pagi­na 87, din cele 310. Am copi­at aceas­ta pagi­na…

L’Île du Pur­ga­to­ire — Lucian Ciu­chi­ţă.

Col­lec­tion Edi­li­vre ISBN: 9782414301133 • 392 pages • Thè­me: Roman et Nou­ve­l­le Lieu de rési­den­ce: Rou­ma­nie, Buca­rest.

DESCRIPTION Par­ce que les infrac­tions se mul­ti­pli­a­ient très vite et les pri­sons éta­ient ple­i­nes de délinqu­ants, un séna­te­ur améri­cain eut l’idée de con­sti­tu­er des pri­sons sur des navi­res, des navi­res hors d’usage, situ­és en ple­in mili­eu de l’océan, avec des coûts mini­maux, sans gar­diens et sans pos­si­bi­li­té d’évasion. Dans une de ces pri­sons arri­ve­ront Melis­sa et Seed, repré­sen­tants l’intérêt d’« insti­tu­tions » diamé­tra­le­ment oppo­sées à ce sys­tè­me car­céral. Il ont un seul but: la libéra­tion du savant Simon et le rame­ner à « l’institution » à laqu­e­l­le il appar­ti­ent. Cet­te mis­sion est d’autant plus péri­l­le­u­se que la pri­son est con­sti­tu­ée de qua­tre pétro­li­ers dis­po­sés en car­ré et ancrés sur un vol­can sous-marin. Jamais une « arche de Noé » n’a été rem­plie d’autant de « fous et déséqui­li­brés »…”

Am obți­nut de la autor o decla­ra­ție în exclu­si­vi­ta­te, pen­tru coti­dia­nul onli­ne “Man­ga­lia News” (și pro­mi­siu­nea că va tri­mi­te și ima­gi­ni­le căr­ți­lor sale care se vor lan­sa la Montre­al și la GAUDEAMUS).

Roma­nul a depă­șit gra­ni­țe­le Euro­pei, ajun­gând pe con­ti­nen­tul Nord-Ame­ri­can, în Can­a­da. Din păca­te, eu nu voi putea par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment, intru­cât imi lip­sesc resur­se­le nece­sa­re… In schimb, car­tea va fi pre­zen­tă la Salo­nul de Car­te din Montre­al și spe­răm să fie apre­cia­tă atât de citi­to­rii can­a­dieni, cât și de româ­nii sta­bi­liți în Can­a­da. Este o car­te des­pre Româ­nia și mă bucur că ea va avea impact și pe con­ti­nen­tal nord-ame­ri­can. Citi­to­rii inte­re­sați pot cum­pă­ra căr­ți­le mele atât de la GAUDEAMUS, de la stan­dul unei edi­turi franci­ze, cât și de la Montre­al…, chiar dacă auto­rul nu va fi pre­zent aco­lo. Îi aștept pe citi­to­rii “Man­ga­lia News” (și pe cei ai cana­lu­lui ame­ri­can de tele­vi­ziu­ne „Arca TV”), la lan­să­ri­le de la Montre­al și de la GAUDEAMUS!”

Închei aici aceas­tă “rela­ta­re la cald” și urmea­ză să trans­mit, când pri­mesc, și ceea ce auto­rul a pro­mis să îmi tri­mi­tă rapid: coper­ți­le roma­ne­lor sale, o pre­zen­ta­re a sa și ima­gini cu el.

Pen­tru “Man­ga­lia News”, cu pre­țu­i­re, prof. dr. Ioan Iacob, noiem­brie 2019.    

UPDATEScur­tă pre­zen­ta­re

Scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță a debu­tat în 1996, cu volu­mul de ver­suri “Oameni si Țăr­muri”, cu pre­fa­ța scri­să de Marin Sores­cu. Au urmat alte doua volu­me: “Cău­tă­to­rul de Zim­bri” (1999) și “Flo­ri­le Bine­lui” (2012). In anul 2005, a publi­cat pri­mul roman — “Dis­pa­ri­tia”, un poli­ci­er cu tri­mi­teri filo­zo­fi­ce. In peri­oa­da 1997–2006, a publi­cat mai mul­te carti eco­no­mi­ce si o ana­li­za a feno­me­nu­lui tero­rist con­tem­po­ran. A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj si a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Este mem­bru al Uniu­nii Cineas­ti­lor din Româ­nia din 1991, in Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film.

In ulti­mii ani a scris si publi­cat alte zece roma­ne: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); 

Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­tist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te — Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deșer­tul flu­tu­ri­lor albi”, apoi ”Sub­ma­ri­nul tero­ris­ti­lor” (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nata­fle­ti­lor” și alte poves­tiri…

Cel mai recent roman al său, “Cuți­te­le roșii”, s‑a lan­sat la Muze­ul Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris, pe 17 mar­tie ac, se bucu­ră de recu­noas­te­re inter­na­tio­na­la, fiind pro­mo­vat in tari­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit este pre­zent si la Salon du Livre de Montre­al din 20–25 noiem­brie…

Așa­dar, avem roma­nul L’ íle du Pur­ga­to­ire, care se lansea­za la Montre­al, apoi afi­sul de la Libris Edi­to­ri­al, sâm­bă­tă, 23 noiem­brie, ora 17.30, intal­ni­rea scri­i­to­ru­lui cu citi­to­rii, la Stan­dul Libris, apoi dumi­ni­ca 24 noiem­brie, la ora 16.00, lan­sa­rea roma­nu­lui “Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor?”, la Sala Mir­cea San­tim­brea­nu, Corp B2.

Un ade­vă­rat wee­kend lite­rar!

 


UPDATE 2 - Altă recen­tă apa­ri­ție, pe care v‑o reco­man­dăm: GENERAȚIA de lut.

”Tutu­ror celor care au cura­jul sa lup­te cu exis­ten­ta si care reu­sesc sa se ridi­ce de fie­ca­re data, cand sunt dobo­rati pe nedrept la pamant; celor care, cu dem­ni­ta­te, se expri­ma fara fri­ca si emit idei de valoa­re; celor care spe­ra intr-un vii­tor lumi­nos si armo­ni­os inte­lec­tu­al, mai echi­li­brat mate­ri­al si mai aproa­pe de astep­ta­ri­le rea­le ale uma­ni­ta­tii si tutu­ror cau­ta­to­ri­lor care au pute­rea sa mear­ga mai depar­te, sa depa­seas­ca ori­ce obs­ta­col apa­rut in via­ta si care au inte­les ca nu tre­bu­ie sa te opres­ti nici­o­da­ta atunci cand vrei sa evi­den­ti­ezi ade­va­rul si sa pro­mo­vezi valo­ri­le rea­le ale spi­ri­tu­a­li­ta­tii.

…Tot spă­la­re a cre­ie­re­lor este și incul­tu­ra pro­po­vă­du­i­tă în abso­lut toa­te dome­ni­i­le, care a dus, efec­tiv — și nociv — la o rup­tu­ră între gene­ra­ții. Tine­rii de astazi, câți mai citesc, citesc numai “impor­turi”: “Har­ry Pot­ter”, “Lord of the Rin­gs”, “Game of Thro­nes” si alte best­se­l­ler-uri, din feri­ci­re fiind inca feri­ti de pasiu­ni­le citi­to­ru­lui ame­ri­can, care pre­tin­de că se numesc “Cărți gra­fi­ce” ben­zi­le dese­na­te pe care, pe vre­muri le citeau, la noi, copi­ii de 6–8 ani. De aici, de la lec­tu­ri­le lor, li se tra­ge si viziu­nea ocul­tă asu­pra lumii si asu­pra vie­tii, in gene­ral si, impli­cit, rup­tu­ra din­tre gene­ra­tii”. […] Dr. Lucian Ciu­chi­ță.


MN: Din scri­e­ri­le și des­pre pro­iec­te­le dom­nu­lui pro­fe­sor dr. Ioan Iacob, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a adu­nat și publi­cat câte­va pagini cu arti­co­le pe care vă invi­tăm să le (re)citiți AICI.


Man­ga­lia News, 24.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply