TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS 2019. Reportaj (neconvențional) de Ioan Iacob (ultima parte). Vocile poeților

0
373

Scriu aces­te însem­nări pe fugă. Este ulti­ma zi la GAUDEAMUS și mai sunt o groa­ză de lucruri de văzut, mulți scri­i­tori de con­tac­tat, mul­te eve­ni­men­te…

Din­tre toa­te, deși cri­te­ri­ul de selec­ție este subiec­tiv, mi se par foar­te impor­tan­te voci­le poe­ți­lor. Ieri s‑a lan­sat un audi­o­bo­ok cu poe­zii de Ion Stra­tan. Țin min­te, era prin 1994, că am orga­ni­zat o edi­ție expe­ri­men­ta­lă a „Clu­bu­lui HESPERUS pen­tru oameni de afa­ceri și cul­tu­ră”, având ca invi­tat spe­cial pe Direc­to­rul Con­si­li­u­lui Bri­ta­nic din Bucu­rești din acea peri­oa­dă. Am făcut „gre­șe­a­la” că am dat pe Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți ziua și ora eve­ni­men­tu­lui… La acea mani­fes­ta­re erau invi­tați și poe­ții Tra­ian T. Coșo­vei și Ion Stra­tan. În acea peri­oa­dă înce­pu­sem să cola­bo­rez ca rea­li­za­tor la o tele­vi­ziu­ne pri­va­ta („Euro­pa Nova”) și adu­se­sem și o echi­pă TV care a imor­ta­li­zat pe o video-case­tă eve­ni­men­tul.

Cei doi poeți s‑au com­por­tat firesc (când spun „firesc”, înseam­nă „extra­or­di­nar”), iar spa­ți­ul de des­fă­șu­ra­re a deve­nit – dato­ri­tă anun­țu­lui de pe Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți – neîn­că­pă­tor. Poa­te că unde­va, într‑o altă via­ță, voi avea timp să trans­form acea video-case­tă într-un DVD, dar până atunci…

Am tre­cut razant pe lân­gă stan­dul Edi­tu­rii JUNIMEA, poe­tul galac­tic Lucian Vasi­liu nu era de zărit prin pre­a­j­mă și cum el a avut o recep­ti­vi­ta­te astro­no­mi­că în a publi­ca „Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe” (iar în repor­ta­jul rea­li­zat de TVR Inter­națio­nal la lan­sa­rea căr­ții de la GAUDEAMUS, din 2017, a vor­bit extra­or­di­nar des­pre cei doi mari poeți des­păr­țiți de Atlan­tic, m‑am sim­țit obli­gat să‑l invoc aici…).

Mir­cea Dine­scu vor­beș­te pen­tru Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți și Miha­e­la Hel­mis îi pune ulti­ma între­ba­re: „Ce aveți la picioa­re?„ Iar Mir­cea răs­pun­de în sti­lul său non­șa­lant și rebel: „Un pahar de vin și un dov­le­cel…”

Ar tre­bui să con­sem­nez aici tot ce nu am apu­cat în cele­lal­te zile de GAUDEAMUS. Nu o voi face, fiind­că nu mai am timp. Mă gră­besc spre ale cărți, lan­sări, eve­ni­men­te…

De fapt, cred că mă gră­besc spre… edi­ția 2020 a Târ­gu­lui de Car­te GAUDEAMUS.

Veniți cu mine?

Ioan Iacob, noiem­brie 2019.

P.S. Mai am în min­te voci­le poe­ți­lor Ioan Ale­xan­dru, Nichi­ta Stă­ne­scu, Marin Sores­cu…


MN: Cele­lal­te două repor­ta­je rea­li­za­te de dom­nul prof. dr. Ioan Iacob la Târ­gul de Car­te Gau­dea­mus de anul aces­ta, pot fi vizu­a­li­za­te — pri­mul, AICI, iar cel de-al doi­lea, AICI.


Man­ga­lia News, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply