Sorin Onișor: Maicile neamului românesc! Album FOTO

0
1153

Mai­ci­le nea­mu­lui româ­nesc! 

Sorin Oni­șor ne ofe­ră un Album de foto­gra­fii — monu­ment. ”Des­pre bătrâ­ne­le sate­lor româ­nești. Le eram dator cu un Album spe­cial, dedi­cat”.

Albu­mul Foto inte­gral dedi­cat Mai­ci­lor nea­mu­lui româ­nesc îl puteți vizio­na pe pagi­na per­so­na­lă de Face­bo­ok a artis­tu­lui foto­graf Sorin Oni­șor.

Des­pre bătrâ­ne­le sate­lor româ­nești!
Am ada­u­gat si par­tea a doua, acum sunt in total 110 foto­gra­fii!
le eram dator cu un album spe­cial dedi­cat!
In ulti­me­le ore am pri­mit zeci de mesa­je cu cereri pen­tru un ast­fel de album tipa­rit pe har­tie! Le-am ras­puns ca asta imi doresc si eu, insa pana acum nu am gasit niciun spon­sor sau mai multi, care sa ma aju­te in acest demers.

O mică par­te din sute­le de Comen­ta­rii pe mar­gi­nea albu­mu­lui Foto expus: 

Ali­na Casan­dres­cu: Aces­tea sunt foto­gra­fii de patri­mo­niu cul­tu­ral ima­te­rial, pre­cum cele ale lui Che­va­li­er! Sper sa gasi­ti sus­ti­ne­re in impri­ma­rea aces­tor extra­or­di­na­re mar­tu­rii ale esen­tei nea­mu­lui roma­nesc!

Ele­na Sto­ica: Buni­ci­le care ne osto­iesc sufle­te­le, care ne aduc amin­te de copi­lă­rie, de fru­mos, de pământ rea­văn. Sa le țină Dum­ne­zeu cu sănă­ta­te. Ce fru­moa­să este Româ­nia!

Ele­na Rachi­e­ru: Res­pect pen­tru fie­ca­re rid de pe fete­le si mâi­ni­le aces­tor femei! Cata mun­ca și cate neca­zuri si gre­u­tati or fi depa­sit in vie­ti­le lor?

Aura Nechi­ta: Măre­ție in sim­pli­ta­te! Extra­or­di­nar de fru­mos, Feli­ci­tări!

Miha­e­la Viu Maggetti: Feli­ci­tari, Sorin Oni­sor! Fru­mos album si… plin de emo­tii. Am sim­tit ca eram si eu aco­lo, cu fie­ca­re in par­te. 👏👏🤗

Cla­ri­sa Ior­da­che: Ce minu­na­tie! Emo­tio­nant! Recu­nos­tin­ta pen­tru mun­ca ta, pen­tru inte­lep­ciu­nea lor si pen­tru toa­ta daru­i­rea cu care ai imor­ta­li­zat o par­te din memo­ria satu­lui roma­nesc! Mul­tu­mesc! 💜💜💜

Gia­ni­na Han­tea: DOAMNE, ce fru­moa­se foto­gra­fii! Si ce tris­te­țe sa vezi ca feme­i­le aces­tea dem­ne și vred­ni­ce sunt știr­be, cu pen­sii mici și cu gre­u­tăți mari!

Cori­na Ilea­na Ciu­raş: Ple­căciu­ne, icoa­ne­lor vii si ves­ni­că amin­ti­re în inimi! ❤

Viori­ca Popes­cu: Con­sti­tu­ie o comoa­ra pe care nu ne per­mi­tem sa o uitam sau sa o pier­dem. Batra­nii, cu tot ceea ce au facut si fac inca pen­tru toti, sunt o resur­sa fara pret.

Moca­nu Cos­tel: Feli­ci­tări pen­tru lucră­ri­le și mun­ca dum­ne­a­voas­tră! Fie­ca­re lucra­re în par­te m‑a pur­tat în copi­lă­rie și într‑o lume pe care am pus‑o deo­par­te, în amin­tiri dragi! Jos pălă­ria! Trans­mi­teți o lume întrea­gă cu o poză!

Dia­na Oprea Mus­tea­ta: Ata­ta buna­ta­te si lumi­na ema­na aces­te foto­gra­fii, incat atunci cand le pri­ves­ti nu-ti poti sta­pani lacri­mi­le. Va feli­cit, sunt super­be!

Pre­da Cor­ne­lia: Mult res­pect pen­tru aces­te femei, care ne sunt mame, bunici sau stra­bu­nici… Fie­ca­re rid repre­zin­ta o pro­ble­ma, un necaz, dar chiar si asa, cand sunt ala­turi de cei dragi, chi­pul le stra­lu­ces­te de bucu­rie… Celor care mai le avem, sa le dea Dum­ne­zeu sana­ta­te si batra­ne­te usoa­ra!

Ele­na Ioni­ta: Tre­bu­ie să pre­țu­im puți­nii bătrâni care mai exis­tă în sate­le Româ­ni­ei! In fie­ca­re zi sără­cim cu câți­va bătrâni, care plea­că într‑o lume mai bună, luând cu ei sfa­turi nespu­se, fiind mari valori și bogă­ții pe care nu le vom mai găsi nici­un­de!

Miha­e­la Hulu­ba: Feri­ci­rea s‑a nas­cut la sat! In fie­ca­re batra­ni­ca, am vazut‑o pe mama mea. Fru­moa­sa, bla­ji­na, cu bati­cul legat sub bar­ba si cu nelip­si­tul șorț pus in față, in care mai adu­na cate ceva de prin gra­di­na. Am vazut tin­da casei, cu nelip­si­ta car­pe­ta tesu­ta cu tran­da­firi in culori vii, per­ne­le puse‑n colt, ca sa se vada mai bine cusa­tu­ra facu­ta de ea cand era mai tana­ra, case­le din Mol­do­va cu cer­da­cul vop­sit in ver­de sau albas­tru. Of! Ce dor imi este de linis­tea ace­ea… Mul­țu­mesc pen­tru fie­ca­re mama­ie în par­te. Fie­ca­re este o poves­te. Cel mai fru­mos și auten­tic album. Feli­ci­tări!


MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag mai mul­te pagini cu arti­co­le ce cuprind ima­gini foto/video rea­li­za­te de Sorin Oni­șor, artis­tul timi­șo­rean al ima­gi­nii, cel supra­nu­mit ”foto­gra­ful satu­lui româ­nesc”, pe care le puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 06.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply