Șenilate însoțite de medici specialiști, dotate cu echipamente mobile de monitorizare a gravidelor, pentru cele 58 de localități rurale ale județului Constanța

0
266

Aso­ci­a­tia Blon­die – Impar­te pen­tru alta par­te, cu spri­ji­nul SNN Nuclea­rE­lec­tri­ca SA, va moni­to­ri­za, ince­pand cu 1 ianu­a­rie 2020, pes­te 500 de gra­vi­de in situ­a­tii de risc soci­al, din cele 58 de comu­ni­tati rura­le ale jude­tu­lui Con­stan­ta, intr-un pro­iect care tin­tes­te sca­de­rea mor­ta­li­ta­tii infan­ti­le in jude­tul Con­stan­ta.

Con­form date­lor Cen­tru­lui Natio­nal pen­tru Sta­tis­ti­ca si Infor­ma­ti­ca in Sana­ta­te Publi­ca, 57 de copii au murit in anul 2017 in jude­tul Con­stan­ta ina­in­te de a implini var­sta de 1 an si alti 30 de bebe­lu­si s‑au nas­cut morti. Rata mor­ta­li­ta­tii infan­ti­le la nive­lul jude­tu­lui este 8,2 ‰, dife­ren­ti­at pe urban – 7,3 ‰ si rural, 9,8 ‰.

La nivel natio­nal, con­form ace­leai­si sur­se, 1.366 de copii au murit in pri­me­le 12 luni de via­ta si 697 s‑au nas­cut morti.

Din cei 1366 de copii care nu au supra­vi­e­tu­it pri­mu­lui an de via­ta, 358 pro­vin din mame care nu au ajuns nici­o­da­ta la doc­tor pe peri­oa­da sar­ci­nii si 285 au fost la medic de maxim 3 ori.

In ce pri­ves­te var­sta mame­lor in cazul copi­i­lor care au murit ina­int­de var­sta de 1 an, 12 aveau mai putin de 15 ani si 185, intre 15 si 19 ani.

De ase­me­nea, dupa nive­lul de edu­ca­tie, 156 de mame au absol­vit doar scoa­la pri­ma­ra, 272 gim­na­zi­ul si 95 erau anal­fa­be­te. Pen­tru alte 415 mame nu exis­ta date cu pri­vi­re la edu­ca­tie.

Con­form legi­sla­ti­ei, urma­toa­re­le cate­go­rii de gravide/mame sunt inca­dra­te in risc soci­al:

  • este mino­ra;
  • este vic­ti­mă a vio­lenţei în fami­lie
  • este sau a fost bene­fi­ci­a­ra a sis­te­mu­lui de pro­te­cţie spe­cia­lă
  • a avut/are copii în sis­te­mul de pro­te­cţie spe­cia­lă
  • a avut/are copii polis­pi­ta­li­za­ţi, care nu se află în evi­denţă cu dia­gnos­ti­ce ce pre­su­pun depen­denţă de îngri­jiri medi­ca­le;
  • este con­su­ma­toa­re de dro­guri şi/sau depen­den­ta de con­su­mul de alco­ol;
  • pre­zin­tă o diza­bi­li­ta­te sau o boa­lă cro­ni­că gra­vă
  • ori­ce altă cau­ză simi­la­ră care poa­te con­du­ce la impo­si­bi­li­ta­tea aces­te­ia de a se ocu­pa de cre­ş­te­rea şi îngri­ji­rea copi­lu­lui.

Pen­tru atin­ge­rea obiec­ti­vu­lui pro­iec­tu­lui si cres­te­rea acce­su­lui gra­vi­de­lor in risc soci­al la ser­vi­cii medi­ca­le de ingri­ji­re pre­na­ta­la, ne pro­pu­nem:

  • Imple­men­ta­rea unei cara­va­ne echi­pa­te cu seni­le, inso­ti­te de medic spe­cia­list si dota­te cu echi­pa­men­te mobi­le de moni­to­ri­za­re a sar­ci­nii (eco­graf, labo­ra­tor de ana­li­ze, car­di­o­to­co­graf, masa gine­co­lo­gi­ca etc), in fie­ca­re din cele 58 de loca­li­tati rura­le pen­tru a efec­tua TOATE con­troa­le­le in sar­ci­na meni­te sa iden­ti­fi­ce la timp even­tu­a­le­le ris­curi de pre­ma­tu­ri­ta­te sau alte afec­tiuni in sar­ci­na.

- efec­tu­a­rea pe peri­oa­da a 12 luni a con­troa­le­lor nece­sa­re pen­tru un numar de apro­xi­ma­tiv 500 de femei din medi­ul rural ale caror sar­cini au fost lua­te in evi­den­ta

- intro­du­ce­rea unui numar ver­de ape­la­bil gra­tu­it pen­tru feme­i­le din medi­ul rural

- con­si­li­e­rea a 1.500 de femei insar­ci­na­te din medi­ul rural cu pri­vi­re la ingri­ji­rea in sar­ci­na.

Pro­iec­tul se deru­lea­za in par­te­ne­ri­at cu Con­si­li­ul Jude­tean Con­stan­ta, Spi­ta­lul Cli­nic Jude­tean de Urgen­ta “Sf. Andrei” Con­stan­ta, Direc­tia Gene­ra­la de Asis­ten­ta Soci­a­la si Pro­tec­tia Copi­lu­lui Con­stan­ta, Casa Jude­tea­na de Asi­gu­rari de Sana­ta­te Con­stan­ta, Direc­tia de Sana­ta­te Publi­ca, Direc­tia Gene­ra­la de Evi­den­ta Per­soa­ne­lor Con­stan­ta si Inspec­to­ra­tul Jude­tean de Poli­tie Con­stan­ta.

Aso­ci­a­ția Blon­die s‑a năs­cut pen­tru a oferi copi­i­lor bol­navi și sin­guri șan­sa la o dezvol­ta­re maxi­mă din punct de vede­re fizic, emo­țio­nal și inte­lec­tu­al.

Pen­tru ori­ce deta­lii, va stam la dis­po­zi­tie, la tel. 0757494293, sau 0752240145.

Va mul­tu­mim.
Cu sti­ma,
Ade­li­na TONCEAN,
Mana­ger Pro­iect.


Man­ga­lia News, 27.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply